Ung kvinne på elsykkel på sykkelfelt Illustrasjonsfoto: iStock.

Bli en god leverandør til grønne anskaffelser

For offentlige innkjøpere er grønne anskaffelser et lovpålagt krav og et viktig virkemiddel for å oppnå Norges klima- og miljømål. Offentlig sektor med sin innkjøpsmakt vil derfor være en pådriver for grønn omstilling.

Klimabelastningen fra offentlige innkjøp utgjør 16 prosent av Norges totale klimafotavtrykk. Skal vi redusere klima- og miljøbelastningen fra offentlige innkjøp og fremme grønn konkurransekraft i markedet, må oppdragsgivere i langt større grad enn i dag stille effektive krav til mer klima- og miljøvennlige løsninger som gir lavere utslipp, smartere forbruk, ombruk og gjenvinning.

Det betyr at leverandører som selger til offentlig sektor må levere tilbud på kravene som står i konkurransegrunnlaget. Et tilbud skal alltid speile konkurransegrunnlaget.


Har din bedriften en miljøstrategi?

Flere og flere offentlige etater har styringsdokumenter for hvordan de skal håndtere miljø- og klimaanskaffelser. Det utarbeides strategier for å sikre at etatene får mest mulig igjen for kravene som stilles i konkurransegrunnlaget. Et krav som private leverandører derfor blir møtt med, er om bedriften selv har konkrete styringsdokumenter for hvordan bedriften håndterer miljøspørsmål. Dette er et krav som ofte kan stilles i en anskaffelsesskonkurranse. Derfor er det viktig å ha tenkt gjennom bedriftens egen miljøstrategi.

Oppdragsgivere ønsker ofte dialog med leverandørmarkedet

Du som leverandør kan delta aktivt i dialogkonferanser for å komme med innspill til hvordan oppdragsgivere bør etterspørre miljøleveranser. Oppdragsgiver har også anledning til å gå i en-til-en dialog med næringslivet, forutsatt at likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt.

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav er egnet til å sikre at du som leverandør har nødvendig kompetanse, kapasitet, økonomisk soliditet og systemer for å innfri forpliktelsene i kontrakten.

For å sikre tilstrekkelig miljøkompetanse kan det for eksempel være aktuelt å stille krav til:

 • leverandørens kvalitetssikringsrutiner for å minimere miljøbelastningen under gjennomføringen av kontrakten
 • at leverandøren angir de miljøledelsestiltakene han vil anvende under gjennomføringen av kontrakten
 • leverandørens miljøkompetanse, for eksempel som miljørådgiver
 • leverandørens eller dens ansatte tidligere erfaring med prosjekter med tilsvarende miljømål

Når det stilles kvalifikasjonskrav må du som leverandør kunne dokumentere at du kan oppfylle kravene.


Kravspesifikasjoner

I kravspesifikasjonen angis formålet med anskaffelsen, hvilket behov som skal dekkes og de spesifikasjoner som kreves at leverandøren skal oppfylle ved ytelsen som skal kjøpes inn. Dersom ytelses- og funksjonsspesifikasjoner benyttes, kan den åpne for flere ulike løsningsalternativ.

Ved bruk av ytelses- og funksjonsspesifikasjoner angis det hvilket behov og miljømålsettinger som skal dekkes. Da skal du som leverandør levere tilbud som beskriver hvordan behovet skal dekkes. Her vil det ofte være opp til leverandøren å komme med forslag til hvordan behovet kan løses innenfor gitte minstekrav. Dette vil gi deg som leverandør mulighet til å gi gode innovative løsninger.

Ved å legge miljø inn i kravspesifikasjonen sikres alltid en viss miljøprestasjon. Enten kan leverandøren oppfylle, ellers så kan man ikke oppfylle kravene. Disse kravene skal ikke rangeres.

Eksempler på ytelses- og funksjonsspesifikasjoner er beskrivelser av:

 • behov
 • ønsket tilstand
 • resultater som skal oppnås
 • hvilken standard som skal være oppfylt
 • krav til responstid, tilgjengelighet, sikkerhet eller soliditet

Eksempler på konkrete miljøspesifikasjoner:

 • krav til maksimalt utslipp eller energibruk under produksjon og/eller bruk
 • krav til minimumsinnhold av resirkulerbart materiale eller fravær av plast eller kjemikalier.
Tildelingskriterier

Tildelingskriterier brukes for å premiere tilbud som gir merverdi utover det som er stilt som minstekrav i kravspesifikasjonen. Tildelingskriterier er egnet der det ikke er tilstrekkelig konkurranse i markedet til å legge kravene inn i kravspesifikasjonen.

Tildelingskriterier skal være egnet til å skille tilbudene fra hverandre. Det skal oppgis i anskaffelsesdokumentene hvordan leverandørene skal dokumentere oppfyllelse av tildelingskriteriene, da evalueringen av tildelingskriteriene skal være mulig å etterprøve. Det skal angis hvordan oppdragsgiver vil vekte tildelingskriteriene i en evaluering.

Alle tildelingskriterier må være så konkrete at en hvilken som helst leverandør innenfor det angitte området kan forstå hva som etterspørres. Dersom de ikke er forståelige, må leverandørene stille spørsmål til oppdragsgiver.

Kontraktsvilkår

Dersom leverandørmarkedet ikke kan oppfylle de miljøegenskapene som oppdragsgiver ønsker, så kan oppdragsgivere stille kravene som kontraktsvilkår.
Du som leverandør må da forplikte deg til å levere de miljøegenskapene som oppdragsgiver etterspør på sikt, dvs over en gitt periode.

Kontraktskravene skal fremkomme i anskaffelsesdokumentene. Da er det forutsigbart for deg som leverandør hva du forplikter deg til. Det vil settes en frist for når kontraktsvilkårene skal være oppfylt i anskaffelsesdokumentene. Dette kan være ved kontraktsignering eller senere i kontraktsoppfyllelsen.
Kontraktsvilkår kan også ta høyde for ny teknologi i kontraktsperioden.

Eksempel på kontraktsvilkår:

 • Leverandøren skal utarbeide rutiner og tiltak for å ivareta miljømålsettinger eller en gradvis økning i miljøprestasjonen
 • Leverandøren forplikter seg til å ha systemer eller kvalitetssikringsrutiner på plass
 • Leverandøren skal tilby en høyere andel økologiske produkter på avtalen over tid

Kombinasjon av ulike krav og kriterier

Det er opp til oppdragsgiver hvordan kravene stilles i anskaffelsesdokumentene. En kombinasjon av kravspesifikasjon og tildelingskriterier, eller kvalifikasjonskriterier og kontraktskrav, vil være lovlig. Det er du som leverandør som må tilfredsstille krav og dokumentasjon som anskaffelsesdokumentene krever. Lykke til!


Temaside: Klimatiltak for bedrifter