Ingen partier må spille hasard med EØS-avtalen

Publisert

Ole Erik Almlid

- Vi støtter hele bredden av tiltak som Regjeringen har lagt fram for gjøre det lettere for norske bedrifter i det internasjonale markedet framover, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

- Uansett sammensetning av regjering må Norge ikke gamble med EØS-avtalen. NHO støtter Regjeringens internasjonalisering og eksportstrategi "Verda som marknad", sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

I disse urolige Brexit-tider er små land med en åpen og eksportrettet økonomi som Norge særlig utsatt.  Vi må derfor finne gode løsninger med Storbritannina og EU.  Samtidig må vi ha nye frihandelsavtaler i Asia og Afrika som også gir frihandel med tjenester og beskyttelse av norske investeringer.  Uansett regjering i høst trenger vi en offensiv oppfølging av eksportstrategien og de nye statsrådene må være i tett dialog med næringslivet i operasjonaliseringen av tiltak og gjennomføring.

I tillegg til markedsadgangen er det viktig at vi gjør bedriftene i stand til å konkurrere globalt gjennom tiltak på områder som forskning, finansiering og nettverk.  Derfor er det positivt at det i Regjeringens eksportstrategi blir lovet å bruke 54 millioner kroner i statsbudsjettet for å:

    • Opprette globalt vekstprogram
    • Styrke Invest in Norway, som skal lokke utenlandske investorer til Norge
    • Styrke næringsklyngene
    • Markedsføre norske grønne løsninger

For å sikre gjennomslag for norske bedrifter i det globale markedet er det bra at Regjeringen øker satsingen på forskning, teknologi og bedre finansieringsordninger.  Det er grunnleggende viktig å styrke kunnskapsgrunnlaget om Norges rolle i globale verdikjeder, for å øke kunnskapen om hvordan samspillet mellom ulike næringer inngår i globale verdikjeder, og hvordan import og eksport henger sammen.

Det er viktig å peke på at forskningssamarbeidet med EU og internasjonal ikke bare er viktig for forskningens del, men også for å utvikle nettverk og treffe kunder og komme inn i nye markeder.  Forskning og innovasjon blir generelt stadig viktigere faktorer for konkurranseevne og lokalisering av næringsaktivitet. For norske forskningsmiljøer er EUs rammeprogram derfor spesielt viktig for den nasjonale forsknings- og innovasjonspolitikken.  En bedre kobling til EU-siden vil gi mer nasjonal uttelling for de betydelige ressursene vi nå setter inn i EU-samarbeidet.

Vi må også gjøre det letere å lykkes internasjonalt ved å ha gode finansieringsordninger for eksportfremme. Et godt veiledningstilbud, gode koblingsagenter og nettverksbygging bidrar til å senke risikoen for selskaper som går inn i nye markeder.

- Vi støtter altså hele bredden av tiltak som Regjeringen her lagt fram for å gjøre det lettere for norske bedrifter å eksportere framover, sier Almlid.

Her er Regjeringens eksportstrategi "Verda som marknad".

Og her er NHOs innspill.