Ny strategi for sirkulær økonomi

Publisert

Ole Erik Almlid på sirkulærkonferansen på Herøya.

For næringslivet innebærer en satsning på sirkulær økonomi nye forretningsmuligheter og økt konkurransekraft, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Her fra regjeringens lansering.

Onsdag la regjeringen frem sin sirkulærstrategi: - En fornuftig tilnærming å satse på europeisk samarbeid, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi (regjeringen.no) ble lagt frem av statsministeren og klima- og miljøministeren på Den Store Sirkulærkonferansen på Herøya.

- Det er avgjørende for miljøet at ressurser brukes effektivt. Ved å holde ressursene i økonomien lengst mulig, hindres utslipp til luft, jord og vann og uttak av nye naturressursene. For næringslivet innebærer en satsning på sirkulær økonomi nye forretningsmuligheter og økt konkurransekraft, sier adm. direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Ifølge strategien vil regjeringen legge til rette for sirkulære produkter ved å tilrettelegge for økt utsortering, ombruk og materialgjenvinning av avfall, lønnsom bruk av resirkulerte råvarer, utvikling av sirkulære verdikjeder, samt økt digitalisering og teknologiutvikling.

Store deler av rammebetingelsene for en sirkulær økonomi utvikles i EU, for eksempel krav til mer miljøvennlige produkter, økt resirkulering av avfall, mer ressurseffektiv industriproduksjon og rammeverk for bærekraftig finans.

- På en rekke felt viser strategien til Norges deltagelse i europeisk arbeid, om å jobbe for et strengt felleseuropeisk produktrammeverk med høye og hensiktsmessige krav til innblandet resirkulerte råvarer. NHO synes det er en fornuftig tilnærming,. Vår eksport går i hovedsak til EU og vi er med i den Europeiske klimadugnaden, sier Almlid, som var tilstede og kommenterte strategien ved fremleggelsen.

NHO-felleskapet følger nøye med på regelverksutformingen i Brussel.

- Vi identifiserer muligheter og utfordringer for bedriftene. Noen satser allerede og flere ønsker å komme i gang. EU mener alvor, og vi må følge opp, det er derfor viktig at vi får samarbeide med norske myndigheter for å utløse vårt potensiale.

- Gode ideer trenger risikoavlastning. Derfor er vi fornøyd med at strategien vil ta stilling til å være med i de europeiske satsningene som IPCEI for batterier, og ikke minst videreutvikle sirkulær økonomi som et tverrgående satsningsområde i det næringsrettede virkemiddelapparatet – som i dag mangler dedikerte virkemidler. Ikke minst har vi høye forventninger til Handlingsplanen for økt andel grønne og innovative offentlige anskaffelser, som kommer i høst, sier Almlid.