Foto:

Innovative anskaffelser skal få flere i jobb

Foto:

NAV skal øke bruken av innovative anskaffelser for å få flere i jobb. Anskaffelsene skal bidra til nye løsninger og et større mangfold av leverandører av tiltak, både kommersielle og ideelle.

Regjeringen – i regi av Arbeids- og sosialdepartementet – lanserte nylig «Strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet». Et viktig punkt i strategien er at flere små aktører skal få bidra i inkluderingsarbeidet. Flere åpne og mindre anbud skal legge til rette for innovasjon, nye løsninger og at små aktører og sosiale entreprenører får større mulighet for å vinne frem i konkurransen.

Strategien inneholder fire innsatsområder:

  • Øke bruken av innovative anskaffelser (innkjøp) for arbeidsmarkedstiltak
  • Øke kunnskapen og kompetansen om innovative anskaffelser og sosialt entreprenørskap
  • Prøve ut nye finansieringsmodeller for sosial innovasjon
  • Særskilte tiltak for å øke involveringen av ideelle aktører på arbeids- og velferdsfeltet

Som ledd i oppfølgingen av strategien har NAV blant annet invitert til konkurranse om nye løsninger for avklaring av unge på vei til jobb (Unge på vei til jobb | Startoff (anskaffelser.no).

Det er svært positivt at NAV nå går systematisk til verks for å øke bruken av innovative anskaffelser som metode. Dette er i tråd med NHOs politikk i Veikartet for fremtidens arbeidsliv (Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv). Et arbeidsmarked i endring krever innovasjon i metoder og tiltak. Myndighetene må bruke hele spekteret av verktøy på tvers av sektorer for å hindre at personer blir stående varig utenfor arbeidslivet. Derfor er det viktig at NAV utnytter mulighetene som finnes gjennom samarbeidet med private og ideelle aktører.

For mer informasjon om NAVs innovative anskaffelser, se:

Nav – Innovative anskaffelser

Altinn - NAV inviterer oppstartsbedrifter til å levere arbeidsmarkedstiltak

For mer informasjon om Strategi for økt innovasjon og bedre tjenester på arbeids- og velferdsfeltet, se:

Ny strategi skal være et taktskifte innen sosialt entreprenørskap - regjeringen.no