Næringslivets bidrag til FNs bærekraftsmål

To kolleger pakker en boks med varer.

Bærekraft er en viktig drivkraft for NHO og NHOs medlemsbedrifter. For å nå bærekraftsmålene må både enkeltpersoner, bedrift og samfunn bidra. Illustrasjonsfoto: iStock.

NHO som organisasjon jobber bredt med bærekraft i hele organisasjonen. For NHOs medlemsbedrifter er bærekraft blitt en viktig del av virksomheten. På mange områder gir dette økte forretningsmuligheter. På andre områder gir det økt oppmerksomhet på forhold knyttet til virksomhetens ringvirkninger internt og eksternt.

Et viktig bærekraftsmål som NHO jobber mye med, er å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.Næringslivet og myndighetene må jobbe sammen

I rapporten "Neste trekk", NHOs veikart for fremtidens næringsliv, peker vi på at næringslivet og myndighetene må jobbe sammen for å skape 250.000 nye arbeidsplasser i Norge frem mot 2030, og for at flere arbeidsføre i alderen 20-70 år skal få delta i arbeidslivet enn i dag. Bærekraftig økonomisk vekst og et robust næringsliv er ryggraden i det norske velferdssamfunnet, og bidrar til å skape arbeidsplasser og sikre enkeltindividets økonomiske selvstendighet.

For at flere av dem som i dag står utenfor arbeidslivet skal få komme i jobb, er det viktig å sikre riktig kompetanse som bedriftene etterspør og sikre gode ordninger som gir flere en sjanse til å få viktig arbeidserfaring. NHO støtter opp om inkluderingsdugnaden mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

Vi bidrar også i programmet Vi inkluderer, som er en oppfølger til NHO-prosjektet Ringer i Vannet. Spesielt viktig er det å jobbe for å inkludere gruppen unge som hverken går på skole, er i jobb eller i annen arbeidsrettet trening. De unge var en utsatt gruppe allerede før koronakrisen. Etter koronakrisen vil det være desto viktigere å forhindre at en generasjon unge mennesker faller ut av arbeidslivet før de i det hele tatt har fått begynt.

NHO jobber for å fremme et sterkt partssamarbeid med høy organisasjonsgrad, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Både trepartssamarbeidet med myndighetene nasjonalt og topartssamarbeidet på den enkelte arbeidsplassen, er viktige for å sikre et godt arbeidsliv for alle. NHO er også engasjert i arbeidet mot arbeidskriminalitet, for å sikre et seriøst arbeidsliv med konkurranse på like vilkår. NHO støtter den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILOs) agenda for anstendig arbeid (decent work). NHO er en aktiv deltaker i ILO, så vel som International Organisation for Employers (IOE) og ulike arbeidsgrupper i Business Europe.Fora der NHO deltar

For medlemmene som har etablert virksomhet utenfor Norge har NHO flere fora der medlemsbedriftene diskuterer ulike muligheter og utfordringer knyttet til bærekraftsagendaen.

NHOs forum for bærekraft setter søkelys på problemstillinger knyttet til bærekraftsagendaen for utenlandsetableringene. Medlemmene i forumet ønsker å synliggjøre at de tar bærekraft på alvor og at de ønsker å medvirke til løsninger. Forumet ledes av NHOs medlemmer og har sekretariat i NHO sentralt.

NHOs pådriverforum er opprettet for å gi norske myndigheter råd og innspill om næringsutvikling i utviklingsland. Særlig sentralt er dialogen rundt hvordan norsk bistand kan legge til rette for private investeringer, som skaper jobber og bidrar til fattigdomsreduksjon i utviklingsland.

NHOs International Cooperation Program (ICP) har all sin virksomhet knyttet opp mot bærekraftsmålene. ICP er NHOs rammeavtale med Norad og omfatter i hovedsak tiltak knyttet til bærekraftsmålene, 8 som omhandler økonomisk vekst og anstendig arbeid, målet 5 om likestilling og redusert ulikhet, kompetanseutvikling gjennom fagopplæringsprogram og samarbeid som skissert i mål 17.


Les mer

Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

En grønnere økonomi - energiomstilling, sirkulærøkonomi og klimatilpasning