NHO

Innhold

Flere utdanningstilbud til permitterte

Nyhet, Korona

Publisert

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Det er viktig å utnytte denne tiden til å bygge den kompetansen og konkurransekraften vi trenger i årene fremover, sier NHOs politikk-direktør, Mari Sundli Tveit. Foto: Eva Helene Storm Hanssen, Moment Studio.

- Vi er godt fornøyde med regjeringens kompetansepakke. Med historisk mange permitterte er det viktigere nå enn noensinne å gi dem et kompetanseløft, sier Mari Sundli Tveit, direktør i NHO.

Tall fra NAV 3. april visser at det er over 400 000 arbeidssøkende i Norge, de fleste permittert. Derfor har regjeringen og Stortinget lagt frem en kompetansepakke på 190 millioner kroner. Pengene skal gå til tiltak for utdanning og faglig påfyll for permitterte.

Blant annet skal 100 millioner gå til seks bransjeprogram i noen av de mest rammede bransjene som reiseliv-, frisør- og varehandelsbransjen. Programmene er et samarbeid mellom partene i arbeidslivet og staten i hver enkelt bransje.

-Det er riktig at bransjeprogrammene nå blir prioritert. Både de nye programmene, og den eksisterende ordningen i bygg og industri har fått tilført økte midler – dette er en god start! sier Sundli Tveit. Videre peker direktøren på viktigheten av at tiltakene i krisepakken må gjennomføres ubyråkratisk, og det må legges stor vekt å digitale løsninger i gjennomføringen.

Med dagens koronasituasjon vil mange av kompetansekursene bli nødt til å tilbys digitalt. Derfor setter regjeringen av 50 millioner til nettbasert opplæring for permitterte og arbeidsledige.

-Det er helt nødvendig at det nå satses på nettbasert utdanning. Dette er en viktig satsing nå, men også for fremtiden. Vi trenger flere fleksible løsninger skal vi realisere ambisjonen om livslang læring, sier NHO-direktøren.

Midlene for digitale kurs er noe utdanningsinstitusjoner skal kunne søke på når det lyses ut av Kompetanse Norge og Diku.

Økte midler til høyere utdanning

Universitets- og høyskolesektoren (UH) får 20 millioner ekstra i denne pakken. Midlene skal gå til å gi plass til flere på eksisterende utdanninger. Sundli Tveit er fornøyd med de ekstra midlene, men poengterer at det nå også handler om å utnytte potensialet som UH-sektoren har til å være en sentral leverandør til etter- og videreutdanning.

- Vi må utnytte potensialet i UH-sektoren bedre og tenke nytt. Blant annet må man kunne tilby flere kortere moduler til etter- og videreutdanning.  

Bedriftsintern opplæring

I tillegg er det bevilget 250 millioner kroner til fylkeskommunene.

Sundli Tveit trekker særlig frem regionale midler til bedriftsintern opplæring (BIO) som et sentralt virkemiddel, og peker samtidig på at det er behov for sentrale føringer for hvordan midlene skal anvendes.  

I pakken er det satt av 20 millioner til opplæring av ufaglærte i det som kalles "Fagopplæring i Kompetansepluss arbeid". Flere skal få mulighet til å ta fagbrev, en viktig prioritering NHO støtter.

Dette er kompetansepakken:

 • 50 millioner kroner til nettbasert opplæring
 • 20 millioner kroner til universiteter og høyskoler for å gi plass til flere på eksisterende utdanninger
 • 20 millioner kroner til opplæring av ufaglærte
 • 100 millioner kroner til bransjeprogrammer

Bransjeprogrammene i kompetansepakken:

 • Reiselivsnæringen
 • Varehandelen
 • Frisørbransjen
 • Mat- og drikkevareindustrien
 • Anleggsbransjen
 • Elektro/automasjon- og fornybar/kraftnæringen
 • Bygg og industri (allerede eksisterende program som får ekstra midler)