Kommisjon krever raskere oppskalering av klimatiltak

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

En internasjonal klimakommisjon, der NHO-sjef Kristin Skogen Lund er med, mener omstillingen til lavutslippssamfunnet må skje raskere og bli mer kraftfull.

- Mulighetene finnes i økende grad i lavkarbon-tiltak. Virkemidler som mobiliserer bedriftene og utløser tiltak gavner både klimaet, jobbskapingen og næringslivet, sier kommisjonsmedlem Kristin Skogen Lund.

Den fjerde hovedrapporten fra the Global Commission on the Economy and Climate, «Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times», ble i dag 5. september overlevert til FNs generalsekretær António Guterres.

Kommisjonens pressemelding


Tre viktige drivere for økonomisk vekst

Den nye rapporten understreker at det haster med gjennomføring og oppskalering av klimatiltak. Fremtidig økonomisk vekst har tre viktige drivere: hurtig teknologisk innovasjon, investeringer i bærekraftig infrastruktur, og økt ressurseffektivitet. Fram til 2030 vil det globalt investeres rundt 90 000 milliarder USD i infrastruktur. Vi må bygge en bedre vekstmodell for omforming av fem sentrale økonomiske systemer:

  • Renere energi - avkarbonisering av energisystemene, kombinert med desentrale løsninger og digitalisering
  • Smartere byutvikling- koordinert utvikling av kompakte byer medfører økonomisk innsparing og vesentlige klimagassreduksjoner
  • Jord- og skogbruk - mer bærekraftig jordbruk kombinert med skogvern øker matsikkerheten, reduserer avfall og bidrar til en tredel av nødvendige klimagassreduksjoner
  • Vannforvaltning - trygg vannforsyning og sikre sanitæranlegg er viktige basisgoder, og bedre vannforvaltning har positive virkninger på matproduksjon 
  • Sirkulær, industriell økonomi - mer resirkulering og effektiv bruk av metaller, plast og konstruksjonsmaterialer bidrar til avkarbonisering og mindre ressursbruk
Offentlig-privat samarbeid

Kommisjonen mener at omstillingen til lavutslippssamfunnet må skje raskere og bli mer kraftfull. Offentlig-privat samarbeid i en hittil ukjent skala blir nødvendig. Kommisjonen peker spesielt på fire aksjonspunkter for næringsliv og myndigheter:

  • Myndighetene må etablere systemer som setter «prislapper» på karbonutslipp, og investorer og bedrifter må synliggjøre klimarisiko. Karbonpriser på 40-80 USD per tonn CO2 antas nødvendige i 2020, økende til 50-100 USD i 2030.
  • Planlegge og investere i bærekraftig infrastruktur knyttet til bygg, transport, energi og vann.  
  • Privat sektors innovasjons- og gjennomføringsevne må mobiliseres. Politikken må stimulere næringslivet til handling.
  • Omstilling er krevende og prosessene må være inkluderende og rettferdige.

The Global Commission on the Economy and Climate har tidligere utgitt tre hovedrapporter:

2014: Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report

2015: Seizing the Global Opportunity: Partnerships for Better Growth and a Better Climate

2016: The Sustainable Infrastructure Imperative: Financing Better Growth and Development


Dette er fordelene ved rask klimaomstilling (E24)