Spørsmål og svar om forslag til kjønnsrepresentasjon i styrer

Publisert

Illustrasjonsfoto: NHO.

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut et forslag om krav til kjønnsrepresentasjon i styrer. Nedenfor kan du lese hva forslaget går ut på og hvordan du kan forberede deg.

Vi understreker at det verken er klart hva reglene vil gå ut på eller når de vil gjelde fra.


Når vil reglene gjelde fra?

Det Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut nå, er et utkast som skal på høring. NHO vil gjennomgå forslaget i detalj og sende inn et høringssvar. Saken vil etterhvert bli behandlet i Stortinget, før loven kan tre i kraft.

Departementet legger opp til at reglene skal gjelde fra 2024.


Hva går forslaget om kjønnskvotering ut på?

Forslaget går ut på at de vanligste foretaksformene skal ha begge kjønn representert blant styremedlemmene. Hvor mange styremedlemmer det skal være av hvert kjønn, avhenger av hvor mange medlemmer styret har. Andelen varierer fra en tredel til en halvpart.

Det er lagt opp til at kravet til representasjon skal gjelde også blant varamedlemmer og for styrerepresentanter valgt av de ansatte.


Hvilke foretak er omfattet?

Aksjeselskaper (AS) og ansvarlige selskaper (ANS, DA og KS)
Reglene skal gjelde hvis terskler for omsetning (driftsinntekter og finansinnteker) eller årsverk er oversteget. Det er ennå ikke foreslått konkrete terskler. Aktuelle terskler for omsetning er 50, 70 eller 100 mill. kroner per år. For årsverk er 20, 30 eller 50 aktuelle terskler.

Det er foreslått at reglene ikke skal gjelde for selskaper som har bare ett eller to styremedlemmer.

Stiftelser
Det er foreslått at reglene skal gjelde uavhengig av omsetning og årsverk, og at det blir krav til kjønnsrepresentasjon selv om styret har bare to medlemmer.

Samvirkeforetak og boligbyggelag
Her er det lagt opp til terskler som for aksjeselskaper, i tillegg til at tallet på medlemmer må være høyere enn 500.

Foreninger o.l.
Det er ikke foreslått endringer for foreninger.


Når inntrer kravet?

De virksomhetene det vil gjelde terskler for, vil bli målt på balansedagen, som for de fleste er 31. desember. Da skal kjønnsbalansen bli opprettet i førstkommende ordinære generalforsamling. For de fleste vil fristen være 30. juni, antagelig med første frist 30. juni 2024.


Hvordan bør virksomhetene forberede seg?

Det er sannsynlig at fristen for å ha styre med kjønnsbalanse vil være en gang mellom 30. juni 2024 og 30. juni 2025. Det er ikke lagt opp til noen overgangsordninger eller tilpasningsperioder.

I og med at det ikke er fastsatt terskelverdier for inntekter og årsverk ennå, er det ikke mulig å vite hvilke virksomheter som må ha kjønnsbalanse i styret.

For virksomheter, for eksempel de som velger styremedlemmer i 2023 med funksjonstid til 2025, kan det være grunn til å sørge for riktig kjønnsbalanse allerede i 2023.

Virksomheter med aksjonæravtale, selskapsavtale, vedtekter e.a. som regulerer sammensetning av styret, bør vurdere om det kan bli nødvendig med endringer for å etterleve de nye reglene når de kommer.

--

Spørsmål, innspill og kommentarer

Medlemmer i NHO kan kontakte Halvor E. Sigurdsen på hes@nho.no.


Les mer

Selskapsrett, styrearbeid og konkurs

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet