Ny rapport: Norge vil tjene på å bli del av TTIP

Publisert

Tore Myhre

Om USA og EU lykkes i å skape et transatlantisk frihandelsområde, bør Norge ta del, mener avdelingsdirektør Tore Myhre i NHO.

Dersom Norge slutter seg til handelsavtalen som USA og EU nå forhandler om, vil det samlet ha en betydelig gevinst, konkluderer NUPI i en ny rapport.

Onsdag la NUPI frem en omfattende analyse av mulige konsekvenser for Norge av en fremtidig handelsavtale mellom USA og EU, det såkalte TTIP. Rapporten er laget på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet.

Les mer om NUPIs TTIP-rapport her

Rapporten anslår at Norge vil kunne tjene rundt 1 prosent av BNP på å bli del av et fremtidig TTIP. Om Norge blir stående utenfor, vil forventet vekst hos våre handelspartnere også være til fordel for Norge, men gevinsten vil bli betydelig mindre.

Rapporten viser at tjenestenæringene har mest å vinne på at Norge blir del av TTIP. Norsk deltakelse i TTIP kan også åpne for frihandel med fisk med EU.

Om Norge blir stående utenfor, vil industrinæringen ha mest å tape.

Landbruket og matindustrien vil kunne bli stilt overfor store utfordringer om Norge bygger ned tollmurene for å blir del av TTIP. Samtidig fremholder rapporten at det forventes handlingsrom for kompenserende tiltak.

- Det er stor usikkerhet knyttet til fremdrift og hva det endelig resultat av TTIP-forhandlingene vil bli, sier NHOs internasjonale direktør Tore Myhre.

- Samtidig er det klart at om USA og EU lykkes i å skape et transatlantisk frihandelsområde, bør Norge ta del. Norges samhandel med EU og USA utgjør samlet rundt 85 prosent av eksporten og 70 prosent av importen. Det er avgjørende for norsk konkurranseevne og verdiskaping at vi ikke blir stående utenfor.