NHO

Innhold

Koronaviruset: Svar om permittering m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater

Folkemengde

Margrethe Meder leder NHOs advokattjenester. Her fra et medlemsmøte. Denne siden oppdateres kontinuerlig. Sjekk jevnlig og finn svar på dine spørsmål om situasjoner som kan oppstå i bedriften.

Spørsmål og svar for arbeidsgivere om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset.

NB. Fremover vil vi i større grad lenke opp til svar som ligger på NHOs arbeidsgiverportal Arbinn.no. Scroll ned på temasidene der for å finne Spørsmål og svar. 


Råd fra myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd

NHO anbefaler bedriftene til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir om koronaviruset. Oppdaterte råd fra relevante myndigheter og Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) finner du her:

Spørsmål og svar fra NHOs advokater på Arbinn.no

Scroll ned på disse temasidene for å finne spørsmål og svar. 

Dagpenger

Kan eller må vi som arbeidsgiver nå forskuttere dagpenger under permittering?

Det er ingen plikt til slik forskuttering.

27. mars ble det besluttet at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpengene frem til søknad om dagpenger er ferdig behandlet og utbetaling skal skje. Forskuddet omfatter 60 prosent av dagpengegrunnlaget, men NAV vil holde tilbake 25 prosent av beløpet til forskuddstrekk for skatt. Ved delvis permittering reduseres forskuddet i tråd med oppgitt permitteringsgrad.

Arbeidstakeren må uansett søke om dagpenger og søke særskilt om forskuttering. Forskudd utbetales for én måned av gangen fra den datoen det er søkt om forskudd.

Når en søknad om dagpenger er innvilget, trekkes en bestemt prosentsats fra fremtidige dagpengeutbetalinger inntil hele forskuddet er avregnet. Dersom en søknad om dagpenger avslås, vil utbetalingen av forskudd stanses. NAV kan videre kreve at arbeidstakeren tilbakebetaler for mye utbetalt forskudd.

Se mer om dette hos NAV: Du kan søke om forskudd på dagpenger (nav.no)

Vil permitterte ansatte over 67 år få dagpenger?

Ansatte som er 67 år eller eldre vil ikke få dagpenger.

Fra 67 år har alle rett til uttak av alderspensjon. Regelverket er utformet med tanke på et helhetlig samspill mellom ulike ytelser fra folketrygden. Dersom man har startet uttak av alderspensjon fra folketrygden fordi man er uten jobb i en periode, kan man velge å stanse utbetalingen igjen på et senere tidspunkt.

Husk likevel at ansatte over 67 år ikke er unntatt fra reglene om permittering, og at det løper arbeidsgiverperiode som normalt dersom disse permitteres. 

Vi ønsker å betale våre ansatte full lønn – ut over det de får fra NAV i perioden det er permittert. Kan vi det?

Nei, vår vurdering er at arbeidsgiver ikke kan dekke mellomlegget mellom ytelsene fra NAV og reell lønn dersom bedriften først går til det skritt å permittere.

Formålet med permitteringsinstituttet er å suspendere arbeidsforholdet. Altså at arbeidsgiver skal kunne fritas fra sin lønnsplikt fordi det er saklig begrunnet behov, og arbeidstaker fritas fra sin arbeidsplikt. Å dekke et mellomlegg innebærer en form for hybrid: At arbeidsgiver bare delvis fritas fra sin lønnsplikt, mens arbeidstaker er helt fristilt fra sin arbeidsplikt. Har arbeidsgiver evne til delvis sysselsetting og lønn, må det heller benyttes delvis permittering av flere ansatte.

Selv om arbeidsgiver skulle velge å betale mellomlegg frivillig, er det etter vår oppfatning utfordrende sett opp mot dagpengereglene.

Formålet med dagpengeinstituttet/ytelser under permittering er å sikre inntekt ved bortfall av arbeid, jf. ftrl § 4-1. For å få rett til dagpenger må arbeidstakeren ha tapt arbeidsinntekt, jf. § 4-3, som også slår fast at "medlemmet anses ikke å ha tapt inntekt dersom vedkommende for det aktuelle tidsrommet har krav på lønn". Dersom arbeidsgiver betaler lønn mens vedkommende har krav på dagpenger, er det derfor tvilsomt om grunnvilkåret for rett til dagpenger er oppfylt.

Hva skjer med dagpengene ved jul, påske og helligdager under en permittering?

