Norsk vaksineproduksjon for beredskap og verdiskaping

Nyhet, Korona

Publisert

Grete Karin Berg er regiondirektør i NHO Vestlandet. Foto: Moment Studio.

Ved å bygge en vaksinefabrikk kan vi skape arbeidsplasser, bygge en norsk helseindustri og sikrer bedre beredskap i fremtidige epidemier, pandemier og krisesituasjoner.

Pandemien rammer hele samfunnet. Enkeltpersoner, viktige samfunnsfunksjoner og næringslivet er satt under et betydelig press. Nasjonale myndigheter, helsetjenesten og internasjonale organisasjoner, har gjennom 2020 jobbet utrettelig med å sikre befolkningene tilstrekkelig helsehjelp. Vi er vitne til et internasjonalt kappløp om effektive og trygge vaksiner. Samtidig har vi opplevd brudd i forsyningslinjer og mangel på viktige legemidler. I sum har dette satt behovet for beredskapsproduksjon av viktige legemidler og vaksiner høyt på myndighetenes og politikernes agenda. Målet er å sikre befolkningen nødvendig helsehjelp.

Ved å bygge en vaksinefabrikk kan vi bidra til bedre helse både nasjonalt og lokalt. Ikke minst kan vi skape høyproduktive arbeidsplasser og bygge en norsk helseindustri, samtidig som vi sikrer den norske befolkingen bedre beredskap i fremtidige epidemier, pandemier og krisesituasjoner. Sammen kan vi ta et viktig skritt for næringsutvikling og beredskap i Norge. Dette vil være en helt konkret oppfølging av ambisjonene i helsenæringsmeldingen, sier Grete Karin Berg, avdelingsdirektør i NHO.

– Skal vi lykkes med å bygge en helsenæring i Norge, er det viktig at vi er i front på de områdene der vi har størst potensial til å føre an. Norge investerer store beløp i forskning og utdanning. Til medisinsk og helsefaglig forskning investeres det 10 milliarder kroner årlig. I tillegg har Norge en utdannings- og sysselsettingsprofil som egner seg for legemiddelindustrien. Vi har et høyt utdanningsnivå, og små lønnsforskjeller sikrer et internasjonalt konkurransedyktig lønnsnivå for høykompetent arbeidskraft, understreker Berg.

Regjeringen vil i neste års statsbudsjett foreslå å bevilge 3,8 milliarder kroner til forhåndsavtaler om kjøp av vaksiner og vaksinasjon. Det er også satt av 1,1 milliarder til beredskap og nasjonal egenproduksjon. Ved å bygge en norsk vaksinefabrikk kan disse initiativene også bidra til å skape nye, høyproduktive arbeidsplasser, bygge helseindustri, bidra til bedre helse, nasjonalt og globalt, i tillegg til å bedre beredskapen mot fremtidige pandemi- og krisesituasjoner, sier Berg.

Vaksineproduksjon er en av de bransjene som er ventet å vokse mest globalt de neste årene. Norge må være med på denne reisen, og gripe mulighetene. For å lykkes må vi jobbe sammen, og det krever en felles innsats. Derfor har vi i NHO, LMI, Norsk Industri, LO, Industri Energi og KLP gått sammen med universitet og forskningsmiljøene, og virkemiddelapparatet for å se på mulighetene for et norsk senter for vaksineproduksjon og innovasjon.

Vårt forslag er å få på plass et tverrpolitisk intensjonsvedtak om norsk vaksineproduksjon. Senteret skal drive kommersiell og pre-kommersiell kontraktproduksjon av vaksiner, samt beredskapsproduksjon og forskning. Senteret etableres som et samarbeid mellom offentlige og private aktører. SINTEF og andre relevante universitetsmiljøer som har kompetanse på feltet, vil være naturlige partnere i samarbeidet. Fabrikken bygges som en modulbasert fabrikk for å sikre rask realisering.

Dette er en langsiktig investering for beredskapsproduksjon, pre-kommersiell og kommersiell produksjon av vaksiner. På den måten kan vi bidra til bedre nasjonal og global helse. I tillegg kan dette bidra til å sikre den norske befolkningen nødvendig beredskap, samt til en omstilling av norsk økonomi gjennom næringsutvikling som gir nye arbeidsplasser og eksportinntekter.

Vi foreslår at Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021 fatter et intensjonsvedtak om norsk vaksineproduksjon, og at det etableres et forprosjekt for Senter for vaksineproduksjon og innovasjon etter mønster fra britiske "Vaccine Manufacturing and Innovation Center" med en bevilgning på 40 millioner kroner som en del av den store statlige koronasatsingen, avslutter Grete Karin Berg. 

Les rapporten «Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon» (SEVI)