Nei til strengere strafferammer

Publisert

Klima- og miljødepartementet foreslår å heve strafferammene i forurensningsloven. NHO går imot forslaget.

Straffetrusselen i forurensningsloven er avskrekkende nok som den er, sier advokat Andreas Pihlstrøm i NHO. Etter vårt syn er de eksisterende straffehjemlene tilstrekkelige til å opprettholde en allmennpreventiv og individualpreventiv virkning i saker om miljøkriminalitet. Vi kan ikke se at det er trukket frem konkrete eksempler fra tidligere straffesaker som viser behov for strengere straffehjemler. Selv om miljølovgivningen skal ivareta viktige samfunnsmessige formål, er vårt hovedsyn at straffeutmålingen kan utvikles i tråd med behovet for samfunnsbeskyttelse innenfor de eksisterende hjemlene. 

Les NHO og Norsk Industris høringssvar her