Næringslivet er forundret over passiv klimasatsing

Publisert

#005

Et CO2-fond ville bidra med å kutte 25 – 30 prosent av utslippene, ifølge en utredning fra Miljødirektoratet.

- Det koster lite å sette opp et mål om å halvere utslippene for transport innen 2030. Uten et CO2-fond vil dette bli svært krevende, sier NHO-direktør Per Øyvind Langeland.

- Det er utfordrende å gjennomføre så store klimakutt samtidig som næringslivets konkurransekraft ivaretas. Når Regjeringen nå sier nei til å etablere et CO2-fond etter modell av NOx-fondet, stiller 25 næringsorganisasjoner seg undrende til hvordan regjeringen nå har tenkt å realisere klimamålet.  Et CO2-fond ville bidra med å kutte 25 – 30 prosent av utslippene, ifølge en utredning fra Miljødirektoratet, noe som hadde vært et viktig steg på veien.  

Regjeringen ønsker ikke å igangsette forhandlinger om en miljøavtale med de 25 næringslivsorganisasjonene. - Vi mener regjeringen med dette gir slipp på en historisk mulighet. Vi må dessverre legge initiativet på is, men vil løfte frem dette virkemidlet på et senere tidspunkt. Vi merker oss at samtlige opposisjonspartier på Stortinget – og regjeringens eget utvalg om grønn konkurransekraft - støtter etableringen av et slikt CO2-fond. 

- Våre organisasjoner har arbeidet med CO2-fondet i tre år, og har gjennomført flere faglige utredninger i samarbeid med myndighetene som grunnlag for forhandlinger om en miljøavtale. Vi tror at et slikt fond vil virke sterkt mobiliserende på næringslivet, slik NOx-fondet har gjort i 10 år.  Som kjent er regjeringens syn at NOx-fondet er en meget vellykket ordning med betydelige utslippsreduksjoner, blant annet fra ferger og hurtigbåter.

- Regjeringen har i Granavolden-plattformen varslet en årlig økning i CO2-avgiften på frem prosent gjennom perioden. For å sikre konkurransekraft og legitimitet vil vi anbefale at regjeringen øremerker midlene til å redusere utslipp og sikre grønn konkurransekraft. En miljøavtale med CO2-fond ville innebære at noen av disse inntektene kom tilbake til bedriftene for gjennomføring av utslippsreduserende tiltak. Næringslivet ville forpliktet seg til utslippskutt, og fått mulighet til å bruke deler av CO2-avgiften til å dekke merkostnader ved kjøp av lav- og null-utslippskjøretøy, -fartøy og fly. 

- Vi ønsker fortsatt å være en konstruktiv samarbeidspartner om hvordan klimamålene skal realiseres. Næringstransporten står for 2/3 av transportutslippene. Klimaambisjonene kan ikke nås uten at virkemidlene her styrkes. Vi forventer nå at Regjeringen inviterer næringslivet inn til tett dialog og samarbeid om andre mulige tiltak og virkemidler for utslippsreduksjoner i transportsektoren. Det haster, sier Langeland.

Les brevet de 25 organisasjonene har sendt Stortinget og Regjeringen om CO2-fondet.