EU skjerper klimamålene, et investeringssignal til bedrifter

Publisert

EU-kommisjonen og Ursula von der Leyens har i dag kommet med et offensivt forslag om å heve EUs klimamål fra 40 til 55 prosent utslippskutt fra 1990-nivå innen 2030. Dette er et tydelig mål for grønn omstilling, også for norsk næringsliv.

Et skjerpet klimamål gir klare investeringssignaler for bedrifter i alle sektorer, øker farten i energiomstillingen, og reduserer risikoen for irreversible og skadelige klimaendringer. Målet underbygger og forsterker Norges klimamål om minst 50 prosent utslippskutt innen 2030 i samarbeid med EU, som også er NHOs ambisjon i Neste trekk – veikart for fremtidens næringsliv.

Norge har sluttet seg til EUs klimarammeverk og skal gjennomføre klimamålet for 2030 sammen med EU, så dette vil få konkrete følger for innretningen av norsk klimapolitikk fremover.

– En offensiv klimapolitikk er nødvendig, men samtidig er det ikke til å komme unna at det vil bli svært krevende å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, både for Norge og EU. Framskrivingene i Klimakurs referansebane av januar 2020 viser tydelig at Norge per i dag ikke er på et spor som vil gi utslippsreduksjoner som er i nærheten av EUs målsetting. De økte ambisjonene fordrer en tydeligere satsing på grønn omstilling fra norske myndigheter. Norske bedrifter har startet jobben for å omstille seg og Norge kan levere mange av de løsningene europeerne trenger, enten det er hydrogen, havvind, karbonfangst og lagring (CCS) eller energiintensive produkter med lavt klimaspor, sier Mari Sundli Tveit, direktør for område politikk i NHO.

Europakommisjonen vektlegger både CO2-utslippskutt og CO2-fangst. De er tydelige på at CO2-fangst, -bruk og -lagring må kommersialiseres i løpet av dette tiåret. Dette er et klart signal til den norske regjeringen om å fatte investeringsbeslutning for fullskala-prosjektet for CCS i statsbudsjettet for 2021, hvor både Norcem Brevik og Fortum Oslo Varme er med. CCS vil høyst sannsynlig være Norges viktigste bidrag inn i den europeiske klimadugnaden.

Folk flest og bedrifter flest må gis rammevilkår til å bidra i omstillingen. I begynnelsen av 2020 presenterte myndighetene Klimakur 2030 som var en meny med tiltak som kunne gi opp til 50 prosent reduksjon i klimagassutslippene i ikke kvotepliktig sektor innen 2030. Med hevede mål må regjeringen trolig gjennomføre alle disse tiltakene for å innfri vår forpliktelse. Derfor må regjeringens kommende klimamelding inneholde konkrete virkemidler for å utløse disse tiltakene. Et eksempel på virkemiddel som NHO støtter er CO2-fond for næringslivets transporter.