Integrering

539221846

A Japanese businessman working on a project using digital tablet and looking outside the window.

Innvandrerbefolkningen i Norge vokser raskt, og utgjør nå 16 prosent av befolkningen, hvorav 3 prosent er etterkommere av innvandrere.

Nær 400.000 innvandrere er i arbeid i Norge i dag. Innvandrere representerer en viktig ressurs og har kompetanse som styrker bedriftene. Samtidig er yrkesdeltakelsen lavere hos innvandrere enn befolkningen for øvrig, særlig gjelder dette flyktninger og familiegjenforente fra ikke-vestlige land.

NHO er opptatt av å legge til rette for arbeidsinnvandring, fordi vi ser at bedriftene i Norge har bruk for kvalifisert arbeidskraft. Deler av norsk industri har store utfordringer med å rekruttere, noe av kompetansen vi trenger, må vi hente i utlandet. Næringslivet er en viktig arena for integrering. Det private næringsliv har en høyere andel innvandrere enn offentlige virksomheter.

Samtidig er det viktig å ta i bruk den arbeidskraften som allerede er i Norge. Vi har sett at den kan være en utfordring å holde yrkesdeltagelsen høy i noen innvandrergrupper. På sikt kan lav yrkesdeltagelse i enkelte grupper svekke velferdsstaten. En særlig utfordring er den siste tids sterke asyl-  og flyktningestrømmen til Norge.