Korona og kontrakter

Publisert

Data

Foto: John Schnobrich, Unsplash.

Utbruddet av koronaviruset kan gjøre at bedriften din ikke mottar varer eller tjenester som er bestilt. Det kan også gjøre at bedriften selv ikke kan levere varer eller tjenester som er solgt.

Her er en kort oversikt over reglene som gjelder:

Kontrakten

Det første man må gjøre, er å undersøke de kontraktene man har, om kjøp eller salg. De kan ha bestemmelser som gjelder for ekstraordinære situasjoner, som pandemier.

Skal man inngå kontrakter, bør man vurdere å ha med bestemmelser som regulerer hva som skal skje hvis utbruddet av koronavirus (eller annet) kan komme til å hindre leveranse.

Lovregler

Kjøpsloven har regler for kjøp av varer som er regulert av norske regler.

Der er det blant annet bestemt at forsinket levering (eller uteblitt leveranse) gir kjøper rett til å kreve at kontrakten blir oppfylt, heving av kontrakten og erstatning. Kjøpesummen kan holdes tilbake i visse tilfeller.

Kjøper kan likevel ikke kreve oppfyllelse hvis "det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller for så vidt oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller". Dette må man altså vurdere konkret, og selgeren må dokumentere hva hindringen består i.

Hvis forsinkelsen er "vesentlig", kan kjøper heve kontrakten.

Kjøper kan i utgangspunktet kreve erstatning for tap som skyldes selger. Hvis selgeren "godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av", er det ikke erstatningsplikt. Dette gjelder også for selgers underleverandører.

Ansvarsfriheten for selger gjelder bare så lenge hindringen foreligger.

Det er ikke alltid enkelt å vite om en hindring er utenfor selgers kontroll. Koronautbruddet betyr i seg selv ikke noe. Det er konsekvensene av det som er viktige, for eksempel kan myndighetene sette arbeidstakere i karantene, reiser over landegrenser kan bli vanskelig og flyplasser kan bli stengt.

Kjøpsloven gjelder bare kjøp av varer. Selger man til forbrukere, gjelder forbrukerkjøpsloven. Egne regler gjelder for visse tjenester, for eksempel salg av håndverkertjenester til forbrukere.

Hvis kontrakten ikke er omfattet av disse lovene, vil mye av det samme gjelde etter såkalt alminnelig kontraktsrett.

Force majeure

Et vanlig spørsmål gjelder force majeure [fårs masjør]. Har man ikke avtalt noe om force majeure, gjelder det ikke noe rundt dette, men reglene i kjøpsloven dekker i praksis en del force majeure-situasjoner.

Force majeure har ikke noe bestemt innhold, men man tenker typisk på situasjoner som en leverandør ikke har kontroll over, for eksempel krig, naturkatastrofer, streik og importrestriksjoner. Det er situasjoner som kan hindre leverandøren i å levere det som er avtalt.

En del avtaler har egne force majeure-bestemmelser. Da er det gjerne regulert hvilke situasjoner som er omfattet, og hva konsekvensen er. Det vanlige er at slike situasjoner gjør at leveringsplikten opphører midlertidig, så lenge situasjonen hindrer leveransen. Det kan også være at bestemmelsen har regler om at leverandører ikke skal ha erstatningsansvar overfor kunden og om at kunden kan gå fra avtalen.

Er man leverandør, vil det som regel være et krav om at man må varsle kunden innen rimelig tid om leveringsvanskene. Gjør man ikke det, kan det hende at rettighetene man har som leverandør, går tapt.

Koronavansker på kundens side

Som kunde er hovedforpliktelsen å betale for varen eller tjenesten. Koronautbruddet gir ikke kunder rett til å avbestille uten videre – betalingsplikten består altså, hvis leverandøren leverer som avtalt.

Hvis en leveranse er avhengig av at kunden medvirker på en eller annen måte, og koronautbruddet gjør at det ikke er mulig for kunden å bidra, vil saken være en annen. Stort sett vil det samme gjelde som når leverandøren er hindret (se ovenfor om lovregler), men dette bør man undersøke nærmere.

Utenlandske regler

Avtaler som er regulert av andre lands regler, må bedømmes etter de reglene som gjelder der. Mange avtaler har bestemmelser om hvilke lands rett som skal regulere avtalen. Uten slike bestemmelser, kan det være vanskeligere å finne ut om det er norske eller andre lands regler som gjelder.

Forsikring

Frykter bedriften tap som følge av koronautbruddet, bør man sjekke om bedriften har forsikring som kan dekke noe av tapet.