Oversikt over Korona-tiltak i andre land

København

Ulike, men kraftfulle tiltak er iverksatt i mange land for å holde hjulene i næringslivet igang. I Sverige har regjeringen blant annet vedtatt en krisepakke på 125 milliarder kroner.

Myndighetene i andre land har satt i verk kraftfulle tiltak for å holde hjulene igang i næringslivet. NHO har samlet noen av de viktigste økonomiske tiltakene i denne oversikten. Her er også lenker til viktige ressurser for informasjon i andre land og i EU.

Merk: Dette er en overordnet oversikt primært basert på informasjon fra NHOs søsterorganisasjoner i Europa. Myndighetenes tiltak endres fra dag til dag. For siste oppdaterte informasjon om respektive land anbefales å oppsøke lenkene som er er oppgitt. Du kan også ta kontakt med NHO (kontaktinformasjon nederst på siden).

Ajour 19. april 2020

 

Tiltak i Sverige
Arbeidsmarked
 • Staten betaler sykepenger fra første dag både til ansatte og selvstendig næringsdrivende.
 • Økonomisk støtte fra staten dersom arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om kortere arbeidstid.
Skatt
 • Mulighet til å utsette betaling av arbeidsgiveravgift, ansattes forskuddsskatt, selskapsskatt og merverdiavgift.
 • Regjeringens nye krisepakke fra den 25. mars gir nye mulighetene for utsettelse på skatteinnbetaling utvides til innmeldingen på årsbasis av merverdiavgift for perioden 27. desember 2019 – 17. januar 2021. Tilsvarer inntil totalt 7 milliarder SEK.
 • Arbeidsgiveravgiften reduseres til at kun alderspensjonsavgiften må betales for perioden 1. mars – 30. juni. Foreslås gjelde for inntil 30 ansatte og for den del av lønnen som ikke overstiger 25 000 SEK per måned. Forventes gi en skattelettelse på inntil 5300 SEK per ansatt og måned. Trygdeavgiftene for selvstendig næringsdrivende reduseres også. Kostnaden for staten anslås til 33 milliarder SEK.
 • Selvstendig næringsdrivende får mulighet til fremføre 100 pst. av skattepliktig næringsinntekt for 2019 (mot 30 pst. Etter gjeldende regler), gjennom det såkalte periodiseringsfondet.
Banker/kapitaltilgang
 • Den svenske regjeringen har vedtatt en krisepakke verdt rundt 125 milliarder svenske kroner. Krisepakken er øremerket lån og lånegarantier til mindre bedrifter som sliter som følge av koronakrisen.
 • Den svenske sentralbanken låner ut 500 mrd. SEK rentefritt via bankene for å sikre kredittlinjene (og likviditeten) til pårørte bedrifter
 • Krav til bankene om motsyklisk kapitalbuffer settes til 0.
 • Sentralbanken kunngjorde 17. mars at de vil øke sine kjøp av verdipapirer med opp til SEK 300 mrd. i 2020.
 • Sentralbanken senker utlånsrenten til bankene for å sikre tilstrekkelig tilgang på likviditet
 • Sentralbanken kunngjør ekstraordinære 3-mnd lån til bankene for å sikre likviditeten
 • Sentralbanken kunngjør midlertidige endringer i krav og regler til sikkerhetsstillelse for lån i Riksbanken.
 • Midlertidig dollar likviditetsordning (currency swap line) med den amerikanske sentralbanken (Fed) tilsvarende USD 60 mrd. For å sikre tilstrekkelig tilgang på dollar i markedet.
 • Almi (et statlig eid selskap som tilbyr lån og bistand til virksomhetsutvikling) gis et nytt soliditetsmål.
 • Statlige kredittgarantier til flyselskap og økt kredittgaranti for Exportkreditnämnden.
 • Statlig lånegaranti på 70% av alle nye banklån til bedrifter som lider økonomiske vansker til følge av coronaviruset, men som ellers er levedyktige. Den statlige garantien stilles til bankene som utsteder garanterte banklån til bedriftene. Garantiordningen retter seg fremst til SMBer, men det er ingen formell begrensning ift. størrelse for at en bedrift kan delta i ordningen. Det legges til grunn at de garanterte lånene ikke vil bli brukt til utbetaling av bonuser eller andre rørlige godtgjørelser til befatningshavere, eller annet vinstuttak som ikke kan likestilles med et normalt lønnsuttak.
 • Ny støtteordning på 5 milliarder SEK for bedrifter i næringer som hotell og restaurant bransjene samt enkelte andre virksomheter som lider store økonomiske vansker, for å forenkle og påskynde en omforhandling av leiekostnadene de har. Utgangspunktet er at staten vil bære 50% av de leienedsettingen og inntil 50% av den faste leiekostnaden. Ordningen gjelder for perioden 1. april – 30. juni, og det vil være mulig å søke om støtte i etterkant av denne perioden.
Mer informasjon

