Rapport: - Hvordan gjøre CO2-fangst lønnsomt?

Publisert

Karbonfangst

For å nå langsiktige, globale klimamål blir karbonfangst en nødvendig teknologisk løsning.

Hvilke virkemidler kan finansiere bruk av karbonfangst, og hvordan kan de bidra til utvikling av markeder for lavkarbonprodukter? Dette har Multiconsult sett nærmere på i en utredning som ble lansert 11.april.

Dette går fram av en felles pressemelding fra NHO, LO, Norsk Industri, Norsk Olje & Gass, Fellesforbundet og Industri Energi. 

For å nå langsiktige, globale klimamål blir karbonfangst og -lagring (CCS) en nødvendig teknologisk løsning både innen energisektoren og prosessindustrien. Realisering av en fullskala verdikjede for CCS i Norge, med CO2-fangst ved industrianleggene på Klemetsrud og i Brevik, og med transport og lagring av CO2 i Nordsjøen, er viktig for framtidig utvikling av CCS i Europa.

Multiconsults rapport gjennomgår ulike virkemidler som kan tas i bruk i Norge for å finansiere merkostnadene ved bruk av CCS og utløse investeringer i nye CCS-anlegg. Grunnlaget for rapporten er en antakelse om at staten ikke vil komme til å fullfinansiere fremtidige investeringer i CCS gjennom direkte bevilgninger over statsbudsjettet, utover de første anleggene.

Multiconsult har laget rapporten på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi. Rapporten fokuserer på markedene for sement, avfallsforbrenning, fjernvarme og hydrogen.

Disse seks organisasjonene mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet – både som et bidrag til å nå krevende globale og nasjonale klimamål - og for å bevare og skape arbeidsplasser.

Denne rapporten er en første vurdering av virkemidler som kan egne seg til å fremme markeder for lavkarbonprodukter med CCS. Rapporten er først og fremst en vurdering av enkeltstående virkemidler. Neste steg vil være å vurdere virkemiddelpakker og sektorovergripende virkemidler som samlet kan bidra til å utløse CCS som klimaløsning, samt å se på internasjonale og overnasjonale virkemidler som kan gjøre CCS aktuelt som løsning i et globalt marked.

Her er hele rapporten:

 

Pressekontakter:

  • NHO: Informasjonssjef Øyvind Lind-Fossen – oyvind.lind.fossen@nho.no – 95241338
  • LO: Avdelingsnestleder Trond Gram – trond.gram@lo.no – 99618169
  • Norsk Industri: Kommunikasjonssjef Cathrine Westlie Eidal – cathrine.w.eidal@norskindustri – 47637797
  • Norsk olje og gass: Informasjonsrådgiver Einar Fannemel – ef@norog.no – 41630070
  • Fellesforbundet: Kommunikasjonsrådgiver Maya B. Vedeld – maya.vedeld@fellesforbundet.no – 45871870
  • Industri Energi: Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør Marius Jøntvedt – marius.jontvedt@industrienergi.no - 92201948