Strømstøtte for bedrifter: Slik søker du fra Energitilskuddsordningen

Publisert

Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Ordningen administreres av Enova. Foto: Pixabay

Energitilskuddsordningen hadde søknadsfrist 11. desember. Bedrifter som bruker over tre prosent av omsetningen til strøm kunne søke om støtte. Her er svar på hva ordningen innebærer, hvem som kunne søke og hvordan.

Strømstøtten til bedriftene må forlenges, forbedres og forenkles

Energitilskuddsordningen

Ordningen for strømstøtte for bedrifter har fått navnet Energitilskuddsordningen. På Enovas nettside for energitilskudd finner du søknadsskjema og råd for prosessen. 

Søk om strømstøtte fra energitilskuddsordningen.no


Spørsmål og svar om strømstøtte

Under finner du noen vanlige spørsmål og svar.  Spørsmål om ordningen kan også rettes direkte til Enova på svarer@energitilskuddsordningen.no og tlf. 08049. Se også spørsmål og svar på Regjeringens nettside

Hva inneholder ordningen fra regjeringen?

Ordningen er tredelt:
1. Direkte og søknadsbasert tilskuddsordning som gir 25 prosent støtte for strømpris over 70 øre/kWh. Støtten krever at bedriften utfører en energikartlegging, for eksempel gjennom Enovas mal, og legger denne ved søknaden.

2. Ytterligere støtte på 20 prosent for strømpris over 70/kWh dersom bedriften også forplikter seg til å gjennomføre ENØK-tiltak innen to år.

3. Opptil 50 pst. tilskudd til ENØK-tiltaket, utbetales ved gjennomført tiltak.
I tillegg finnes det en lånegarantiordning for å sikre likviditet. Øvre grense for lånebeløp settes til 50 mill. kroner per foretak/konsern.

Hvem kvalifiserer til støtte?

Både ordningen med støtte til strømkostnader og ENØK-tiltak, og lånegarantiordningen,  gjelder for bedrifter med strømintensitet på 3%, regnet ut slik at strømkostnadene for bedrifter første halvår 2022 må utgjøre minst 3% av omsetningen.

Når skal ordningen gjelde fra og hvor lenge?

Ordningen skal i utgangspunktet gjelde i tre måneder: oktober, november og desember.

NHO ønsker å evaluere ordningen før jul for å vurdere eventuell forlenging og oppskalering. Tidsavgrensningen er etter vårt syn betinget av at markedet for fastprisavtaler for strøm fungerer fra årsskiftet og kan gi bedrifter tilstrekkelig alternative prissikringsmuligheter.

Lånegarantiordningen åpnet i november og har varighet til våren 2023.

Hva er rammen?

Stortinget har vedtatt en budsjettramme på 3 mrd. kroner til tilskuddsordningen og lånegarantier, hvorav 2,8 mrd. kroner er til energitilskuddsordningen.


Er det utbytterestriksjoner?

Ja, dersom du mottar støtte er det ikke anledning til å ta ut utbytte.

Utbyttebegrensningen gjelder utbetaling av utbytte i perioden 21. november 2022 til 31.desember 2023. Det vil si at du ikke kan ta ut utbytte for 2022 til utbetaling i 2023. Men utbytte i 2023 som utbetales i 2024 begrenses ikke.

Kan jeg ta ut utbytte til å betale formuesskatt?

Nei. Regelverket er slik at det ikke er anledning til å ta ut utbytte generelt, og det omfatter da utbytte til betaling av formuesskatt.

Må jeg ha revisorgodkjenning av søknaden og kan jeg godkjenne regnskapet selv?

Du må ha en revisorgodkjent søknad før du sender den inn. Du kan ikke godkjenne regnskapet selv, med mindre du er registrert også som revisor.

Inneholder ordningen støtte til godkjenning av søknaden fra revisor?

Ja. Du kan få støtte på 80 prosent av kostnadene ved revisorgodkjenning, begrenset til 5000 kroner. Dette er betinget av at du får vedtak om tildeling av tilskudd.

Skal jeg selv beregne strømprisene framover i tid for søknaden?

Nei. Enova foretar beregningen av strømprisen. Du skal fylle inn ditt estimerte strømforbruk for månedene du ikke har faktura for.

Energitiltak: Hvordan finner jeg hva bedriften kan få støtte til dersom jeg er usikker?

Dersom du har sett på listen over energitiltak som det kan gis støtte til, og er usikker på et tiltak du vurderer kan du kontakte Enova.

Epost: svarer@energitilskuddsordningen.no
Telefon: 08049

Kan støtten bli mindre om det totalt søkes om mer enn det som er avsatt?

Ja. Dersom totalt beløp det søkes for overstiger budsjettrammen i statsbudsjettet på 2,8 mrd kroner vil tilskuddene avkortes. I første omgang gjelder det tilskuddene til energieffektiviseringstiltak.

Kan jeg søke om støtte til gjennomførte energieffektiviseringstiltak?