Korona-informasjon fra Svenskt Näringsliv 

Korona-informasjon fra den svenske regjeringen

Tiltak i Danmark
Arbeidsmarked
 • Ingen arbeidsgiverperiode for sykepenger når medarbeideren er smittet av eller i karantene på grunn av korona.
 • Mer fleksibelt permitteringsregelverk.
 • Utvidede rettigheter til sykepenger og dagpenger.
 • Tre-partsavtale om midlertidig lønnskompensasjon til bedrifter i privat sektor med ansatte i fare for å bli oppsagt. Avtalen vil vare i tre måneder (fra 9.mars til 9.juni), og gjelder for bedrifter som står i fare for å måtte si opp minst 30 % av ansatte eller mer enn 50 ansatte.
 • Midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende.
 • Ansatte i hotell, service og restaurant kan gjennomføre opplæringstiltak istedenfor å være permittert, arbeidsgiverne får kompensert hele lønnsutgiften og bekoster kun kursutgiftene.
Skatt
 • Utsettelse av betalingsfristene for merverdiavgift, arbeidsmarkedsbidrag og forskuddstrekk av ansattes lønn og forskuddsskatt ofr selvstendig næringsdrivende mv.
Banker/kapitaltilgang
 • Sentralbanken etablerer en ekstraordinær utlånsfasilitet som vil være stilt til rådighet så lenge som nødvendig. Innebærer at banker å låne én-ukes lån mot pant til en rente på -0,5 prosent, og skal sikre banksektoren tilgang på likviditet.
 • Garantiordninger for lån til virksomheter som rammes av koronaviruset.
 • Økt adgang til eksportkreditt for små og mellomstore bedrifter.
 • Krav til bankene om motsyklisk kapitalbuffer settes til 0 prosent.
Annet
 • Kompensasjon for enkelte faste utgifter (husleie mv) for virksomheter som har mistet hele eller deler av omsetningen. Kompensasjonen skal gjelde på tvers av bransjer avhengig av nærmere fastsatte kriterier, gradert etter ulike faktorer og skal betales ut raskt.
 • Kompensasjon til enkelte arrangører som må avlyse arrangement.
 • En koronagruppe bestående av regjeringen og representanter for næringslivet ser på målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltak, i første rekke innen transport, turisme og reiseliv.
Mer informasjon

Korona-informasjon fra Dansk Industri

Korona-informasjon fra danske myndigheter

Tiltak på Island
Skatt
 • Utsatte skatteinnbetalinger og avgifter for rammede virksomheter.
 • Særskilte skattelettelser for reiseliv er under arbeid.
Banker/kapitaltilgang
 • HF-Fondet vil overføre midler fra sentralbanken for å øke bankenes muligheter til å tilby lån til bedrifter og privatpersoner.
Annet
 • Pågående og planlagte infrastrukturprosjekter vil bli fremskyndet.

