Regjeringen legger fram strømstøtteordning for næringslivet

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

Pressekonferanse

Fra venstre: Ivar Horneland Kristensen, Virke, Peggy Hessen Følsvik, LO, Jan Christian Vestre, Regjeringen, Ole Erik Almlid, NHO.

Regjeringen la fredag 16. september fram en ordning for strømstøtte til næringslivet. Etter at det er lagt inn direkte tilskudd til noen av de bedriftene som er hardest rammet av ekstreme strømpriser, stiller NHO seg bak modellen som et første skritt på veien for å avhjelpe en svært krevende situasjon.

Spørsmål og svar om strømstøtte

– Dette har tatt lang tid, men vi er glade for at dialogen med regjeringen nå har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene. De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Blant elementene i regjeringens strømpakke er en lånegarantiordning og støtte til ENØK-tiltak, noe som kan sikre likviditet og kutt i energibruk og -kostnader for mange bedrifter fremover. Det er viktig. NHOs holdning har imidlertid hele veien vært at vi også trenger en målrettet og direkte tilskuddsordning i bunnen.

– Vi har fått gjennomslag for at noen av bedriftene som sliter mest, kan få tilskudd rett på konto når strømregningene for høsten skal betales. Næringsministerens engasjement har vært avgjørende i denne saken, særlig i en intens innspurt, sier Almlid.

Les mer om strømpakken på regjeringens nettsider

Har du innspill til hvordan strømstøtteordningen påvirker din bedrift?
Send oss gjerne en kommentar om eventuelle utilsiktede virkninger slik at vi kan ta dette med i det videre arbeidet med detaljene i ordningen.

Åpne skjema for innspill til NHO om strømstøtteordningen


Nå skal ordningen til Stortinget, og NHO oppfordrer stortingspolitikerne til å slutte bredt opp om modellen som regjeringen legger på bordet. Strømsituasjonen går stadig fra vondt til verre, og mange bedrifter frykter en hard vinter. NHO skal stå på videre for å sikre bedrifter gode og konkurransedyktige rammevilkår, og vi understreker at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres.

Skal ordningen avsluttes ved årsskiftet slik regjeringen foreslår, legger NHO som premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass fra 1. januar. For at dette markedet skal hjelpe på strømkundenes situasjon, må situasjonen i markedet være slik at bedrifter som ønsker det, kan tegne fastpriskontrakter også av kortere varighet til priser som bedriftene anser som tilstrekkelig attraktive.

– Vi hører daglig fra bedrifter som sliter. Og vi hører stadig oftere om bedrifter som planlegger å permittere ansatte midlertidig eller legge ned driften. Dette er ellers levedyktige bedrifter som nå endelig får litt hjelp, sier Almlid.

Bedriftene har betalt milliarder i økte strømregninger til stat og kommune og har dermed også mistet betydelig kjøpekraft til det offentlige. At noe av dette nå kommer tilbake i form av direkte tilskudd til de hardest rammede, er rimelig. Samtidig må det være full åpenhet om hvem som får støtte, og hvor mye de får, og det legges restriksjoner på utbytte for de bedriftene som nå mottar støtte.

Samtidig vet vi fra arbeidet under pandemien at denne typen ordninger ikke er perfekte. Noen bedrifter som kanskje ikke bør få støtte, kan likevel få det. Og verre: Flere bedrifter som trenger hjelp, vil kunne falle utenfor. I tillegg ville nok mange ønsket seg et større tilskudd. Det viktigste er uansett at vi har fått en ordning som vil virke raskt. Spesielt små og mellomstore bedrifter vil nå få bistand.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid.

Det er også viktig å minne om at økt kraftproduksjon - om det er sol, vind eller vann - på litt lenger sikt er nøkkelen til få ned kraftprisen og fortsatt sikre at kraft er en av vårt største fortrinn når vi skal sikre arbeidsplasser og skape morgendagens grønne industri i Norge.

 


Spørsmål og svar om strømstøtte

Hva inneholder ordningen fra regjeringen? 

Ordningen er tredelt:
1. Direkte og søknadsbasert tilskuddsordning som gir 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden.

2. Ytterligere støtte på 20 prosent for strømpris over 70/kWh dersom bedriften også forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltak innen to år.

3. Opptil 50 pst. tilskudd til ENØK-tiltaket, utbetales ved gjennomført tiltak.
I tillegg finnes det en lånegarantiordning for å sikre likviditet. Øvre grense for lånebeløp settes til 50 mill. kroner per foretak/konsern.

Hvem kvalifiserer til støtte?

Både ordningen med støtte til strømkostnader og ENØK-tiltak, og lånegarantiordningen,  gjelder for bedrifter med strømintensitet på 3%, regnet ut slik at strømkostnadene for bedrifter første halvår 2022 må utgjøre minst 3% av omsetningen.

Når skal ordningen gjelde fra – og hvor lenge?  

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde i tre måneder: oktober, november og desember.

NHO ønsker å evaluere ordningen før jul for å vurdere eventuell forlenging og oppskalering. Tidsavgrensningen er etter vårt syn betinget av at markedet for fastprisavtaler for strøm fungerer fra årsskiftet og kan gi bedrifter tilstrekkelig alternative prissikringsmuligheter.

Utbetaling av støtte kan tidligst skje i november. Gjennomført energikartlegging og oktober-faktura vil ligge til grunn for utbetaling.

Lånegarantiordningen skal åpne i november ha varighet til våren 2023.

Hva er rammen? 

Næringsministeren vil legge fram for Stortinget et forslag om i alt 3 mrd i ordningen.

Høyeste utbetaling per bedrift vil være 5 mill. kroner, jf. Bestemmelsene i det Ukraina-relaterte statsstøtteregelverket. Det gjelder beløpet totalt til støtte for strømkostnader og ENØK.

Maksimum 3,5 mill. vil gå til til direkte strømstøtte per bedrift.

Gjennomførte ENØK-tiltak får ikke støtte.

Er det utbytterestriksjoner? 

Regjeringen legger opp til restriksjoner for 2023.

Er NHO fornøyd med ordningen? 

Vi er fornøyd med at en direkte støtteordning er inkludert i forslaget fra regjeringen. Det vil gi bedriftene penger rett på konto slik at de får hjelp til å betale skyhøye strømregninger. Samtidig har vi forståelse for at mange bedrifter går en blytung vinter i møte, og at dette ikke vil oppleves som nok for alle. NHO fortsetter arbeidet med å sikre best mulige vilkår for bedriftene.