Veikart: Nye muligheter for verdiskaping i Norge

Bølge

En rekke av de nye mulighetene SINTEF peker på er knyttet til havet.

Norge trenger tusenvis av nye arbeidsplasser hvert år fremover for å opprettholde velferden og et bærekraftig samfunn. NHO er i gang med å lage et veikart for fremtidens næringsliv, og i første delrapport peker vi på 24 nye muligheter for verdiskaping i Norge.

NHO igangsatte våren 2019 prosjektet "Veikart for fremtidens næringsliv", som en oppfølging av Næringslivets perspektivmelding fra 2018. Prosjektet skal analysere muligheter, identifisere satsingsområder og tiltak. Politikkforslag og tiltak skal senere utarbeides av NHO basert på innspill fra medlemsbedrifter,  landsforeninger og regionforeninger (workshoper). NHOs årskonferanse i januar 2020 vil tematisk være tett på dette. Selve veikartet skal lanseres våren 2020, og vil være NHOs bidrag til utforming av politikk for fremtidens Norge.

NHO har inngått et prosjektsamarbeid med SINTEF knyttet til kunnskapssammenstilling og enkelte faglige utredninger i veikartet. Rapporten "Nye muligheter for verdiskaping i Norge" er den første rapportlanseringen i prosjektet i en serie av utredninger fra SINTEF og andre samarbeidspartnere, som vil bli lansert gjennom høsten 2019. I denne rapporten trekker SINTEF frem en del eksempler på teknologier og mulige nye verdikjeder som deres forskningsmiljøer arbeider med og har sterk tro på som områder for fremtidig norsk verdiskaping. Utgangspunktet for rapporten er norske fortrinn og globale drivkrefter. De 24 verdikjedene som trekkes frem i rapporten er ikke en uttømmende liste over muligheter, men et forsøk på å løfte blikket og reflektere rundt mulighetene som finnes til å utvikle helt nye næringer og verdikjeder i Norge.

Etablering av nytt næringsliv kan ikke bare skje i forlengelsen av det eksisterende. FNs bærekraftmål setter klare rammer for utvikling av nye virksomheter.  Fremtidens industri skal ikke øke klimaavtrykket, men snarere bidra til å redusere det. Dette vil bli en krevende oppgave når vi vet at disse nye virksomhetene skal erstatte arbeidsplasser i petroleumsnæringen der verdiskapingen pr. årsverk er 18–20 millioner kroner. 

Her er rapporten fra SINTEF.