Regjeringens forslag til ny kompensasjonsordning gir mer uforutsigbarhet

Nyhet

Publisert

Anniken  Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO. Foto: Moment studio

Med krav om tilbakebetaling av kompensasjon hvis bedriften har overskudd eller utbetaler utbytte, skaper regjeringen stor uforutsigbarhet for om bedriftene faktisk får kompensasjon.

Hensikten med kompensasjonsordningen er at bedriftene skal få økonomisk støtte i de månedene de går med omsetningstap på grunn av smitteverntiltak. Bedrifter som mottar støtte, må dokumentere månedlig omsetningstap.  

- Kompensasjonsordningen ble opprinnelig innført for å gi bedrifter en delvis kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader når omsetningen svikter på grunn av myndighetenes smitteverntiltak.  Med de foreslåtte endringene vil ikke lenger bedriftene få en slik generell kompensasjon. Vi mener også at de foreslåtte kravene kan ha andre vilkårlige og uheldige utslagsier Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO. 

Det er flere grunner til at den nye kompensasjonsordningen som er foreslått av regjeringen, vil oppleves som uforutsigbar for bedriftene. NHO har i dag sendt et høringssvar som forklarer hvorfor: 

  • Tilbakebetaling av tilskudd ved overskudd for året sett under ettNHO støtter ikke dette forslaget. Vi mener bortfall av omsetning som følge av myndighetenes innføring av smittevernrestriksjoner må kompenseres. Vi mener dette også bør gjelde bedrifter som er i stand til å drive med overskudd, og på den måten sikre arbeidsplasser.   
  • Utbyttebegrensning - Krav om tilbakebetaling av tilskudd før foretaket foretar utdelinger 

Regjeringen ønsker å kreve tilbakebetaling av mottatt tilskudd før bedriftene betaler utbytte. NHO støtter ikke dette forslaget. Eiere med svak likviditet som vil flytte kapital fra ett selskap til et annet for å sikre nødvendige investeringer og arbeidsplasser, vil ikke ha mulighet til det. Eiere som har behov for å ta ut utbytte til å betale formuesskatt kan heller ikke gjøre det. Vi mener derfor at dette kravet kan virke mot sin hensikt, ved at støtten ikke går til de som trenger den mest.   

  • Kompleksiteten i ordningen og tidsaspektet. Det er positivt at regjeringen åpner for å forlenge ordningen til og med juni 2022 dersom det er behov for det. Vi vil likevel påpeke at det er usikkert hvordan ordningen vil være utformet. Departementet har foreslått å gi en vid forskriftshjemmel for å kreve tilbakebetaling av tilskudd, også i tilfeller der vilkårene var oppfylt på søknads- eller utbetalingstidspunktet. Dette gir uforutsigbarhet og usikkerhet for bedriftene om ordningen. Ordningen er allerede betydelig strammet inn, og hjemmelen kan åpne for ytterligere innstramminger.   

- Det nye forslaget til kompensasjonsordning gjør det svært vanskelig for bedrifter med svak likviditet å benytte ordningen. Det er akkurat de små og mellomstore bedriftene som har slitt i lang tid og trenger denne ordningen mest, som ikke vil kunne benytte den. Regjeringen slår med denne ordningen hånden av bedrifter som har håpet på å få kompensert omsetningstap knyttet til de strenge smitteverntiltakene, sier Hauglie.  

Generelt er NHO positiv til at det kommer en kompensasjonsordning og støtter også kompensasjon for tapt varelager og at ordningen gir tilskudd månedlig. 

- Det er positivt at regjeringen har lyttet til innspill angående tilskuddsperioden. NHO støtter forslaget om å beregne tilskudd for en måned av gangen. Vi støtter også at kravet til omsetningsfall skal være 30 prosent, sier Hauglie. 

Det er positivt at regjeringen åpner for å forlenge ordningen til og med juni 2022 dersom det er behov. NHO vil likevel påpeke at det er usikkert hvordan ordningen for januar 2022 og eventuelle påfølgende måneder vil være utformet. 

Mange viktige institusjoner og virksomheter har vært mer eller mindre nedstengt over lange perioder av hensyn til helsevesenets kapasitet. Det har NHO forståelse for. Når dette nå går inn i sitt tredje år bør tiden, av hensyn til landets økonomi, bedriftenes overlevelse og befolkningens behov, være inne for å se om det finnes alternativer til denne strategien, sier Hauglie. 

Les hele høringssvaret til NHO her (pdf)