Mer informasjon

Korona-informasjon fra Samtök iðnaðarins / the Federation of Icelandic Industries

Tiltak i Finland
Arbeidsmarked
• Korte ned varslingstiden for oppsigelser til 5 dager.
• Tillate oppsigelse av ansatte på “fixed term contracts”.
• Oppheve karensdager i arbeidsledighetstrygd.
• Økte rettigheter til arbeidsledighetstrygd for selvstendig næringsdrivende.
Skatt
 • Utsatt skatteinnbetaling for virksomheter.Både virksomheter og privatpersoner kan be om mer tid til å levere skattemelding. 
Banker/kapitaltilgang
 • Det statlig eide finansieringsselskapet Finnvera øker utlånskapasitet og garantier til små og mellomstore bedrifter.
 • Motsyklisk kapitalbuffer for bankene og andre finansinstitusjoner redusert med 1%
 • EUR 600 mill. i garantier til Finnair.
 • The Bank of Finland has decided to restart its activities in the domestic corporate paper markets. The size of the programme is initially EUR 500 million.
 • Et fond på EUR 1 mrd. som skal investere i foretaksobligasjoner.
Annet
 • Utsette krav om innbetaling av pensjonsinnskudd/premier
 • Midlertidig redusere arbeidsgivers pensjonsbidrag med 2,6 prosent av de ansattes lønn
Mer informasjon

Korona-informasjon fra Elinkeinoelämän keskusliiton / Finlands Näringsliv

Tiltak i Tyskland
Arbeidsmarked
 • Ordningen med delvis arbeidsledighetstrygd ved korttidsarbeid (Kurzarbeitergeld) blir mer fleksibel. Grensen for å komme inn under ordningen senkes fra 1/3 av ansatte til 10 prosent, og perioden man kan motta kompensasjon for korttidsarbeid er utvidet fra 12 til 24 måneder. Regjeringen vil dekke 60 prosent av lønnen for korttidsarbeid.
Skatt
 • Forhåndsbetalt arbeidsgiveravgift på arbeid som ikke blir gjennomført vil bli refundert.
 • Utsatte skatteinnbetalinger og redusert forskuddsskatt.
Banker/kapitaltilgang
 • Krisepakke på minst 500 mrd. euro. Planlegger investeringspakke på 12,4 mrd. euro. 
 • Ubegrensede lån til rammede bedrifter fra den statlig eide investerings- og utviklingsbanken KfW – ingen øvre grense.
Mer informasjon

Korona-informasjon fra Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)

Korona-informasjon fra det Norsk-Tysk Handelskammer

Tiltak i Frankrike
Arbeidsmarked
 • Opprettholde sysselsettingen gjennom den forenklede og gjeninnførte ordningen med delvis arbeidsledighetstrygd.
Skatt
 • Utsatt frist for å betale skatter og trygdeavgifter
 • Individuelt vurderte skattenedsettelser
Banker/kapitaltilgang
 • Staten garanterer 300 milliarder Euro i banklån til bedrifter.
 • Det er opprettet et "solidaritetsfond" på €1 milliard for mikrobedrifter, SMBer og selvstendig næringsdrivende som har en omsetning på mindre enn €1 million og som har en reduksjon i omsetning på mer enn 70 pst. mellom 20. mars 2019 og mars 2020. De får et månedlig tilskudd på €1500.
 • Staten og Banque de France tilbyr støtte til forhandling med banken ved refinansiering av kreditt
 • Bpifrance garanterer for kassakreditt for bedrifter
Annet
 • Utsettelse av krav på leie og strømutgifter for små selskaper.
 • Business Mediator skal få støtte for å håndtere konflikter mellom kjøpere/selgere.
 • Staten anerkjenner Corona viruset som Force majeure i offentlige kontrakter slik at tvangsmulkt og forsinkelsesgebyrer ikke vil brukt.
Mer informasjon

Korona-informasjon fra MEDEF (den største franske næringslivsorganisasjonen)