Det er kun tiltak med kostnader som har påløpt etter 1. oktober 2022 det kan søkes om.

Kan jeg søke om støtte til bare én eller noen avdelinger i bedriften?

Nei. Det er bedriften din som helhet som vurderes og må kvalifisere i sum.
Dersom bedriften er organisert som et konsern med flere ulike foretak er det annerledes, se egne spørsmål om dette nedenfor.

Hvis jeg ikke gjennomfører energitiltakene som planlagt, må jeg betale tilbake? 

Deler av strømstøtten er avhengig av at bedriften gjennomfører energitiltak innen to år. Det er krav om 50 prosent gjennomføringsgrad. Hvis du gjennomfører mindre enn halvparten av investeringene du har planlagt, så må du betale tilbake støtten som er mottatt for trinn 2 av støtten, dvs. den energitiltaksavhengige delen. Støtten mottatt i trinn 1 skal ikke betales tilbake.

Gjennomføringsgraden beregnes på investeringskostnad, dvs. sluttsummen for investeringene delt på summen du oppga i søknaden. Dette gjelder både dersom du har ett eller flere tiltak

Jeg har åpnet bedrift høsten 2022. Kan jeg søke om støtte?

Nei. Du må kunne dokumentere strømintensitet (strømkostnader i prosent av omsetning) første halvår 2022.Spørsmål for bedrifter som er en del av et konsern:

Gjelder utbyttebegrensningen hele konsernet, selv om bare jeg søker?

Nei. Utbyttebegrensningen gjelder da for din bedrift i konsernet, og eventuelt andre som får støtte, ikke konsernet som helhet.

Regnes konsernbidrag som utbytte?

Ja. Utbyttebegrensningen skiller ikke på konsernbidrag og utbytte. Så det er heller ikke anledning til å gi konsernbidrag.

Må alle i konsernet kvalifisere for støtte for at jeg skal kunne søke?

Konsern søker bare for de bedriftene som kvalifiserer. Det vil si at det kan være én, flere eller alle. Alle i konsernet behøver ikke kvalifisere for at konsernet skal søke. Konsernet må søke samlet for de konsernet vil søke om tilskudd for.

Kan flere i samme konsern få støtte?

Ja, men beløpsbegrensningen på 5 mill. kroner gjelder på konsernnivå. Så dersom flere i konsernet søker, må disse midlene fordeles på de som søker.

Kan jeg søke om støtte individuelt om jeg er en del av et konsern?

Nei. Konsern skal søke samlet for alle støtteberettigede.

 


Opptak av medlemswebinar om strømstøtte

NHOs syn på ordningen for energitilskudd

– Dette har tatt lang tid, men vi er glade for at dialogen med regjeringen har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene. De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Blant elementene i regjeringens strømpakke er en lånegarantiordning og støtte til ENØK-tiltak, noe som kan sikre likviditet og kutt i energibruk og -kostnader for mange bedrifter fremover. Det er viktig. NHOs holdning har imidlertid hele veien vært at vi også trenger en målrettet og direkte tilskuddsordning i bunnen.

– Vi har fått gjennomslag for at noen av bedriftene som sliter mest, kan få tilskudd rett på konto når strømregningene for høsten skal betales. Næringsministerens engasjement har vært avgjørende i denne saken, særlig i en intens innspurt, sier Almlid.

NHO skal stå på videre for å sikre bedrifter gode og konkurransedyktige rammevilkår, og vi understreker at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres.

Skal ordningen avsluttes ved årsskiftet slik regjeringen foreslår, legger NHO som premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass fra 1. januar.

- For at dette markedet skal hjelpe på strømkundenes situasjon, må situasjonen i markedet være slik at bedrifter som ønsker det, kan tegne fastpriskontrakter også av kortere varighet til priser som bedriftene anser som tilstrekkelig attraktive, sier Almlid.

Samtidig vet vi fra arbeidet under pandemien at denne typen ordninger ikke er perfekte. Noen bedrifter som kanskje ikke bør få støtte, kan likevel få det. Og verre: Flere bedrifter som trenger hjelp, vil kunne falle utenfor. I tillegg ville nok mange ønsket seg et større tilskudd. Det viktigste er uansett at vi har fått en ordning som vil virke raskt. Spesielt små og mellomstore bedrifter vil nå få bistand.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid.

Det er også viktig å minne om at økt kraftproduksjon - om det er sol, vind eller vann - på litt lenger sikt er nøkkelen til få ned kraftprisen og fortsatt sikre at kraft er en av vårt største fortrinn når vi skal sikre arbeidsplasser og skape morgendagens grønne industri i Norge.


Lånegaranti

Det er også mulig å søke om lånegaranti. Det er det eventuelt banken som gjør hos Eksfin:
Lånegarantiordningen for å sikre likviditet til strømutgifter

Les mer

Pressemelding fra regjeringen: Nå kan bedrifter søke om energitilskudd