Tidligere var regelverket slik at ved permitteringer betalte NAV som utgangspunkt ikke dagpenger for periodene 20. desember til 1. januar og palmesøndag til andre påskedag, jf. § 6-3 i dagpengeforskriften. Bedriften kunne søke NAV om dispensasjon fra dette.

Ved midlertidig forskrift 20. mars 2020, i kraft samme dag, ble bestemmelsen opphevet slik at det nå er dagpengerettigheter som normalt for høytidene, uten behov for dispensasjonssøknad.

Har lærlinger rett til kompensasjon fra NAV ved permittering?

Regjeringen la den 3. april 2020 frem et forslag om inntektssikring for lærlinger som blir permittert.

Kompensasjonsordningen for lærlinger blir forankret i dagpengeregelverket. Det gis unntak for kravene til minsteinntekt og at man ikke kan kombinere dagpenger og utdanning.

Etter forslaget vil lærlinger få en kompensasjon på 100 prosent av lønn oppad begrenset til kr. 12 482 per måned. Lønn over dette kompenseres med 62,4 prosent oppad begrenset til kr. 49 929. Kompensasjonen skal fastsettes med grunnlag i den lønnen lærlingen hadde ved permitteringen eller opphør av lærlingeplassen.

Regjeringen skriver på sine nettsider at lærlingen må søke dagpenger hos NAV på vanlig måte, og at de også kan benytte seg av løsningen for forskuddsbetaling av dagpenger.

Ordningen er opplyst å tre i kraft straks og får virkning fra 20. mars 2020.

For mer informasjon se: Ny kompensasjonsordning for lærlinger (regjeringen.no)

Pensjon

Meldes den ansatte ut av innskuddspensjonsordningen ved permittering?

Hovedregelen er at arbeidstaker meldes ut av pensjonsordningen ved permittering. Dette innebærer at arbeidsgivers kostnader opphører, og arbeidstaker får utstedt et pensjonskapitalbevis. Hvis lovens hovedregel fravikes, skal dette fremgå av pensjonsavtalen.

Les mer
Meldes den ansatte ut av innskuddspensjonsordningen ved permittering? (arbinn.no)

Hvordan påvirkes ansattes mulighet til AFP dersom de blir permittert?

Dersom ansatte er permittert innenfor rammene av permitteringslønnsloven, vil de opparbeide seg ansiennitet i ordningen, forutsatt at de hadde gjort det om de ikke var permittert.

Les mer
Reglene til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (afp.no) 

Sykepenger

Kan bedriften søke om refusjon av sykepenger for flere ansatte i en samlesøknad?

Ja, Nav har utviklet en løsning som gjør at bedrifter søke om refusjon for flere ansatte i en samlesøknad. Nav opplyser også på sine sider at det arbeides med en løsning som innebærer at bedrifter kan sende inn inntil 5000 krav samlet. For mer informasjon se NAVs nettsider.

Har ansatte som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst krav på sykepenger/lønn?

Ansatte som med viten og vilje velger å trosse myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst, kan nektes sykepenger. Ansatte som bevisst velger å sette seg selv i en slik karantenesituasjon vil som utgangspunkt ikke ha krav på lønn fra arbeidsgiver.

For mer informasjon se Regjeringen.no

Har den ansatte krav på sykepenger som følge av koronarelatert sykdom eller mistanke om smitte?

En ansatt kan ha rett til sykepenger dersom vedkommende må være borte fra arbeidet på grunn av at vedkommende er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene.

Se mer om dette her: Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset (Nav.no).

Dersom arbeidstakeren kan arbeide og arbeidsgiver kan legge til rette for at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, f.eks. gjennom hjemmekontor eller andre løsninger, vil arbeidstakeren ikke ha rett til sykepenger.

Reiseråd og karantene

En ansatt ønsker å endre sin ferie som følge av reiserestriksjoner/ smittefare i ferielandet. Har vedkommende rett til det?

Dersom tidspunktet for ferie allerede er fastsatt, kan vedkommende ikke kreve å få denne endret. Dersom bedriften og den ansatte enes om en endring, er dette selvsagt i orden. I lys av reiserestriksjoner og anbefaling om å unngå unødvendige fritidsreiser, oppfordres partene til å utvise smidighet om mulig. 

Bedriften har behov for å endre allerede fastsatt ferietid. Har arbeidsgiver rett til det?

