Høyesterett: AFP gir unntaksvis grunnlag for valgrett

Nyhet, Fagartikkel

Publisert

Høyesterett avsa nylig en dom der en arbeidstaker etter virksomhetsoverdragelse hadde rett til å fastholde arbeidsforholdet til sin tidligere arbeidsgiver.

Sakens kjerne var hvorvidt bortfall av mulighet til AFP kan være relevant når det vurderes om en arbeidstaker har valgrett. Høyesterett slår fast at AFP mulighet kan være relevant fordi bortfall av denne vil kunne innebære ikke uvesentlig negativ endring i arbeidsforholdet.

Høyesterett presiserer imidlertid at det må vurderes i hvert tilfelle hvor sannsynlig det er at arbeidstaker ville fått AFP uten virksomhetsoverdragelsen. Dommen er tydelig på at ikke enhver arbeidstaker i bedrift med AFP ordning vil kunne påberope seg valgrett der overdragelsen skjer til en bedrift uten AFP ordning. Valgrett foreligger kun i unntakstilfeller. Arbeidstakers alder er alene ikke avgjørende, men det sentrale vil være i hvilke utstrekning vilkårene i AFP vedtektene er oppfylt og hvor lenge det er igjen til arbeidstaker kan ta ut AFP.

Arbeidstakeren i saken var 60 år og 9 måneder og oppfylte på overdragelsestidspunktet alle vilkårene for å få innvilget AFP. Det må etter dommen legges til grunn at valgrett bare kan foreligge i tilfeller der AFP med stor sannsynlighet ville blitt innvilget i løpet av kort tid.

Høyesterett slår videre fast at personlig forhold hos arbeidstaker, som for eksempel høy gjeldsbyrde, ikke har betydning for vurderingen av om arbeidstaker har valgrett. Det er kun forhold som knytter seg til arbeidssituasjonen som vil være relevante.