NHO

Innhold

7 ting du må vite om ACER

Kraftmast

Energisamarbeid med resten av Europa er avgjørende både for en å få til en felles, ren klimapolitikk og for å ikke sette Norge på sidelinjen når framtidens kraftpolitikk skal utformes. Foto: Øyvind Haug.

Hva skjer når Norge sier ja til EUs energibyrå, ACER? Blir det dyrere strøm? Og hva betyr det egentlig for bedriftene våre, husholdningene og klima?

Samfunnsdebatten har den siste tiden rast rundt hvorvidt det lønner seg for Norge å delta i EUs energisamarbeid, ACER. Om kort tid skal Stortinget ta stilling til om Norge skal innlemme EUs tredje energimarkedspakke i norsk lovgivning og slutte seg til EUs energibyrå. Fordi denne debatten er viktig for norsk næringsliv, har vi forsøkt å besvare 7 av de mest stilte spørsmålene.

Vil energisamarbeid med EU føre til at Norge ikke lenger bestemmer over norsk kraft?

Nei, Norge vil fremdeles bestemme over norsk kraft og bygging av strømkabler til utlandet. Det er ikke nytt at Norge har kraftsamarbeid med landene rundt oss. Historien har vist at dette samarbeidet har bidratt til en effektiv utnyttelse av kraftverk og kraftnett i Norge. Samarbeidet har bidratt til  å sikre  mer stabile strømpriser for både husholdninger og industri i Norge. I 1990 var Norge det første landet som deregulerte energimarkedet. Norden fulgte etter senere på 90-tallet.  Vi har lenge vært tilknyttet et europeisk kraftmarked for å gjøre oss mindre sårbare for lite nedbør, kombinert med kald vinter.

Hva skjer om vi sier nei til ACER?

Om vi sier nei til ACER, vil Norge, som Europas ledende fornybarnasjon, ikke ha mulighet til å delta i kunnskapsutvikling, erfaringsutveksling og utforming av regelverk i det framtidige kraftmarkedet i Europa. Et regelverk som vi uansett er nødt til å forholde oss til hvis vi skal utveksle kraft med Norden og Europa. Dersom vi ikke får ta del i EUs plattformer for utveksling av energi, vil dette gi en mindre effektiv utnyttelse av kraftverkene og kraftnettet som vi har bygd. Vi vil også melde oss ut av et klimasamarbeid om hvordan vi kan løse framtidens energibehov i Europa ved i fellesskap utnytte ressursene mer effektivt og mer klimavennlig.

Vil strømmen bli dyrere med et nytt energisamarbeid?

Det er fundamentale forhold i kraftmarkedet som avgjør kraftprisen (vanntilsig, vind, utvekslingskapasitet, CO2-pris, kull og gass-priser). Dette endres ikke av norsk tilknytning til ACER, og strømprisene går ikke opp som følge av norsk tilknytning til ACER. Når det er snakk om strømpris, så inneholder denne flere elementer. Strømprisene norske husholdninger og industri betaler består av flere deler; kraftpris, nettleie og avgifter. Formålet med EUs energisamarbeid er mer effektive markeder og mer konkurranse, slik som vi har i Norden, nettopp for å sikre rimeligere energipriser til forbruker. Foruten forsyningssikkerhet produseres det stadig mer væravhengig fornybar energi i Europa som Norge kan importere billig takket være våre vannmagasin. Vi importerer mye vindkraft fra Danmark i dag som bidrar til å holde strømprisene i Norge lave og gir oss overskudd til å selge dem strøm når det er vindstille

Energisamarbeidet innebærer at vi vil forholde oss til det samme regelverket som landene vi har strømkabler til. Den kraftkrevende industrien i Norsk Industri går inn for ACER. Det hadde de ikke gjort hvis strømprisene i Norge ville bli høyere av ACER-samarbeidet.

Hva betyr energisamarbeid med EU for klima?

Målet med den fjerde energimarkedspakken er å sørge for et kraftsystem som ivaretar klimaet, økonomien og forbrukerne. En av grunnpilarene i den fjerde energimarkedspakken er å bruke markedet til å utforme kraftsystemet. Klimautfordringen er ikke lokal, men løses best i samarbeid på tvers av landegrenser. Mer enn halvparten av alle utslipp av klimagasser i EU kommer fra energiforsyning, for eksempel fra kullkraftverk. EU har tatt mål av seg å etablere en helhetlig energi- og klimapolitikk og gjøre store kutt i utslippene. Energimarkedspakke tre og fire er viktige deler i dette arbeidet. Derfor pågår det nå en storstilt utbygging av utslippsfri energi i EU, særlig solenergi og vindkraft. 

