Fem spørsmål og svar om vindmøller

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Vindmøller på en åsrygg med sjø i front.

NHO mener i utgangspunktet at vindmøller kan bygges i alle landsdeler.

Norge har satt mål om at vi skal kutte klimagassutslippene våre med minst 40 prosent de neste ti årene. FNs klimapanel mener de globale utslippene må komme i balanse med naturens opptak i 2050 for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader i 2100.

For å nå disse målene må vi bygge ut mer fornybar energi – som vindmøller.

Hvorfor kan vi ikke bare ha mer vannkraft?

Selv om vi er heldig og har mye vannkraft i Norge er nær halvparten av den energien vi bruker i Norge faktisk fossil, ifølge SSBs statistikkbank. Vindkraft passer veldig bra sammen med vannkraft. Når det blåser slår vi av vannkraftturbinene og bruker vindkraft i stedet. I 2019 kom fem prosent av vår elektrisitetsproduksjon fra vind, i Sverige var andelen 12 prosent og i Danmark hele 47 prosent. Det er et potensiale for å bygge ut mer, slik at vi kan redusere bruken av fossilt

Kan vi ikke bare bygge ut vindkraft til havs?

Det er mer enn dobbelt så dyrt å bygge ut vindmøller til havs.   Særlig hvis installasjonene er flytende og strømmen skal til land.  Men både norsk sokkel og EU trenger havvind. Equinor har allerede bygget både faste og flytende havvindparker for britene og står klare til å bygge en park på norsk sokkel. 

Ved å elektrifisere Tampen-området bytter vi ut gassturbiner med vindturbiner.  Det gir et stort kutt i klimautslippene samtidig som vi styrker norsk leverandørindustri for europeiske oppdrag.  På sikt vil landene rundt Nordsjøen knyttes sammen av havvind tilsvarende det nordiske kraftnettet på land.

Hvem vil ha inntekter fra vindmøllene?

Vindkraft gir verdiskaping for bedriftene som bygger, og de betaler selskapsskatt.  For at norsk næringsliv skal være konkurransedyktig er det også viktig med god tilgang på ren energi.  Bedrifter og kommunene kan tjene penger på vindmøllene.  Den kommunale eiendomsskatten varierer fra kommune til kommune,  men kan gi millioninntekter til enkelte kommuner.  Arbeidsplasser er primært knyttet til selve etableringen av anlegget.

Hvor skal vindmøllene bygges?

NHO mener i utgangspunktet at vindmøller kan bygges i alle landsdeler.  En grundig konsesjonsprosess er viktig for å velge gode prosjekt og lokasjoner.  Det viktigste er tilgangen til kraftnett og at naturinngrepene blir så små som mulig.

Kan vi ikke bare bruke mindre energi?

For å bli utslippsfrie må vi elektrifisere samfunnet og vi må også bruke energien mer effektivt. Foruten kraftutveksling med våre naboland - som gjør at vi trenger færre kraftverk - må vi  også bruke mindre ved å isolere husene våre enda bedre, installere varmepumper m.m. og sørge for at byggene både lagrer og lager energi.