Korona-informasjon fra franske myndigheter

Tiltak i Storbritannia
Arbeidsmarked
 • Sykelønn for alle som anbefales å isolere seg, også om de ikke har fått symptomer.
 • Selvstendig næringsdrivende som ikke kvalifiserer til sykelønn kan få Employment Support Allowance (ESA). ESA vil være tilgjengelig fra dag én, mot én uke tidligere.
 • Bedrifter med mindre enn 250 ansatte får refundert sykeutbetalinger for to uker.
 • Planer om å gjøre det enklere og raskere å få støtte for personer på null-timerskontrakter.
Skatt
 • De reduserte satsene for eiendomsskatt på næringseiendommer utvides til å gjelde flere typer eiendommer/bransjer, og flere virksomheter vil få unntak for eiendomsskatt.  Små virksomheter som betaler lite eller ingen eiendomsskatt, vil motta et engangstilskudd på £3 000.
Banker/kapitaltilgang
 • Sentralbanken har kuttet renten til 0,1 prosent, dvs. et kutt på 65 basispunkter siden 11. mars (-50 basispunkter 11. mars og –15 basispunkter 19. mars).
 • Sentralbanken kunngjorde 19. mars at de vil trappe opp sine kjøp av verdipapirer (QE) tilsvarende GBP 200 mrd. BoE skal kjøpe både statlige og private verdipapirer. Bankens totale beholdning av verdipapirer vil da beløpe seg til GBP 645 mrd.
 • Små bedrifter får tilgang til "business interruption" lån på opp til £1.2m.
 • Innføring av ny finansieringsløsning som skal bedre insentivene til SMB (TFSME)
 • Skal sikre at SMB får dra nytte av BoE-tiltak, dvs. øke gjennomslaget fra styringsrenta over i øvrige renter i økonomien
 • For øvrig stimulere banker til økt utlånsaktivitet
 • Opprettholde beholdningen av selskapsobligasjoner med "investment grade" (dvs. rating mellom AAA og BBB, som anses som trygge obligasjoner), på GBP 10 mrd. Dette innebærer å reinvestere obligasjonsbeløpet som forfaller.
 • Reduserer krav om motsyklisk kapitalbuffer fra 1 prosent til 0 prosent, i minst 12 måneder, slik at neste økning ikke vil bli implementert før tidligst mars 2022
 • Varslet et støtteordning for leiekostnader for bedrifter på 1 mrd GBP
Mer informasjon

Korona-informasjon fra CBI (den største britiske næringslivsorganisasjonen)I

Tiltak i USA
Arbeidsmarked
 • To ukers betalt sykefravær og opp til tre måneders betalt permisjon for arbeidstakere som er berørt av viruset (tilsvarende ikke mindre enn to tredeler av lønna) for ansatte i SMB-bedrifter (bedrifter med mindre enn 500 ansatte) og i offentlig forvaltning. SMB får 100 prosent skattefradrag for dette. (Merk at det mange arbeidstakere som ikke er omfattet av ordningen.)
Skatt
 • Personlige skattytere (inkludert selvstendig næringsdrivende) kan utsette inntil USD 1 mill. i føderal inntektsskatt.
 • Selskap kan utsette inntil USD 10 mill. I føderal inntektsskatt.
Banker/kapitaltilgang
 • Sentralbanken har kuttet renten til intervallet 0-0,25 prosent. Siden 3. mars har sentralbanken kuttet styringsrenten med 150 basispunkter.
 • Sentralbanken kunngjorde 15. mars et program for kjøp av statlige verdipapirer tilsvarende en verdi USD 700 mrd. ., men kommuniserer at de står klare til å øke kjøpene så mye som nødvendig. Sentralbankene vil fortsette reinvestere verdipapirer som forfaller. 
 • Sentralbanken etablerer midlertidige dollar likviditetsordninger med sentralbanker i andre land (deriblant med Norges Bank her hjemme) for å bedre (dollar)likviditeten i markedet.
 • Sprøyter inn USD 1,5 billioner i pengemarkedet (implementert i tre faser), for å øke likviditeten i markedet og å dempe stress og risikopåslag i finansmarkedene.
Annet
 • Økt støtte og finansiering for statlige Medicaid-programmer og matprogrammer, og gratis testing for pasienter som har behov
 • USD 500 mrd. skal deles ut i form av en sjekk på USD 1 000 til alle amerikanere i april. USD 50 mrd. i støtte til flyselskap.

