Europanytt 06.05.2022

Publisert

Foto: Europarådet.

I dagens nyhetsbrev kan du lese om at EUs energiministre nærmer seg avtale om lagring av gass, at forordninger om bærekraftig finans er innlemmet i EØS-avtalen, at EU har vedtatt forordning om konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier, at boikott av russisk olje møter motstand, og at tyske bedrifter er litt optimistiske for fremtiden til tross for Ukrainakrisen.

EUs energiministre nærmer seg avtale om lagring av gass 

Mandag denne uken ble det avholdt et ekstraordinært toppmøte for energiministre. De diskuterte EU-kommisjonens forslag om å innføre minimumsfyllingsmål for naturgasslagre, og å tillate felles gasskjøp fra EU-land for å sikre at blokken er godt forsynt foran neste vinter. Energiministrene nærmer seg enighet om at alle land må sørge for at deres gasslagre er fylt til 90% innen 1.november hvert år; et lavere mål på 80% vil gjelde for 2022. 

Energikommissær Kadri Simson håper nå at Europaparlamentet kan enes om en posisjon, slik at forhandlingen kan begynne allerede 16.mai. Målsetningen til Kommisjonen er å få gasslagringspakken vedtatt i løpet av juni. 


Les mer her og her

 

Forordninger om bærekraftig finans innlemmet i EØS-avtalen 

Fredag forrige uke vedtok EØS-komiteen å innlemme taksonomiforordningen og offentliggjøringsforordningen i EØS-avtalen. Forordningene skal utfylles av delegerte rettsakter som Europakommisjonen skal fastsette. Offentliggjøringsforordningen skal sørge for at fond ikke blir markedsført som "grønne", hvis de ikke oppfyller de kriteriene EU har satt. Taksonomiforordningen retter seg mot bedriftene, der de skal informere omverdenen om hvor "grønne" aktivitetene deres er, etter kriteriene EU har satt. 

Videre vil det være nødvendig at de sektorspesifikke kriteriene i taksonomien iverksettes i Norge via EØS-avtalen, og det er ikke sikkert hvordan dette vil skje. Antakelig vil regelverket få et større omfang fremover og gjelde for nye områder, samt at markedet (tilbydere og etterspørrere av varer, kapital og tjenester) bruker regelverket også der det ikke er pålagt.


Les mer her og her 

 

Regulering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier 

For å sikre like konkurransevilkår for alle selskaper som opererer i det indre markedet, ble medlemslandene enige 4.mai om et forhandlingsmandat for forordningen om konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier.

Forordningen tar sikte på å adressere vridningene som skapes av subsidier fra ikke-EU-land til selskaper som opererer i EUs indre marked. Den etablerer et omfattende rammeverk for Kommisjonen til å undersøke enhver økonomisk aktivitet som nyter godt av et tredjelandstilskudd på det indre marked, til å sette opp et spesifikt rammeverk for subsidier gitt av tredjeland i sammenheng med store konsentrasjoner, samt store offentlige anskaffelsesprosedyrer. 


Les mer her

 

Sanksjoner i EU har stor oppslutning, men oljeboikott møter motstand 

Den sjette sanksjonspakken fra EU som forbyr import av russisk olje, har stor tilslutning. I Ungarn derimot, har statsminister Viktor Orban signalisert at han går mot et slikt forbud. Etter deres oppfatning vil en oljeboikott med så kort frister få store økonomiske konsekvenser for Ungarn. Også fra franske politikere er det en viss skepsis til oljeboikotten. De økonomiske og sosiale konsekvensene vil kunne bli store også i Frankrike, som for ikke lenge siden hadde landsomfattende protester fra Mouvement des Gilets jaunes (De gule vestene).  


Les mer her

 

Tyske bedrifter litt optimistiske til tross for Ukrainakrisen 

Da krigen i Ukraina startet, sank tyske bedrifters forventninger om framtiden. Næringslivsindeksen, som IFO utarbeider hver måned, ble halvert i mars. I april sank indeksen minimalt. Næringslivet i Tyskland er viktig for hele Europa og verden – derfor er deres fremtidsvurderinger av stor betydning også for norske bedrifter. 


Les mer her 

Se undersøkelsen her