Arbeidsgiver kan endre allerede fastsatt ferie i medhold av ferieloven § 6 nr. 3 dersom alle følgende vilkår er oppfylt: (i) uforutsette hendinger, (ii) vesentlige driftsproblemer, og (iii) vikar ikke kan skaffes.

Vilkåret om uforutsette hendinger kan antas oppfylt dersom nødvendigheten av endring av ferie skyldes tiltak som følge av koronavirus. F.eks. om bedriften behøver vedkommende på arbeid fordi andre arbeidstakere er i karantene eller lignende, eller det oppstår et særlig behov for arbeidskraft. Vilkårene må uansett vurderes fra sak til sak, og etter drøfting med arbeidstakeren.

Arbeidstaker kan kreve erstattet utgifter som følge av endring av feriefritiden selv om ingen har skyld i det inntrådte.

Har ansatte som ikke møter på jobb etter ferien som følge av karantene gyldig fravær?

Karantene vil som utgangspunkt innebære gyldig fravær. Med mindre det er særskilt avtalt, har arbeidstaker ikke krav på lønn under fraværet. Derimot vil karantenesituasjoner gi rett til sykepenger.

Se Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset (nav.no)

Nav legger til grunn at hvis en person isoleres på reise i utlandet med mistanke om smitte av koronavirus, kan personen ha rett til sykepenger.

Kan arbeidsgiver kreve at den ansatte opplyser om sin private aktivitet?

I nåværende situasjon kan arbeidsgiver pålegge ansatte å gi relevante opplysninger knyttet til reisemål for å ta stilling til myndighetspålagte krav og nødvendige tiltak. 

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å holde seg borte fra arbeidsplassen?

Bedriften har med grunnlag i styringsretten et vidt handlingsrom til å iverksette tiltak for å forebygge smitte og sykdom på arbeidsplassen, f.eks. særlige hygienekrav, stenge fellesområder (f.eks. treningsrom og kantine) med mer.

Bedriften må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige ut fra helsemyndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer.

Dersom arbeidets art tilsier at hjemmekontor ikke er mulig, bør partene så langt som mulig søke å finne gode lokale løsninger, f.eks. i form av alternative arbeidsoppgaver, pålagt avspasering, permisjon m.m. For det tilfellet slike løsninger ikke lar seg gjennomføre vil arbeidsgiver, som utgangspunkt ha lønnsplikt for den perioden den ansatte er pålagt å holde seg borte fra arbeidet.

Dersom den ansatte er i karantene eller syk, kan dette gi grunnlag for sykepenger. Se spørsmål og svar om dette.

Hvor kan man reise?

Utenriksdepartementet og utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt.  

Land med reiseråd angående korona (regjeringen.no)

UDs reiseinformasjon (regjeringen.no)

Smittevernråd ved reise, nytt koronavirus (covid-19) (nsr-org.no) 

Arbeidstid

Kan arbeidsgiver pålegge overtid?

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet pålegge arbeidstaker å arbeide utover avtalt og alminnelig arbeidstid når det foreligger et "særlig og tidsavgrenset behov".

Eksempler på dette kan være ekstraordinære bestillinger som innebærer behov for mer arbeid, fravær blant ansatte som innebærer behov for at andre arbeider mer e.l.. Dette innebærer altså at ulike former for uregelmessigheter i den alminnelige driften som følge av koronaviruset, kan gi grunnlag for bruk av overtid.

Hvis barnehage/skole stenger grunnet "koronatiltak"

Har den ansatte krav på permisjon og lønn for å passe barn ved stengt skole/ barnehage?

Den ansatte har krav på omsorgspenger i den foreliggende sitasjonen med stengte skoler/barnehager, jf. folketrygdloven kap 9. Dette gjelder uavhengig av om det foreligger sykdom blant personalet eller ikke.

Omsorgspenger er best kjent som «hjemme med sykt barn-dager». Mer om dette hos NAV: 
Omsorgsdager: Arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere kan bruke omsorgsdager (nav.no)

Det er viktig at arbeidstakere kontakter arbeidsgiver straks fravær fremstår aktuelt.
Hvor mange omsorgsdager den enkelte arbeidstaker har krav på varierer ut fra antall barn, eventuell kronisk sykdom hos barn og samlivssituasjonen til den ansatte. Normalt er omsorgspenger forbeholdt barn som er 12 år eller yngre.

Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene som sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Kan den ansatte ta ut halve eller delvise dager med omsorgspermisjon?

Det er viktig at man finner smidige løsninger i den foreliggende situasjonen, og en hensiktsmessig ordning kan være å dele dagen slik at man benytter en halv omsorgsdag og jobber en halv dag. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan enes om hvordan dette praktisk gjøres med føring av arbeidstid, og slik at det registreres samlede dager med omsorgspermisjon som kan kreves refundert av NAV for det antall som overstiger tre dager. 

Arbeidstaker har ikke uten arbeidsgivers samtykke rett til å ta ut delvis dager med permisjon, men dersom partene kommer til enighet aksepterer NAV oppdeling. 

Les mer 

Ofte stilte spørsmål om koronaviruset og bruk av omsorgsdager (nav.no)

Har jeg krav på omsorgspenger når skole/barnehagen igjen åpner?

Nei, når skolene og barnehagene åpner er den klare hovedregelen at ansatte ikke lenger krav på permisjon og omsorgspenger fra arbeidsgiver/NAV. Dersom den ansatte likevel velger å være hjemme, er dette noe den ansatte selv må bære risikoen for. Arbeidstakeren vil da ikke ha krav på lønn og i utgangspunktet ikke gyldig fravær. Fravær kan i slike tilfeller gi grunnlag for arbeidsrettslige reaksjoner, f.eks. advarsel og i ytterste konsekvens oppsigelse/avskjed.

Unntak gjelder hvor barn må holdes hjemme som følge av særlige smittevernhensyn. I forskrift av 17. april 2020 er åpnet opp for å innvilge omsorgspenger frem til og med 30. juni 2020, selv om antall dager med omsorgspenger er brukt opp. Arbeidstaker må i slike tilfeller dokumentere de særlige smittevernhensynene med en legeerklæring som leveres til arbeidsgiver. Arbeidsgiverperioden er tre dager, deretter yter NAV omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger også etter tre dager og krever deretter refusjon fra NAV. Det er derfor viktig at arbeidsgiver er påpasselig med å kreve ovennevnte legeerklæring.

 

Samfunnskritiske funksjoner

Er funksjoner i vår bedrift samfunnskritiske, slik at våre ansatte f.eks. har krav på erstatningstilbud for barnehage og skole?

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet en liste over 14 samfunnskritiske funksjoner som ved behov bør ha tilbud om skole- eller barnehageplass for sine barn. 

Listen er først og fremst ment som veiledning til kommuner og andre med barnehage- og skoletilbud, og til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner.

Oversikten er ikke uttømmende, og den kan endres. Behovet for endringer vil fortløpende bli vurdert. Det vil kunne bli aktuelt både å innskrenke og utvide adgangen til skole-/barnehageplass.

Det er opprettet en egen e-postadresse (funksjoner@dsb.no) hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for å motta eventuelle henvendelser knyttet til listen.

NHO har laget en ny mal for egenerklæring for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon. Malen er for dem som trenger unntak fra karanteneplikten, eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten.

Samfunnskritiske funksjoner 

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester

Viktige funksjoner 

 • Arbeids- og velferdstjenester
 • Renovasjon og håndtering av farlig avfall
 • Medier
 • Gravferd
 • Opprettholde virksomhet og sysselsetting på norsk sokkel

Følg med på regjeringen.no for utfyllende informasjon og mulige endringer:
Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt (regjeringen.no)

Les mer

Kan samfunnskritisk personell unntas fra karantene?

I forskriftene fra FHI gis det mulighet for unntak fra karanteneplikten. Det gjelder personer som er symptomfrie, som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av samfunnskritiske funksjoner, og der det ikke finnes andre løsninger på å dekke opp funksjonen. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Les mer 

Råd ved unntak fra hjemmekarantene for ansatte i samfunnskritiske funksjoner (fhi.no)

Hva kan min bedrift gjøre i møte med lokale karanteneregler og reiserestriksjoner?  (arbinn.no)

Korona og personvern på arbeidsplassen

Kan arbeidsgiver dele informasjon om at en ansatt er koronasmittet eller er satt i karantene?

Datatilsynet har lagt ut en veileder om forståelsen av personvernregelverket i relasjon til korona, herunder om korona og personvern på arbeidsplassen (datatilsynet.no).