Men fordi solenergi og vindkraft ikke er forutsigbart som kullkraftverk - fordi vi ikke kan basere oss på været - er det behov for back-up løsninger Vi har vannmagasin med vannkraftturbiner som kan justere produksjonen når vi vil og ikke når været vil. Sammen med gass til gasskraft kan Norge bidra til Europas satsning på fornybar energi. Uten Norge vil Europa finne andre løsninger. Derfor er det viktig å samarbeide i Europa om vi skal finne de mest klimavennlige løsningene og samtidig opprettholde og øke verdiskapingen på energi i Norge.

Hvorfor trenger norske bedrifter tilgang til energimarkedene som resten av Europa?

Norge er en betydelig energi- og industrinasjon som allerede deltar i det europeiske energisamarbeidet. Europa er vårt viktigste eksportmarked. Da er det avgjørende at norsk kraftbransje og industri sikres felles konkurransevilkår i Europa gjennom kvotemarkedet. Norsk Industri har uttalt at det er bedre at Norge sitter rundt bordet i ACER og har innflytelse, enn å bare måtte ta imot regelverket uten å kunne løfte norske interesser. Dersom vi ikke implementerer regelverket i det hele tatt, blir det krevende å samarbeide med de andre nordiske landene som uansett forholder seg til det europeiske regelverket.

Det er egentlig ikke noe alternativ. Kundene våre er i Europa og uten handelssamarbeid risikerer vi både handelsbarrierer og fysiske barrierer. Trumps USA utfordrer nå handelsregler med Europa og Kina noe som kan føre til handelskrig og krise for eksportbedrifter. I motsetning til USA har imidlertid ikke Norge noe hjemmemarked å falle tilbake på. Vi er en liten åpen økonomi som lever av å eksportere våre produkter, i hovedsak energi, energirelaterte produkter og fisk.

Hvorfor er EØS så viktig for Norge?

EØS-avtalen er viktig for Norge og har gitt industrien vår tilgang til viktige eksportmarkeder på like vilkår som EU-landene. Avtalen er også en av grunnene til at vi har kunnet utvikle en grønn prosessindustri. Denne industrien har redusert klimautslippene med om lag 40 prosent siden 1990, samtidig som verdiskapingen har økt med 30-40 prosent. Dette har gitt grunnlag for nye arbeidsplasser i hele landet, og har gitt stor verdiskaping for lokalsamfunnene.

Vi har vært en del av energisamarbeidet med EU via EØS-avtalen siden slutten av 90-tallet. Sier vi nei til videre samarbeid vil hele energiområdet i avtalen kunne bli satt ut av kraft. Det betyr økt usikkerhet, særlig for vår eksportindustri.

Hva skal EU egentlig med ACER?

ACER står for Agency for the Cooperation of Energy Regulators – byrået for samarbeid mellom reguleringsmyndigheter. EU har opprettet ACER for å sørge for at de forskjellige landenes reguleringsmyndigheter jobber godt sammen. ACER er ikke en lovgivende myndighet, men kan få beslutningsmyndighet i enkelte spørsmål knyttet til utveksling av strøm mellom land.

Når vi handler over grenser, som vi allerede gjør med mange kraftlinjer og kraftkabler, må vi ha handelsregler. Hvis det likevel oppstår uenigheter må de løses og landene må avgi suverenitet. ACER er på strøm i Europa det WTO (Verdens handelsorganisasjon) er for handel globalt. I ACER sitter Europas NVE'er og sikrer like spilleregler for alle slik at ikke store land kjører over små land. Får Norge en fastlåst konflikt vil landenes eksperter i ACER prøve å løse konflikten og hvis ikke det går kunne avgjøre den. Det siste innebærer suverenitetsavståelse, men for små land som Norge kan det være å foretrekke fremfor forhandlinger hvor et lands størrelse kan ha betydning.

ACER kan ikke pålegge Norge å bygge nye strømkabler til utlandet. Det er regulert gjennom konsesjoner, og disse tildeles av Olje- og energidepartementet. Uansett har Norge godt utbygget kraftutveksling, det er først og fremst i andre deler av Europa det ikke er tilstrekkelig utviklingskapasitet.