Nye regler for varsling

Illustrasjonsfoto: To menn i verneklær på en oljeplattform.

Illustrasjonsfoto. (Foto: Tom Haga, Norsk olje og gass).

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere ha varslingsrutiner.

I dag er det kun plikt til dette når "forholdene tilsier det".

I tillegg utvides varslervernet til også å gjelde innleide arbeidstakere. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den virksomheten de er leid inn til. Dersom det varsles til offentlig myndighet, for eksempel Arbeidstilsynet, plikter det offentlige å holde varslerens identitet skjult, også for den som er part i saken.

Viktig med åpenhet

NHO gikk i høringen mot regelendringen. Etter vårt syn er det viktig at bedriftene har en åpen kultur og varsling kan bidra til å få frem kritikkverdige forhold. Varslervern er i så måte positivt.

Imidlertid er innskjerping av krav til varslingsrutiner unødig byråkratiserende.

Varslerens anonymitet

At varsleren kan være anonym mener vi kan gjøre det vanskelig å få frem alle sider av saken for å finne en god løsning på forholdene det varsles om.

Anonymitet er problematisk av hensyn til den det eventuelt varsles om.

Se mer om varsling i Arbinn