- CO2-fond – en gavepakke til politikerne

Publisert

Kristin Skogen Lund og Ola Elvestuen

Ola Elvestuen mottar rapporten fra Kristin Skogen Lund.

Et CO2-fond kan bli et viktig supplement til statlige ordninger for å fremme ny teknologi og redusere utslipp i transportsektoren, konkluderer en ny rapport. - Et godt grunnlag for å starte forhandlinger, mener NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Rapporten «Teknologiutvikling og incentiver for klimavennlig næringstransport» viser hva som er status for klimavennlig transportteknologi på vei, sjø og i luften, og hvilke løsninger som vil være tilgjengelig frem mot 2030.

Den ser også på hvordan et CO2-fond kan bidra til raskere introduksjon av ny teknologi og nye løsninger i næringstransporten.

Les rapporten her

Thema Consulting Group har laget utredningen på oppdrag fra NHO, Norges Rederiforbund, Norges Lastebileierforbund, Fiskebåt, Kystrederiene, Norges Bondelag, Maskinentreprenørenes forbund, NHO logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, EBA, NOx-fondet, Energi Norge, Nelfo og DNV.

- Dagens rapportlansering markerer avslutningen på den prosessen vi har hatt med myndighetene om utredninger og felles kunnskapsgrunnlag. Nå er vi klare til å starte forhandlinger om en miljøavtale med tilhørende CO2-fond for næringslivets transporter, sa en utålmodig Skogen Lund da tirsdag hun overrakte rapporten til klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 

Forslaget

Til sammen 23 organisasjoner er med i arbeidsgruppen som har jobbet med et CO2-fond siden 2016. Forslaget fra disse er en miljøavtale der man forplikter seg på konkrete utslippsreduksjoner fra næringstransporten, mot at staten gir medlemsbedriftene et midlertidig fritak fra CO2-avgift på drivstoff i avtaleperioden. I stedet for CO2-avgift, betaler bedriftene en medlemsavgift til CO2-fondet. Fondets inntekter brukes til å oppfylle utslippsforpliktelsen, gjennom å gi støtte til investeringer i klimavennlige transportløsninger i medlemsbedriftene.

NHO-sjefen viste til politikernes mål om å halvere transportutslippene innen 2030. Næringstransporten står for to tredeler av disse utslippene – og man venter en betydelig transportvekst fremover.

Trenger nye virkemidler

- På samme måte som elbilene er blitt løftet inn i markedet ved hjelp av kraftige økonomisk insentiver og fordeler, trengs det nye kraftfulle virkemidler for å få til et grønt skifte i næringstransporten.

- CO2-fondet kan potensielt bli et slikt kraftfullt markedsbasert virkemiddel. Et privat CO2-fond – etter mønster av NOX-fondet – organisert og drevet av næringslivet selv, sa Skogen Lund.

Hun pekte på flere gode grunner til å velge næringslivets modell for et CO2-fond:

  • Det forplikter næringslivet til å redusere utslipp
  • Det mobiliserer bedriftene
  • Det gir større handlingsrom
  • Det får fart i utrullingen av klimavennlige transportløsninger
  • Det styrker bedriftenes konkurransekraft
  • Det gir flere private arbeidsplasser

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at dette er en politisk gavepakke, sa Skogen Lund.

Les rapporten her: «Teknologiutvikling og incentiver for klimavennlig næringstransport»

TU.no: Halvering av utslipp fra transport på ti år krever en revolusjon. Et CO2-fond kan være løsningen