NHO

Innhold

Green deal er en god deal for bedriftene

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

-NHO ønsker EUs ambisiøse plan velkommen! Norsk næringsliv vil være med på å nå målene; bedriftene har teknologi, kompetanse og produkter som bidrar til at EU lykkes i å nå sine mål. Med Green Deal går EU og Europa foran for å sette handling bak ordene i Parisavtalen, sier Mari Sundli Tveit, politikkdirektør i NHO.

I dag la presidenten i Europakommisjonen, Ursula von der Leyen, frem sitt klimainitiativ; a Green Deal for Europe. Initiativet er en overbygning for å samle de ulike trådene i klimapolitikken i en helhet, snarere enn en rekke enkeltinitiativer. Ambisjonen er å skape et bedre beslutningsgrunnlag ved å se ambisjoner, virkemidler, næringspolitikk i sammenheng under en felles overbygning.

Sundli Tveit er svært positiv til planen: -Dette er ikke bare ambisiøst, men det er også en ny og mer helhetlig tilnærming til klimapolitikken der man ser ambisjoner i sammenheng med øvrig politikk som er nødvendig for å realisere målsettingene. Avtalen blir en drivkraft for nye økonomiske muligheter med løsninger som både skal skape arbeidsplasser og forbedre folks livskvalitet, sier hun.

Klimapolitikk er ikke kun klimapolitikk
NHOs politikkdirektør sier at Green Deal tydeliggjør at klimapolitikk ikke lenger kun er klimapolitikk, men også må innlemmes inn i områder som handelspolitikk, finanspolitikk og sosialpolitikk. -Med alle tiltakene som skal rulles ut de neste årene er det avgjørende viktig at alle relevante departementer prioriterer å følge opp sakene som ligger i skjæringsfeltet mellom eget fagfelt og klimapolitikken. Arbeidet med Green Deal må ikke bli Klima- og miljødepartementets ansvar alene, men et felles prosjekt for store deler av regjeringen, understreker hun.

I tillegg er Sundli Tveit tydelig på at det er særlig viktig at EU nå setter fart på innsatsen for å finansiere en rettferdig omstilling i de regionene og sektorene som vil bli hardest rammet når utslipp skal kuttes dramatisk frem mot 2050: - Å sikre legitimitet i befolkningen for klimaomstillingen er avgjørende for at man skal lykkes.

Store muligheter for norsk næringsliv
NHOs politikkdirektør er tydelig på at norske myndigheter må være på ballen når prosessene starter. – Når den konkrete politikken skal rulles ut, må det gjøres på en måte som også gir mulighet for verdiskaping. Her ligger det store muligheter for norsk næringsliv å ta del i Europas grønne omstilling, sier Sundli Tveit.

Hva betyr planen for Norge og norsk næringsliv?
Planen som ble lansert i dag trekker særlig frem karbonfangst og -lagring, havvind og utslippsfri hydrogen som sentrale elementer som må komme på plass for en vellykket energiomstilling i Europa frem mot 2050. Dette er tre områder der norske bedrifter og kompetansemiljøer er langt fremme.
-Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid både hjemme og overfor Europa for å sikre at vi er rustet til å ta del i de mulighetene som byr seg når EU nå skal omstilles i retning klimanøytralitet innen 2050, sier Sundli Tveit.

Norge er en integrert del av EUs klima- og energisamarbeid og en betydelig leverandør av energi til EU. Norsk gass står for om lagt 25% av det samlede gasskonsumet i EU, i tillegg blir kraftutveksling en stadig viktigere del av EUs energipolitikk, etter hvert som andelen variabel fornybar energi i Europas energisystem øker. -Norge og norsk næringsliv er godt rustet til å bidra til at EU når sine ambisiøse klimamål. I en overgangsfase vil konvertering fra kull til gass gi store og relativt kostnadseffektive utslippsreduksjoner, sier Mari Sundli Tveit.

Norsk vannkraft
- Det norske kraftsystemet med en høy andel magasinerbar kraft, vil kunne spille en viktig rolle for å balansere det europeiske kraftmarkedet. Norsk industri drives av utslippsfri vannkraft. Dette gjør norske industriprodukter konkurransedyktige i et klimaperspektiv, sier hun.

EU vurderer klimatoll
Von der Layen har tidligere foreslått å innføre en klimatoll for å beskytte europeisk industri mot karbonlekkasje. I strategien trekkes dette frem som et mulig tiltak dersom resten av verden ikke øker sine klimaambisjoner. Kommisjonen går ikke nærmere inn på design av en eventuell toll utover at de stadfester at en slik mekanisme vil utformes i henhold til WTO-regelverk og andre relevante internasjonale avtaler. Det er en forutsetning Sundli Tveit støtter fullt ut.
-Det er viktig for norske bedrifter at vi har et forutsigbart system. Derfor bør det ikke gjøres endringer i CO2-kompensasjon og tildeling av utslippskvoter før en ny ordning er på plass. Vi må følge nøye med når den nye offensive politikken utformes videre, slik at vi sikrer både offensive klimakutt og gode rammebetingelser for næringslivet, sier Sundli Tveit.

Her kan du lese hele forslaget til Europakommisjonen