NHO lanserer Arbeidsmiljøbarometer

Publisert

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv i NHO. Foto: Foto: Moment studio

For første gang lanseres et arbeidsmiljøbarometer som tar for seg trender i arbeidslivet og status på arbeidsmiljøområdet sett fra arbeidsgivers perspektiv.

Verdien av fremtidens arbeidsinnsats er Norges største formue, mange ganger større enn verdien av Oljefondet. NHO er opptatt av at vi ivaretar de ansatte på en god måte.

- Morgendagens arbeidsliv er det aller viktigste for utviklingen av samfunnet vårt og velferden vår. Kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidsliv, og en god organisering av arbeidslivet er viktig. Godt arbeidsmiljø gir motiverte og friske medarbeidere, som igjen gir produktivt arbeidsliv og næringsliv. Det er vinn-vinn, sier Nina Melsom direktør for Arbeidsliv i NHO.


Arbeidsmiljø fra arbeidsgivers perspektiv

Arbeidsmiljøbarometeret tar for seg bedriftenes perspektiver og erfaringer knyttet til fire hovedtemaer ved arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid: 1) Trender i arbeidslivet: Hjemmearbeid og fjernarbeid, 2) forebyggende arbeidsmiljøarbeid, 3) sykefravær og sykefraværsoppfølging, og 4) støtte og bistand fra eksterne aktører til bedriftenes arbeidsmiljøarbeid.

- NHO har over tid erfart at mange av de eksisterende studiene og undersøkelsene i norsk arbeidsliv tar utgangspunkt i arbeidstakernes perspektiver, og at vi derfor har mindre kunnskap om arbeidsgivernes perspektiver og erfaringer knyttet til sentrale forhold og utviklingstrekk ved arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid i norske bedrifter. Det bøter vi på når vi nå lanserer NHOs Arbeidsmiljøbarometer, sier Nina Melsom.


Oppsummering av hovedfunnene
Trender i arbeidslivet: Hjemmearbeid og fjernarbeid
 • Etter pandemien er det fortsatt en relativt høy andel bedrifter (mer enn halvparten) med ansatte som jobber deler av tiden sin hjemmefra.
 • Blant bedriftene som har noen ansatte som jobber hjemmefra, er det likevel vanligst at de ansatte jobber det meste av tiden eller en overvekt av tiden i virksomhetens lokaler
 • Blant bedriftene som ønsker at de ansatte jobber halvparten av tiden eller mer i virksomhetens lokaler, svarer 1 av 10 at de ansatte tilbringer mindre tid på kontoret enn lederne ønsker.
 • I halvparten av bedrifter har ledelsen hatt dialog med de ansatte om hvor tilgjengelige de forventes å være etter arbeidstid.
 • Flere bedrifter har opplevd positiv endring enn negativ endring som følge av hjemmearbeid. Det gjelder særlig positiv endring i evnen til å lede ansatte med større fysisk avstand, og muligheten til å tilpasse arbeidet til arbeidstakernes helse/arbeidsevne.
Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
 • 9 av 10 bedrifter er enige i at samarbeid mellom tillitsvalgte/ansatterepresentanter og ledelse er positivt for bedriften. Nesten like mange oppgir at det er et aktivt samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte/ansatterepresentanter i bedriften.
 • Bedriftene rapporterer at samarbeidet mellom ledelsen og tillitsvalgte/ansatterepresentanter fungerer godt eller svært godt når det gjelder forebyggende arbeidsmiljøarbeid (8 av 10 bedrifter), omstilling og endring (7 av 10 bedrifter), og kompetanseutvikling (6 av 10 bedrifter).
 • Bedriftene svarer at den viktigste suksessfaktoren i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er engasjert i arbeid med HMS og arbeidsmiljø, mens de viktigste utfordringene er å finne ressurser til å prioritere arbeidsmiljøarbeidet og å vite hvilke arbeidsmiljøforhold som det bør gjøres noe med.
 • Bedriftene oppgir at de viktigste grunnene til å drive med arbeidsmiljøarbeid er for å være en attraktiv arbeidsgiver og for å sørge for en trygg og motiverende arbeidssituasjon for de ansatte.
Sykefravær og sykefraværsoppfølging
 • Generelt sett rapporterer de større bedriftene om større utfordringer med alle typer sykefravær, inkludert korttidsfravær, hyppig gjentakende og langtidsfravær, enn små og mellomstore bedrifter
 • Bedriftene har kontakt med ulike aktører ved oppfølgingen av sykefravær, inkludert den sykemeldte arbeidstakeren, legen, bedriftshelsetjenesten og NAV. Bedriftene vurderer kontakten med bedriftshelsetjenesten som klart nyttigst (8 av 10 bedrifter svarte «nyttig» eller «svært nyttig»), etterfulgt av dialogen med den sykemeldte arbeidstakeren (7 av 10 bedrifter svarte «nyttig» eller «svært nyttig»). Færre bedrifter vurderer kontakten med NAV som nyttig eller svært nyttig: 6 av 10 bedrifter svarte dette om NAVs dialogmøte 2, mens 4 av 10 bedrifter svarte dette om NAVs digitale oppfølging.
 • Små og mellomstore bedrifter opplever mindre grad av nytte av kontakten med NAV enn de største bedriftene, og særlig gjelder dette for NAVs dialogmøte 2.
Støtte og bistand fra eksterne aktører til arbeidsmiljøarbeidet i bedriften
 • 1 av 4 bedrifter har vært i kontakt med Arbeidstilsynet i 2021, og vi finner høyest andel bedrifter som har vært i kontakt med Arbeidstilsynet blant store bedrifter (flere enn 200 ansatte, 51 %), og lavest andel blant små bedrifter (1-9 ansatte, 15 %)
 • Om lag halvparten av bedriftene oppgir at Arbeidstilsynets tilsyn med eller uten veiledning var nyttig eller svært nyttig. Små bedrifter med 1-9 ansatte rapporterer i større grad at tilsyn med eller uten veiledning, eller i forbindelse med covid-19 forskriften, var lite nyttig.
 • 3 av 10 bedrifter har hatt kontakt med NAV Arbeidslivssenter i 2021. Det er i langt større grad de store (50-200 eller flere ansatte) og mellomstore bedriftene (10-49 ansatte) som har vært i kontakt.
 • Små bedrifter (1-9 ansatte) opplever lavere grad av nytte av kontakt med NAV Arbeidslivssenter sammenliknet med bedrifter med flere ansatte. Opplevd nytte varierer også på tvers av bransjer.
Om undersøkelsen

NHO ga Agenda Kaupang og Kantar i september 2021 oppdrag om å etablere og gjennomføre NHOs Arbeidsmiljøbarometer. Undersøkelsen er gjennomført som en spørreskjemabasert undersøkelse blant NHOs medlemsbedrifter i perioden 18. november–29. november, 2021. Totalt 1713 bedrifter fullførte undersøkelsen. Barometeret er oppdatert med enkelte tilleggsspørsmål fra juni 2022.

NHOs arbeidsmiljøbarometer