 • Ny redningspakke 25.03. Etter at republikanerne og demokratene har blitt enige om en redningspakke på 2 billioner er denne vedtatt av Senatet USD.  500 milliarder USD øremerket for å redde utsatte industrier, 350 milliarder USD skal brukes for å gi små- og mellomstore bedrifter mulighet til å betale ut lønn og forlenge lån.  1200 milliarder skal gå som direkte tilskudd til amerikanske borgere. 

 

Mer informasjon

Korona-informasjon fra US Chamber of Commerce

Korona-informasjon fra The National Association of Manufacturers (NAM)

Korona-informasjon amerikanske myndigheter

Tiltak i EU
 • EU-lederne har erklært at en unntaksklausul som gir landene spillerom til å bryte fiskale regler i krisetilfeller utenfor deres kontroll utløses i krisen. Det skal også praktiseres maksimal fleksibilitet under statsstøttereglene.
 • Det gis et Koronavirus-investeringstiltak på €37 milliarder til helsesektoren og arbeidsmarkedet generelt fra ubrukte strukturfond.
 • EU-kommisjonen har vedtatt et midlertidig rammeverk for statsstøtte. Det gir full fleksibilitet til å gi støtte til bedrifter og sektorer, opp til EUR 800 000 per virksomhet.
 • EUs finansministre og EU-kommisjonens president von der Leyen har erklært at de skal ha en samordnet reaksjon på krisen og bruke alle relevante virkemidler for å oppnå sterk og bærekraftig vekst og beskytte statene mot ytterligere økonomisk skade som følge av krisen.  
Den Europeiske Sentralbanken (ESB)
 • Ingen endring i styringsrentene per 12. mars. Det vil si at refinansieringsrenten er 0 prosent, mens innskuddsrenten er -0,5 prosent.
 • Sentralbanken kunngjorde 18. mars programmet Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), som skal kjøpe verdipapirer tilsvarende en verdi EUR 750 mrd. i løpet av året. Kjøpene skal omfatte både statlige og private verdipapirer.
 • Sentralbanken kunngjorde 12. mars at de vil øke sine kjøp av verdipapirer, såkalte kvantitative lettelser (QE), tilsvarende EUR 120 mrd. innen utgangen av året. Verdipapirene de skal kjøpe er både statlige og private. Fra før (siden november 2019) støttekjøper ESB verdipapirer tilsvarende EUR 20 mrd. i måneden.
 • Øker tilgangen på billige lån til bankene (Longer-Term Refinancing Operations, LTRO-programmet). Lånene er "langsiktige" med tre års varighet, og skal sikre likviditeten i finansmarkedet.
 • Gunstigere vilkår i TLTRO III-programmet (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), som vil gjelde fra juni 2020 til juni 2021. Programmet skal sikre billig finansiering til banker som opprettholder utlånsaktiviteten sin (og programmet er slik sett målrettet ("targeted")). Dette skal stimulere til fortsatt utlånsvekst og tilgang på kreditt til husholdninger og bedrifter. Dette er et viktig tiltak for SMB som er særlig avhengig av bankfinansiering. Lånevilkårene til ESB avhenger som nevnt av bankenes utlåneaktivitet, men vil være 25 basispunkter lavere enn refinansieringsrenten i eurosonen (nåværende 0 prosent), og kan i noen tilfeller være 25 basispunkter lavere enn innskuddsrenten (nåværende -0,5 prosent). Med andre ord, bankene vil med en slik finansiering motta penger fra sentralbanken for å opprettholde utlånsaktiviteten.
Mer informasjon

Korona-informasjon fra EU-kommisjonen

Lenke til nasjonale helsemyndigheter

Oversikt i kart-format med tiltak i ulike land (fra EUObserver)