At en ansatt er koronasmittet er en helseopplysning om den ansatte. Denne typen personopplysninger nyter et særskilt vern i personvernregelverket.
At en ansatt er satt i karantene er en personopplysning om den ansatte, men ingen helseopplysning så lenge grunnlaget for karantenesettingen ikke fremgår.


Informasjon til andre ansatte

En arbeidsgiver har plikter overfor alle sine ansatte, herunder en plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for hver enkelt. En arbeidsgiver vil, dersom det anses nødvendig for å sikre øvrige ansattes helse og sikkerhet, kunne dele informasjon internt om at en enkelt ansatt er koronasmittet.

I et slikt tilfelle bør arbeidsgiver likevel opptre så skånsomt som mulig overfor den smittede ansatte. Arbeidsgiver bør, hvis mulig i samråd med den ansatte finne ut hvordan dette skal kommuniseres ut til kollegaer. Arbeidsgiver bør herunder vurdere behovet for å navngi den smittede, og behovet for å informere bredt eller snevert i bedriften. Mengden informasjon som kommuniseres ut bør ikke overstige det som anses strengt nødvendig.

Opplysninger om at en ansatt er satt i karantene (uten nærmere opplysninger om grunnlaget for dette) bør kunne deles med øvrige ansatte i bedriften dersom arbeidsgiver etter en konkret vurdering kommer til at hensynet til bedriften og øvrige ansatte må veie tyngre enn hensynet til den karantenesatte ansattes personvern. Dette vil trolig gjennomgående være tilfelle.


Informasjon til utenforstående

Det klare utgangspunktet er at arbeidsgiver ikke kan dele informasjon om at en ansatt er koronasmittet med utenforstående. Dette kan være kunder, leverandører, samarbeidspartnere osv.

Bedriften bør i sin kommunikasjon til utenforstående nøye seg med å opplyse at den ansatte er fraværende og eventuelt kan kontaktes på e-post, telefon e.l.

Datatilsynet legger det samme til grunn uansett om det er tale om opplysninger om at en ansatt er smittet eller er satt i karantene.

Ferie

Kan arbeidstaker kreve fastlagt ferie endret som følge av at vedkommende er i karantene og ikke ønsker å ha ferie?

Etter ferieloven § 9 nr. 1 er det et vilkår for å kunne kreve utsatt ferie at arbeidstaker har vært "helt arbeidsufør" i løpet av ferien, eller blir dette før ferien. Kravet om utsettelse må da dokumenteres med legeerklæring. Vilkåret er altså arbeidsuførhet.

Dersom en arbeidstaker er i karantene, kan vedkommende være arbeidsufør (syk), eller kun være i karantene av smittevernhensyn. Vilkåret om arbeidsuførhet vil normalt ikke være oppfylt når arbeidstaker er i myndighetsfastsatt karantene i forbindelse med covid-19. At arbeidstakere i slik karantene etter omstendighetene kan ha rett til sykepenger, jf. forskrift 20. mars 2020 nr. 368 § 3-1, innebærer ikke et krav på å få utsatt ferien.

Annet

Forlenges prøvetiden ved permittering?

Reglene om forlengelse av prøvetid står i aml § 15-6 (4). Her står det blant annet at det ikke er adgang til å forlenge prøvetiden dersom fraværet er "forårsaket av arbeidsgiver". Spørsmålet er derfor om permittering er "forårsaket av arbeidsgiver", slik at prøvetiden ikke kan forlenges.

Permittering er en helt særegen regel, som gir arbeidsgiver rett til å suspendere arbeidsforholdet midlertidig. Arbeidsforholdet består, selv om arbeidstaker er fritatt for å arbeide og arbeidsgiver er fritatt for å betale lønn. Etter vår oppfatning taler de beste grunner for at prøvetiden ved permittering også suspenderes – på samme måte som arbeidsforholdet som sådan – og starter å løpe igjen ved gjenansettelse. Gode grunner taler for en slik løsning, i det en arbeidstaker under permitteringen ikke kan oppfylle formålet med prøvetiden – nemlig å vise sin tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at spørsmålet ikke har vært prøvd for domstolene.

Hva skjer med naturalytelser for arbeidstakere som permitteres, eksempelvis firmabil?

