Regjeringen lanserer første steg i Norgesmodellen

Publisert

Norgesmodellen

Foto: Thomas Sevang

Regjeringen lanserte i dag det de kaller første steget i Norgesmodellen for offentlige anskaffelser, som gjelder seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold.

- Dette har NHO etterlyst lenge. Vi er glade for at regjeringen nå følger opp. Manglende innkjøpskontroll skader seriøse bedrifter, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og Tariff i NHO.

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for over 650 milliarder kroner hvert år, og har en unik mulighet til å fremme et seriøst arbeidsliv.

Arbeidslivskriminalitet skaper problemer både for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. 

- NHO har vært opptatt av det må være klart og forutsigbart hvilke krav som gjelder og at oppfølging og kontroll av kontraktene prioriteres. For bedriftene er det viktig å ha ett sett nasjonale regler å forholde seg til, sier Melsom.

Regjeringen vil at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å stille strengere krav til offentlige oppdragsgivere og leverandører, og foreslår flere lov- og forskriftsendringer.

Norgesmodellen innføres i faser, og regjeringen sender på høring forslag om strengere seriøsitetsbestemmelser i bygge- og anleggsnæringen og renholdsbransjen. Neste fase vil se på oppdragsgiveres kontroll og oppfølging av kontakter. Her viser regjeringen til at det vil være behov for å se på tydeligere veiledning, bedre digitale virkemidler og sterkere kontrollmekanismer.

Regjeringen setter også ned et utvalg som skal se på hvordan regelverket for offentlige anskaffelser kan bli enklere for oppdragsgivere og leverandører, klare og lettere tilgjengelig regler og styrke samfunnsansvar og bærekraft, herunder akrim, klima- og miljøhensyn.

- Dette er i tråd med NHOs prioriteringer. Vi mener det er fornuftig med en helhetlig gjennomgang av regelverket, og støtter at det blir satt særlig oppmerksomhet på klima, miljø og akrim. NHO ser frem til å delta i utvalget, sier Melsom.

Pressemelding om Norgesmodellen fra Regjeringen

Pressemelding om Lovutvalget fra Regjeringen