Europanytt 13.05.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens nyhetsbrev kan du lese om at rådspresidenten markerte Europadagen i Ukraina, Europas framtid sin sluttrapport, kommisjonens oppgjør med gjeldsfinansiering, toppmøte mellom EU og Japan, at EU styrker digital sikkerhet til finansielle enheter, forslag til gasslagring og at Innovasjon Norge styrker sitt Europaarbeid.

Rådspresidenten markerte Europadagen i UkrainaMandag 9. mai ble Europadagen feiret i Brussel, i Strasbourg og i hele EU. Det markerte årsdagen for den historiske Schuman-erklæringen, som i 1950 satte en visjon for et nytt samarbeid i Europa, og er en dag for å feire "fred og samhold i Europa." Rådspresident Charles Michel markerte Europadagen i Odessa, byen der Pushkin sa "at du kan føle Europa."Den 9. mai 1950, fem år etter slutten av andre verdenskrig, sa Robert Schuman 'Europa ble ikke skapt, vi hadde krigen.' Så for å sikre fred, satte blant andre Schuman i gang etableringen av EU. Og siden den gang har vi hatt fred der nasjoner har kjempet mot hverandre i århundrer", sa han i forbindelse med besøket.

Les mer her

 

Europas framtid: sluttrapport fremlagt9. mai la Konferansen om Europas framtid fram sin sluttrapport, nøyaktig ett år etter at arbeidet startet. Målet har vært å engasjere EUs borgere til å diskutere EUs framtidige politikk og prioriteringer med politikere. Sluttrapporten inneholder 49 forslag. Forslagene som krever traktatendring har fått mest oppmerksomhet, som å fjerne krav om enstemmighet i Rådet og å gi Parlamentet initiativrett. Alle lederne av EUs tre institusjoner støttet i sine taler behovet for traktatendring. Samme dag sendte 13 medlemsland, blant disse de nordiske landene, et brev hvor de skriver at tiden ikke er inne for traktatendring nå.

Les mer her

 

DEBRA: Kommisjonen tar et oppgjør med gjeldsfinansieringenOnsdag fremla Kommisjonen pakken "debt-equity bias reduction allowance" (DEBRA). Kommisjonen tar et oppgjør med gjeldsfinansieringen, som har skutt fart under pandemien. DEBRA skal hjelpe bedrifter med å få tilgang til finansieringen de trenger for å bli sterkere. Tiltaket skal støtte næringslivet ved å innføre en godtgjørelse som vil gi egenkapitalen samme skattemessige behandling som gjeld. Forslaget legger opp til at økninger i skattyters egenkapital fra ett skatteår til det neste skal være fradragsberettiget i skattegrunnlaget, i likhet med det som skjer med gjeld.

DEBRA er en del av EUs strategi for bedriftsbeskatning, som setter en langsiktig visjon om å gi et rettferdig og bærekraftig forretningsmiljø og EUs skattesystem, samt målrettede tiltak for å fremme produktive investeringer og entreprenørskap og sikre effektiv beskatning. Forslaget bidrar også til EUs handlingsplan for kapitalmarkedsunionen (CMU), som tar sikte på å hjelpe selskaper med å skaffe kapitalen de trenger.

Les mer her og her

 

EU-Japan toppmøte om krigen i Ukraina og økt samarbeidEU ved kommisjonens og rådets presidenter, Ursula von der Leyen og Charles Michel hadde denne uken sitt 28. toppmøte med Japans statsminister Fumio Kishida. Under møtet diskuterte de både krigen i Ukraina og forholdet til Russland. For EU er solidaritet og enighet om sanksjoner og reaksjoner overfor Russland av stor betydning. EU står sammen med Japan for en fjerdedel av verdens BNP. I februar 2019 trådte en frihandelsavtale mellom Japan og EU i kraft og det var også samtaler om hvordan denne kan styrkes. Avtalen gir bedrifter i EU en konkurransefordel sammenliknet med norske bedrifter. Det er derfor blitt mer viktig enn tidligere å få til en frihandelsavtale med Japan. En frihandelsavtale mellom Norge og Japan vil bidra til å øke handelen til nytte for både norsk og japansk næringsliv. Norge og Japan har et godt og nært økonomisk forhold, preget av gjensidig tillitt og respekt. NHO har lenge jobbet med sin japanske søsterorganisasjon med sikte på å få i gang samtaler om en frihandelsavtale.Les mer her og her

 

EU styrker digital sikkerhet til finansielle enheterPå bakgrunn av den stadig økende risikoen for cyberangrep, styrker EU IT-sikkerheten til finansielle enheter som banker, forsikringsselskaper og investeringsselskaper. 10. mai nådde rådsformannskapet og Europaparlamentet en foreløpig avtale om Digital Operational Resilience Act (DORA), som vil sørge for at finanssektoren i Europa er i stand til å opprettholde robuste operasjoner gjennom en alvorlig driftsforstyrrelse.

Les mer her

 

Medlemslandene er enige om forhandlingsmandat for forslag til gasslagringRådet og Europaparlamentet ble 11. mai enige om et mandat for forhandlinger om et forslag om gasslagring. For å forbedre EUs forsyningssikkerhet i dagens geopolitiske kontekst, tar forslaget sikte på å sikre at gasslagringskapasiteten i EU fylles før neste vintersesong. Videre er det foreslått at gasslagrinskapasiteten skal kunne deles mellom medlemslandene. Mandatet spesifiserer reglene for underjordisk gasslagring og muligheter for å telle beholdninger av flytende naturgass (LNG), samtidig som forpliktelsene begrenses til et visst volum av medlemslandenes årlige gassforbruk de siste fem årene, for å unngå en uforholdsmessig stor innvirkning på enkelte medlemsland med stor lagringskapasitet.

Les mer her

 

Innovasjon Norge styrker sitt Europaarbeid

Norske bedrifter er tett integrert og avhengig av et velfungerende indre marked. Skal vi sammen nå målene med en grønnere fremtid må bedrifter, offentlige myndigheter og andre aktører jobbe sammen for å finne løsninger. Innovasjon Norge har en viktig rolle som støtte til næringslivet og ønsker å bidra til at flere lykkes i det indre markedet. Denne uken var næringsminister Vestre i Brussel for å ha politiske samtaler, men også for å åpne Innovasjon Norges nye kontor i Brussel. Innovasjon Norge styrker sin bemanning og flytter inn i Norway House. NHO og norske bedrifter som Hydro, Statkraft, Freyr, Kongsberg, Equinor og DNV fikk anledning til å presentere sine viktigste saker til næringsministeren og Innovasjon Norges ledelse under åpningen av kontoret. Fortsatt satsing på fornybare programmer og bekymringer for utviklingen av CBAM ble spesielt understreket.

Les mer her og her