Maritime næringer kan bli eventyrlig store

Bølger som bryter ved Kjølnes fyr øst for Berlevåg på Varangerhalvøya.

Bølger som bryter ved Kjølnes fyr øst for Berlevåg på Varangerhalvøya.

Det er neppe noen næring i Norge med større potensial enn de maritime. En SINTEF-rapport viser en mulig verdiskapning på 900 milliarder kroner i 2050 og 140 000 jobber. - Men det kommer ikke til å skje av seg selv, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Norge har enorme fortrinn i naturressurser og kompetanse. Og vi er en stor sjøfartsnasjon med en lang og stolt historie. - Men vi må ha gode rammebetingelser fra politikerne. Særlig viktig her er videreutvikling og samordning av offentlig ordninger som finansierer kommersialisering av forskningen og gode løsninger.  Havnæringen må få tilgang på tilstrekkelig arbeidskraft med riktig kompetanse. Vi må ha nok studieplasser og utdanning må være tilpasset fremtidens digitale arbeidsliv.  Da kan næringene klarer å bygge opp den nødvendige kompetansen. Denne rapporten er nok et steg på veien mot NHOs veikart for fremtidens næringsliv, sier Almlid.

Et mylder av idéer
-Det myldrer av ideer, prosjektskisser og prototyper langs hele kysten. I dette arbeidet fungerer norskekysten, og særlig den nære skipstrafikken, som et teknologilaboratorium for å teste ut og ta i bruk nye løsninger som hele den internasjonale skipsfarten vil etterspørre i årene som kommer. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle en ny norsk eksportnæring, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet som også står bak SINTEF-rapporten. 

- Kunnskapsoverføring mellom havnæringene er avgjørende for å lykkes. Vi ser at kompetanse og teknologi utviklet i havnæringer stadig oftere blir relevant for andre næringer. Slik kan vi som land bli verdensledende på flere områder. Dette har eksempelvis ført til at Trondheimsfjorden ble godkjent som verdens første testsite for autonom skipsfart.

Internasjonalt konkurransedyktig leverandørkjede
Norge har gode tradisjoner og resultater. I følge rapporten er landet rangert som nummer fire av verdens ledende maritime nasjoner, og Oslo som nummer en av verdens ledende byer innen maritim teknologi. Næringen sysselsetter i dag 85 000 personer, og skaper verdier for 142 milliarder  kroner (2018). Rapporten mener at Norge har alle forutsetninger for å gå i front og skape verdier og nye løsninger, men at det vil kreve betydelig satsing og godt samarbeid mellom myndighetene og næringslivet. Maritim næring er ett av få områder hvor Norge har en internasjonalt konkurransedyktig leverandørkjede som kan levere komplette løsninger til et globalt marked.

Fremover venter det massive endringer og sterk vekst innenfor sjøtransporten, blant annet som følge av strengere klima- og miljøkrav. Det åpner stor muligheter for den norske maritime næringsklyngen. Norge ligger helt i front innen klima- og miljøvennlige fremdriftsløsninger for skip og er allerede i front på gassdrift – LNG-fartøy, og på elektriske ferger. Frem mot 2050 vil trolig hele den globale flåten gå fra tungolje som drivstoff, og over på LNG, amoniakk (hydrogen), biodrivstoff og elektrisitet.

Norske bedrifter som designer, utvikler, bygger, vedlikeholder, opererer og omsetter skip, utstyr og spesialiserte tjenester til alle typer flytende enheter, vil kunne ta solide markedsandeler. Det gjelder områder som havvind, sjømat og havbruk, mineralutvinning i havet og ikke minst CO2-fangst og lagring.

Les hele rapporten fra SINTEF her: Fremtidsmuligheter i maritime næringer_SINTEF ocean 2019.pdf