NHO m.fl. har forelagt spørsmålet for Arbeids- og sosialdepartementet som har gitt følgende svar:

"Det er et vilkår for å kunne få dagpenger at man har tapt arbeidsinntekt som arbeidstaker på grunn av arbeidsløshet. Etter § 4-3, første ledd, tredje punktum anses søkeren ikke for å ha tapt inntekt "dersom vedkommende for det aktuelle tidsrom har krav på lønn". Etter gjeldende praksis regnes ikke naturalytelser fra arbeidsgiver som lønn iht. § 4-3, selv om dette anses som lønnsinntekt etter skattereglene.
Hovedformålet med dagpenger er å kompensere for tap av arbeidsinntekt ved arbeidsledighet. Etter folketrygdloven § 4-13 får derfor dagpengemottakere som tar arbeid avkortet dagpengeutbetalingen mot alle faktiske arbeidede timer i både lønnet og ulønnet arbeid. Folketrygdloven § 4-13 åpner ikke for å kunne avkorte etter inntekt i tilfeller der stønadsmottakeren får naturalytelser eller har arbeidsinntekt uten å arbeide."

Hva slags skatter og avgifter kan bedriften utsette og hvor lenge?

Selskapets forskuddsskattetermin 15. april kan utsettes.

Eiere av bedrifter som går med underskudd, kan få utsettelse av betaling av formuesskatt.

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020 utsettes.

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende (antagelig også andre personlige som betaler forskuddsskatt) 15. mars utsatt til 1. mai.

Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes, men ikke innbetaling av de ansattes forskuddstrekk.

Informasjon fra Skatteetaten om tiltakspakker (skatteetaten.no)

Kan ansatte kreve hjemmekontor i frykt for smitte?

Det tilligger bedriften å ta stilling til om det skal pålegges eller legges til rette for hjemmekontor. Den enkelte ansatte kan ikke kreve eller gjennomføre dette på egen hånd. Det anbefales å ha en god dialog med de ansatte for å finne løsninger som tar høyde for enkeltes saklige behov. 

Kan sesongarbeidere som ikke har tiltrådt stillingen sies opp?

Dersom det er inngått en arbeidsavtale (fast eller midlertidig), men hvor arbeidet ikke er tiltrådt, er det spørsmål om ansettelsesforholdet skal bringes til opphør etter arbeidsmiljøloven (med formkrav og oppsigelsesfrister mv), eller etter alminnelig avtalerett (i form av hevning av arbeidsavtale).

Høyesterett har lagt til grunn at skjæringstidspunktet for hvilke regler som gjelder, normalt går ved tidspunktet for tiltredelse, jf. Rt. 2004-76 (som riktignok gjaldt arbeidstakerens manglende oppfyllelse av formelle krav til stillingen). Er arbeidet ikke tiltrådt kan man heve etter avtaleloven, etter tiltredelse må man si opp stillingen etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Spørsmålet er da om korona-utbruddet er bristende forutsetninger som gir rett til hevning av arbeidskontrakten.

Mye tyder på at det er grunnlag for hevning av slike kontrakter i den foreliggende situasjonen. Bortfallet av marked med tilhørende bortfall av behov for arbeidskraft, har kommet relativt plutselig/uventet og regjeringens kraftige tiltak har fått vidtrekkende konsekvenser for samfunnet.

Må vi betale lønn for utenlandske arbeidstakere som normalt pendler til Norge, men som ikke kommer seg til Norge på grunn av reiserestriksjoner?

For det første er det grunn til å minne om at reiserestriksjoner er gyldig fravær. Arbeidstaker kan derfor ikke sies opp som følge av fravær. Men er arbeidstaker fraværende fra arbeidet har vedkommende heller ikke krav på lønn.

Dersom arbeidstakere har kommet seg til Norge fra utlandet og blir satt i karantene, kan de ha krav på sykepenger.

Hvor finner jeg svar hvis jeg har spørsmål i tilknytning til NHO Pensjon eller NHO Forsikring?

Vi anbefaler at du ser på hjemmesidene til våre samarbeidspartnere:

Hva skjer med AFP dersom bedriften går konkurs eller nedbemanner og den ansatte om kort tid fyller 62 år?

Det er gjort visse unntak dersom den ansatte er fylt eller fyller 62 år i løpet av oppsigelsesperioden og søker AFP, samt oppfyller alle øvrige vilkår, innenfor ordinær oppsigelsestid. 

Les mer
Reglene til Fellesordningen for avtalefestet pensjon (afp.no) 

Vil ansatte som har hjemmekontor være dekket av yrkesskadeforsikringen?

