Foto:

Europanytt 25.05.2022

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Union. Foto:

I dagens nyhetsbrev kan du lese mer om toppmøte mellom EFTA og EU, høring om bærekraftig hydrogen, Europakommisjonens nasjonale REPowerEU-anbefalinger, og enighet i rådet om forordning om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF).

Hva skjer med hydrogen?

Kommisjonen lanserer to høringer om hva som kvalifiserer som et bærekraftig drivstoff under fornybarenergidirektivet (RED). Reglene vil definere hvilke drivstoff som kan telles mot EUs mål om at fornybar energi utgjør 14 prosent av energien som forbrukes av vei- og jernbanetransport innen 2030.

For å unngå situasjoner der elektrolysatorer kobles til strømnett drevet av naturgass eller kull, bør "hydrogenprodusenter vise at produksjonen av fornybart hydrogen skjer i samme kalendertime som produksjonen av det fornybare elektrisitet» og i samme geografiske område, heter det i utkastet. Hydrogenprodusenter må også vise at ny tilført fornybar elektrisitet som driver maskinene deres kom på nett minst 36 måneder før installasjonen av fornybart drivstoff. I utkastet står det at standarder for ren energi ikke måtte gjelde for grønne hydrogenprosjekter bygget før 2027.

 

Les mer på Kommisjonens side her

Svar på høring om "method for assessing greenhouse gas emission savings for certain fuels" her, og "Production of renewable transport fuels – share of renewable electricity (requirements)" her. Høringsfrist: 17. juni.

 

Kommisjonen ber om nasjonale REPowerEU-planer

Mandag presenterte EU-kommisjonen anbefalinger for hvordan hvert av EUs 27 medlemsland kan redusere sin avhengighet av russisk fossilt brensel. Forslagene inkluderer tiltak som å fjerne regulatoriske, administrative og infrastrukturelle barrierer, utvide energisammenkoblingskapasiteten og stimulere til energisparing og diversifisere energiforsyninger og ruter. EU har en egen pott på 225 milliarder euro som er som er øremerket for øremerket for bygging av fornybar kraft og ombygging av olje- og gassinfrastruktur for å fungere uten russisk import. Medlemslandene vil måtte innlemme anbefalingene i sine nasjonale utvinningsplaner hvis de ønsker at penger fra EU.

 

Les anbefalingene for hvert medlemsland her

 

Rådet enig om europeiske langsiktige investeringsfond

I går vedtok Rådet sin posisjon til en endring av forordningen om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF), for å gjøre investeringsfondene mer attraktive for forvaltere og investorer. ELTIF-forordningen er en del av Kapitalmarkedsunionpakken, en handlingsplan som skal styrke EUs kapitalmarkedsunion de neste årene. Det overordnede målet er å skape et indre kapitalmarked hvor investering og sparemidler strømmer på tvers av alle medlemsland. På den måten skal forbrukere, bedrifter og investorer få bedre tilgang til kapital og avkastningsmuligheter, uavhengig av hvor i EU de befinner seg.

ELTIF skal ikke investere i tradisjonelle finansielle instrumenter (som børsnoterte verdipapirer), men foreta investeringer i prosjekter som har behov for langsiktig kapital. Fondene er ment å representere en alternativ finansieringsmåte for prosjekter som kan komme i tillegg til, eller istedenfor, bankfinansiering og andre finansieringsformer. ELTIF er viktige til å finansiere det grønne og digitale skiftet, og de kan bidra til å finansiere små og mellomstore bedrifter. ELTIF er den eneste typen fond dedikert til langsiktige investeringer som kan distribueres på tvers av landegrensene til både profesjonelle og private investorer.

Les mer her

 

Grønn omstilling og strategisk autonomi på dagsorden i EØS-rådet

Mandag denne uken var det EØS-rådsmøte i Brussel. EØS-rådet er det øverste samarbeidsorgan mellom EU og EØS/EFTA-landene, og har som oppgave å gi EØS-avtalen politisk framdrift og vurdere hvordan avtalen samlet sett virker og utvikler seg. På EØS EFTA-siden deltok utenriksminister Anniken Huitfeldt, sammen med Islands utenriksminister Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir. På EU-siden deltok Maroš Šefčovič, visepresident for EU-kommisjonen, og representanter for Den europeiske utenrikstjeneste (EEAS). EØS-rådet diskuterte blant annet utviklingen av EØS-avtalen, og energisituasjonene i Europa.

Les mer fra EØS-rådsmøtet her