NHO

Innhold

EU med direktivforslag om minstelønn

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

#205

Fotograf: European Commission

EU har foreslått et direktiv om minstelønn i de europeiske landene. NHO vil nå analysere forslaget grundig, men etter vår foreløpig vurdering synes det som at EU gjør det klart at land som bruker tariffavtaler ikke skal bli tvunget til å innføre en lovbestemt minstelønn.

- Vi er glade for at EU er så tydelig på at lønnsfastsettelse gjennom tarifforhandlinger har en rekke fordeler, og at man ønsker å støtte opp under dette systemet. Vi har heller ingen vanskeligheter med å slutte oss til EU ønske om å redusere fattigdommen blant Europas arbeidstakere. At sterke organisasjoner i arbeidslivet som har legitimitet og er representative kan være av stor betydning på dette feltet er det også bred enighet om. Derfor er det fint at EU gjør det klart at Norge og andre land som bruker tariffavtaler for å fastsette lønnsnivået ikke skal bli tvunget til å innføre en lovbestemt minstelønn, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Den norske modellen for lønnsdannelse gir et lavere konfliktnivå, bedre samarbeid og høyere grad av tillit. Kombinert med høy sysselsetting og relativt små lønnsforskjeller, gir dette svært verdifulle bidrag til norsk økonomi og samfunnsliv. I Norge har vi et system hvor partene forhandler om hvor lønnssatsene skal ligge. Gjennom forhandlingene sikrer vi forankring og demokratisk deltakelse i arbeidslivet, og relativt små lønnsforskjeller som resultat.

Til tross for mange gode elementer inneholder direktivforslaget fra EU noen regler som kan være uheldige:

  • Ved at man velger å fremme dette som et direktiv betyr det at tvister om forståelsen av innholdet vil kunne havne i domstolen og dermed løftes det ut av de nasjonale partenes kontroll.
  • Ifølge forslaget er det et mål at alle medlemsland skal ha en tariffavtaledekning på 70% av arbeidstakerne. Hvis det ikke oppnås, skal myndighetene sørge for et regelverk med en tilhørende handlingsplan for å nå grensen på 70%. Dette er et inngrep i partenes autonomi som vi finner svært uheldig.
  • At tariffavtaler har en sterk og styrende virkning på arbeidsmarkedet som helhet, ikke bare de arbeidstakerne som er omfattet av en tariffavtale, blir ikke tatt hensyn til. Direktivutkastet sier heller ikke noe om forholdene for tariffavtaler som ikke sier noe om lønnsforhold, typisk funksjonæravtaler.
  • Etter traktaten (artikkel 153 nr 5) kan ikke EU gi regler om lønnsforhold. EU sier at så lenge man ikke gir regler om lønnsnivå så holder man seg innenfor grensene for det EU kan regulere. Flere bestrider en slik oppfatning.

- Vi vil arbeide målrettet, både på egen hånd og i samarbeid med norsk fagbevegelse og myndigheter og gjennom våre europeiske organisasjoner, for at det regelverket som til slutt blir vedtatt ikke vil gripe inn i den norske modellen for lønnsfastsettelse, avslutter Melsom.

Teksten fra EU og tilhørende dokumenter finner du her: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9808&furtherNews=yes