NHO og LO samarbeider om å redusere plast

Publisert

#205

NHO-advokat Andreas Pihlstrøm.

Plast på avveie i natur og marint miljø gjør store skader som burde vært unngått. Bedrifter og næringsliv engasjerer seg for å løse dette miljøproblemet.

Vi tar ansvar og samarbeider om løsninger, og ser positivt på et samarbeid med staten på dette området, mener LO og NHO, som har 10 øvrige næringsorganisasjoner med seg i dette viktige arbeidet.

Organisasjonene har utarbeidet et posisjonsnotat som fremhever en rekke tiltak som bør iverksettes. 

Foreslår miljøavtale

Vi må tenke bredere enn ensidige tiltak fra staten i dette arbeidet. Den forpliktende kraften i en miljøavtale mellom staten og næringslivet må ikke undervurderes. Et viktig forslag i posisjonsnotatet er nettopp miljøavtalesporet, som vi har gode erfaringer med for å oppnå ønskede miljømål.

Mange bedrifter går allerede foran i dette arbeidet, og vi mener næringslivet er en viktig del av løsningen her. Vi ser at forsøplingsforbudet må håndheves bedre enn i dag, og forskning og innovasjonsprosjekter må iverksettes for å få bedre kunnskap om kilder, spredningsveier og effekter av plastforsøpling. Design for gjenvinning og sirkulære systemer for plast har også et stort forbedringspotensiale.

Norge må både gjennomføre tiltak nasjonalt og arbeide aktivt internasjonalt for å motvirke plastforsøpling. Vi ser at EU har gjort et godt grep ved å kartlegge omfanget av marin plastforsøpling først, og deretter kombinere forbud og utfasing av plastprodukter der omfanget og skadepotensialet i marint miljø er størst.

EU vil forby

Engangsartikler i plast er en del av forsøplingsproblemet, og her har EU vist seg å være svært handlekraftige: SUP-direktivet (Single Use Plastics) er ambisiøst, og gir medlemslandene en toårsfrist til å iverksette forbud mot engangsbestikk og -tallerkener, spisepinner, sugerør, q-tips og rørepinner. Det er sjelden at produktgrupper forbys på dette detaljnivået og innenfor så korte frister, sier NHO og LO.

Miljøministeren har varslet et forbud mot disse produktene innen ett år. 2 år allerede er ambisiøst fra EU, og vi får komme tilbake til om det er behov for en enda kortere frist for disse engangsproduktene. Mange har nok allerede fått med seg disse produktene må håndteres slik at forsøpling unngås.

Partssammensatt arbeidsgruppe

Gjennomføringen av øvrige plikter i direktivet er mer fleksible. Næringslivet ser behov for å innhente mer kunnskap for å anbefale treffsikre og forutsigbare tiltak. Vi ser positivt på at statsråd Elvestuen har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak. Gruppa har deltakere fra næringslivet og miljøorganisasjoner, og ledes av NHO-advokat Andreas Pihlstrøm.

Målsetningen for arbeidet må være å legge grunnlaget for en miljøavtale som både reduserer miljøproblemet og gir forutsigbarhet for næringslivet i denne omstillingen. Samarbeid på dette området blir viktig, og med en miljøavtale kan bedriftene og myndighetene oppnå mer enn de kan få til hver for seg.

Les mer om arbeidsgruppens mandat og sammensetning her.