Pensjon fra første krone: Viktig med kostnadsnøytralitet for bedriftene

Publisert

Både NHO, Virke, LO og YS har vært representert i arbeidsgruppen som 10. desember leverte en utredning om hvordan pensjon fra første dag og første krone vil påvirke bedrifter og ansatte.

 En økning av minstekravene til tjenestepensjon vil være krevende, særlig for lønnsintensive bedrifter som har en stor del av kostnadene sine knyttet opp til lønn. Dersom det ikke settes en kostnadsnøytral sats vil en eventuell endring i regelverket ramme bedrifter innen for eksempel service, handel og reiseliv. Dette er bransjer som ofte er inngangsporten til arbeidslivet for mange unge, de er flinke til å inkludere og representerer viktige distriktsnæringer, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO. 

Innskuddspensjon er en tjenestepensjonsordning finansiert av arbeidsgiverne. Bedriftene er i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålagt å ha en tjenestepensjonsordning som sparer minimum 2 prosent av den ansattes lønn mellom 1 og 12 G1. Pensjon fra tjenestepensjon vil komme i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, samt eventuell AFP (avtalefestet pensjon).   

  Økte kostnader og administrasjon knyttet til tjenestepensjon vil kunne ha negativ innvirkning på bransjenes positive bidrag i denne delen av arbeidsmarkedet. Det vil slå veldig hardt ut for mange bedrifter som i dag ligger med knekt rygg. Vår inngang er at dette er en omlegging som skal være kostnadsnøytral for bedriftene. Deretter får vi drøfte arbeidsgruppens forslag med våre medlemmer, sier Melsom. 

 Et tilnærmet kostnadsnøytralt alternativ vil ifølge arbeidsgruppen være et minstekrav til innskudd på 1,6 prosent av all lønn mellom 0 og 12 GMed en kostnadsnøytral minstesats på 1,6 prosent for 0 til 12 G vil alle som tjener under 5 G få minst like mye som de gjør i dag med 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G. Arbeidsgruppen har også utredet konsekvensene av et krav om pensjon fra første krone med en sparesats på 2 prosent, og den har beskrevet løsninger som ligger mellom 1,6 og 2 prosent. Det er videre utredet å redusere eller fjerne dagens grenser på 20 år og 20 prosent stilling, eventuelt å endre kravet slik at det blir en minstegrense for inntekt før opptak i ordningen. 

Les pressemeldingen og arbeidsgrupperapporten her.

- Kostnaden knyttet til pensjon fra første krone bør kompenseres ved at kravet til minimum innskudd reduseres slik at overgangen blir kostnadsnøytral. Videre mener vi at det bør være en minimumsgrense for når en ansatt skal meldes inn i en pensjonsordning. Det må være et arbeidsforhold av noe betydning, og sparingen som skjer må stå i et rimelig forhold til administrasjon og kostnader, sier Melsom 

Videre prosess med lovforslaget 

Etter at utvalget nå har lagt frem sin utredning vil rapporten sendes på høring, før en eventuell videre behandling

- Det er viktig at endringer innføres med en tilstrekkelig overgangsperiode, gjerne tre år slik som da endringen av nytt knekkpunkt til 7,1 G ble innført i 2014. Bedriftene må ha mulighet til å forberede seg på en overgang. NHO vil jobbe for å sikre at eventuelle endringer i lover og forskrift påvirker kostnadene til bedriftene i minst mulig grad, samtidig som den er rettferdig og omfordelende for de ansatte, sier Nina Melsom. 

Les mer om bakgrunn og mandat for arbeidet her.