NHO jobber for å beholde et fleksibelt arbeidsliv

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Illustrasjonsfoto: Bravida.

AP og SP har varslet at de ønsker å begrense muligheten for innleie.  En innstramming vil gå utover næringslivets behov for fleksibilitet, og kan føre til tap av bedrifter og arbeidsplasser.

Fleksibilitet i arbeidslivet er en viktig sak for oss. Det er enighet om at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Samtidig vil behovet for arbeidskraft i en del bransjer variere, noe som gjør at bedrifter trenger å supplere den faste bemanningen med andre tilknytningsformer. Hele 92 % av alle ansatte i Norge er fast ansatt, og andelen har vært stabil over tid.  

Innleie som formidles av bemanningsforetakene utgjør mellom 1,5 og 2 % av alle årsverk, hvor den innleide har fast ansettelse i bemanningsforetaket. Sett i europeisk sammenheng er regelverket vårt for innleie strengt, og har også blitt strammet ytterligere inn de siste årene. NHO mener at det er viktig at de nye reglene nå får virke.  

Ap og Sp ønsker likevel en ytterligere innstramming i innleieregelverket. Det tas blant annet til orde for å begrense innleie fra bemanningsforetak, slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i bedrifter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett. Dette har vi dialog med partiene om for å sikre at konsekvensene for bedriftene blir hørt. 

I praksis vil dette kunne gi konkurranseforskjeller og ramme små og mellomstore bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale. Et skille mellom bedrifter med og uten tariffavtale kan også være uheldig ut fra et distriktsperspektiv, siden små og mellomstore bedrifter gjerne ligger i distriktene mens større bedrifter er mer bynære. 

En ytterligere innstramming i et allerede strengt regelverk vil gå utover næringslivets behov for fleksibilitet, ramme spesialisert virksomhet i områder hvor arbeidsmarkedet ikke selv klarer å formidle den tilstrekkelige kompetansearbeidskraften, og føre til tap av bedrifter og arbeidsplasser.  

NHO vil fortsette å jobbe for å beholde dagens regelverk for innleie og midlertidig ansettelser. Vi ser ikke behov for endringer i et regelverk som fungerer godt.