Nye regler om varsling fra nyttår

Nyhet

Publisert

Fra nyttår utvides varslingsbestemmelsene til å verne flere grupper. I nye regler fremgår også eksplisitt at ytringer kun om eget arbeidsforhold normalt ikke er omfattet av varslingsreglene.

Her kan du lese NHOs høringssvar 

Flere vernes
De nye reglene utvider varslingsbestemmelsene til også å verne elever, verne- og tjenestepliktige, pasienter, personer under opplæring og deltakere i arbeidsmarkedstiltak når de utfører arbeid i virksomhet som omfattes av loven.

Eget arbeidsforhold
Det fremgår også eksplisitt i nye regler at ytringer som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold normalt ikke er omfattet av varslingsreglene. Dette kan være personalkonflikter eller uenigheter knyttet til arbeidsavtalen.

Kritikkverdige forhold klargjort
Det kan varsles om kritikkverdige forhold i virksomheten. I de nye reglene er dette begrepet forsøkt klargjort ved at det er vist til eksempler på hva som kan være omfattet, for eksempel forhold som kan innebære fare for liv eller helse, klima eller miljø.

Hvordan varsle?
Det er nytt at loven beskriver hvordan arbeidstakeren skal gå frem ved varsling. Arbeidstaker kan alltid varsle internt til egen arbeidsgiver eller representant for arbeidsgiver eller via verneombud, tillitsvalgt eller advokat. Arbeidstaker har også alltid rett til å varsle til offentlige myndigheter. Ved varsling til media/offentligheten gjelder det krav om at arbeidstaker er i aktsom god tro om at innholdet i varselet er riktig, at varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og at arbeidstaker som hovedregel allerede har varslet internt.

Innen rimelig tid
Arbeidsgiver har i de nye reglene plikt til å undersøke varselet innen rimelig tid, og også en særlig plikt til å sørge for at den som har varslet har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er i tillegg gitt en ny regel om at varslingsrutinene skal beskrive arbeidsgivers saksbehandling av et varsel.

Bevisbyrderegelen
Det er fremdeles slik at forbudet mot gjengjeldelse skal tolkes vidt og er nå beskrevet nærmere i lovteksten. Bevisbyrderegelen videreføres, slik at dersom arbeidstaker legger frem opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse, er det denne som må sannsynliggjøre at det likevel ikke har funnet sted slik gjengjeldelse. Erstatning kan ilegges uten krav til arbeidsgivers skyld (objektivt ansvar).
Regjeringen vurderer for tiden om myndigheten til å avgjøre saker om erstatning og oppreisning ved brudd på gjengjeldelsesforbudet skal overføres til en nemnd. 

NHOs medlemmer kan lese mer om de nye reglene på Arbinn.