Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft ved nyttår. Endringene skal styrke likestillingsarbeidet i private og offentlige virksomheter. Målet er å forebygge diskriminering og unngå konflikter.

NHO mener at det ved utformingen av reglene er lagt for tyngende plikter på bedriftene uten at det kan dokumenteres at mer likestilling og mindre diskriminering vil bli resultatet.
Endringene handler i hovedsak om aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestilling, og overføring av saker om seksuell trakassering til Diskrimineringsnemnda. NHO jobber nå med å utvikle veileder og maler, herunder mal for lønnskartlegging.

Aktivitets- og redegjørelsesplikt
Alle arbeidsgivere, uten begrensninger knyttet til størrelse, skal arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene, blant annet kjønn, religion og funksjonsnedsettelse. Med lovendringen skal arbeidsgiver også ha blikket på det som kalles sammensatt diskriminering, det vil si diskriminering på flere grunnlag på samme tid.
For bedrifter som har mellom 20-50 ansatte foreligger det, dersom arbeidsgiver eller arbeidstaker krever det, en konkretisert plikt til å jobbe med likestilling. Det samme gjelder for bedrifter med mer enn 50 ansatte. Plikten omfatter krav til undersøkelse av diskrimineringsrisiko, analysering av eventuell risiko, iverksetting av tiltak og evaluering av arbeidet knyttet til undersøkelse, analyse og tiltak. Disse virksomhetene skal annethvert år kartlegge lønn etter kjønn og bruk av ufrivillig deltid. Lønnskartleggingen skal være basert på sammenlikning mellom lønnsopplysninger (gjennomsnitt) mellom kvinner og menn i de respektive stillingsgruppene.
Arbeidsgivere med færre enn 20 ansatte har plikt til å dokumentere likestillingsarbeidet de har utført. Dette må de oppbevare slik at det er mulig å fremlegge dokumentasjon på et senere tidspunkt. Det er ikke noe krav om offentliggjøring, men dokumentene skal på oppfordring kunne vises til ansatte og tillitsvalgte, og dessuten Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere.
Bedrifter med mellom 20-50 ansatte får, dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ikke har krevd det, en dokumentasjonsplikt lik den som gjelder for bedrifter med færre enn 20 ansatte.
Dersom det derimot er krevd i bedrifter med mellom 20-50 ansatte eller dersom bedriften har mer enn 50 ansatte, foreligger det en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet i årsberetning eller annet offentlig tilgjengelig dokument. Første redegjørelse etter de nye reglene skal skje i årsberetningen som leveres i 2021. Arbeidet skal forankres i selskapets styre.

Mer informasjon for NHOs medlemmer finnes på Arbinn
Her kan du lese NHOs høringssvar 

Overføring av saker om seksuell trakassering
Fra 1. januar 2020 får Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering. Formålet er å gi adgang til et gratis lavterskeltilbud som et alternativ til domstolsbehandling. Fra før har nemnda behandlet saker med henblikk på om arbeidsgiver har oppfylt sin plikt til å forebygge og å hindre seksuell trakassering, men med de nye reglene utvides altså nemndas kompetanse slik at den også kan behandle konkrete saker hvor det blir påstått seksuell trakassering.

Diskrimineringsnemndas saksbehandling er skriftlig, men i saker om seksuell trakassering kan partene krever muntlig behandling. Det er ikke gitt nærmere regler om gjennomføringen av de muntlige forhandlingene. Nemnda kan ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold.
NHO er bekymret for om rettssikkerheten blir godt nok ivaretatt ved nemndsbehandling.
Her kan du lese NHOs høringssvar