Dersom det er avtalt at den ansatte skal ha arbeidssted hjemme vil yrkesskadeforsikringen også gjelde her dersom det oppstår yrkesskader i forbindelse med arbeid.

I forbindelse med koronakrisen har regjeringen gjort det klart at ansatte på hjemmekontor skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. De skriver videre i pressemelding av 7. april 2020 at ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.

Kan Covid-19 godkjennes som yrkessykdom?

Ja, under visse betingelser. Regjeringen informerte 7. april 2020 om endringer i yrkesskadereglene i folketrygden. Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå blir sykdommen oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven. Reglene trer i kraft straks, og vil gjelde fra 1. mars 2020.

Regjeringen skriver videre i sin pressemelding at de nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet. Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

Hvilke oppsigelsesfrister gjelder ved oppsigelser som følge av koronapandemien?

Det gjelder ingen spesielle oppsigelsesfrister i koronatider. De alminnelige oppsigelsesfristene gjelder. Det innebærer at:

 1. Oppsigelsesfristen fremgår av arbeidsavtalen eller tariffavtalen.
 2. Om det ikke er noen avtalt oppsigelsesfrist, eller avtalen ikke er oppdatert på mange år, gjelder reglene i arbeidsmiljøloven § 15-3, som sier:
Ansettelsestid + alder Oppsigelsesfrist
< 5 år 1 måned
> 5 år 2 måneder
10 år 3 måneder
10 år + fylt 50 år 4 måneder
10 år + fylt 55 år 5 måneder
10 år + fylt 60 år 6 måneder


Det er gitt en særlig regel i arbeidsmiljøloven § 15-3 (10) om forkortet oppsigelsesfrist i 14 dager. Denne gjelder dersom ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften. Spørsmålet er om koronautbruddet gir adgang til å bruke denne forkortede oppsigelsesfristen.

Etter forarbeidene er denne bestemmelsen bare anvendelig i tilfeller hvor driften helt eller delvis stenger permanent. Bedrifter som opplever midlertidige problemer kan derfor ikke benytte denne oppsigelsesfristen, men bør permittere arbeidstakerne. Bare i de tilfeller hvor koronautbruddet gjør at bedriften ikke ser noen muligheter for å kunne starte opp den virksomheten som er rammet i overskuelig fremtid kan bestemmelsen benyttes.

Bedrifter som vurderer å benytte denne unntaksbestemmelsen anbefales å kontakte sin landsforening.

Kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn- og feriepenger som følge av for mye utbetalt lønn?

Dersom bedriften har foretatt full lønnsutbetaling før iverksettelse av permitteringen kan bedriften ha betalt ut for mye lønn.

Eksempel:

En bedrift har lønningsdag 15. hver måned og lønnen utbetales dels etterskuddsvis og dels forskuddsvis. Dersom bedriften iverksetter permittering 18. mars 2020 vil bedriften ha lønnsplikt i arbeidsgiverperioden (to dager) til og med den 20. mars 2020. Deretter overtar NAV. Bedriften har da utbetalt syv dager for mye lønn.

Spørsmålet blir da om bedriften kan foreta trekk i arbeidstakers lønn- og feriepenger ved etter at permitteringen er avsluttet.

Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke kan foreta trekk i arbeidstakers lønn. Dette gjelder med mindre unntakene i arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) bokstavene a til f kommer til anvendelse. Arbeidsgiver kan gjennomføre trekk i lønn når det "på forhånd er fastsatt i skriftlig avtale", jf. bokstav c. En slik avtale må være skriftlig og inngått før det blir foretatt trekk i lønn. Flere arbeidsavtaler inneholder bestemmelser om at arbeidsgiver kan gjøre trekk i lønn- og feriepenger dersom det er foretatte feilutbetalinger. Dersom arbeidsavtalen regulerer slik trekkadgang kan arbeidsgiver foreta trekk i lønn med grunnlag i § 14-15 (2) bokstav c.

Arbeidsgiver bør imidlertid så snart som mulig varsle de ansatte om at det vil bli foretatt lønnstrekk. Arbeidsgivers lønnstrekk kan heller ikke overstige det som arbeidstakeren med rimelighet trenger for å underholde seg selv og familien. Arbeidsgiveren må her foreta en skjønnsmessig vurdering og eventuelt gjennomføre lønnstrekket gjennom mindre beløp hver måned i stedet for at hele beløpet trekkes i forbindelse med en lønnsutbetaling.


Les mer

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: