NHO

Innhold

NHO Europanytt 04.05.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

I dagens Europanytt kan du lese om EU-kommisjonens forslag om å lette på innreiserestriksjoner til EU, norsk-britisk fiskeriavtale som ikke kom i havn, Porto Social Summit denne uken, rapporten "Hydrogen for Europe" som publiseres i dag, og om NHOs siste webinar om Horisont Europa.

EU-kommisjonen med nytt forslag: Utenlandsferier og andre "unødvendige" reiser til sommeren kan bli en mulighet

EU-kommisjonen oppfordrer medlemslandene å lette på innreiserestriksjoner for såkalte "unødvendige" reiser inn til EU, herunder at man skal tillate unødvendig innreise til EU fra steder med lav smitte, og for personer som er fullvaksinert med EU-godkjent vaksine. Den siste betingelsen vil kunne endres til å omfatte vaksiner godkjent av WHO. Kommisjonen vil også innføre en "nødbrems"-mekaniske, koordinert på EU-nivå, som skal hjelpe medlemsland til å kunne raskt innføre midlertidige innreiserestriksjoner f. eks. ved spredningen av muterte virus.

Kommisjonen mener forslaget vil kunne gjennomføres ved bruk av det foreslåtte Covid-sertifikatet, som nå behandles i Europaparlamentet og EUs medlemstater. Forslaget vil nå tas til vurdering av medlemslandene. NHO har oppfordret norske myndigheter til å slutte seg til EUs agenda her.

Les mer her og her // les Kommisjonens pressemelding her.

 

Norsk-britisk fiskeriavtale kom ikke i havn – britisk fiskerisektor stadig sårbar etter Brexit

Forrige ukes forhandlinger mellom norske og britiske fiskerimyndigheter endte torsdag – ikke i enighet, men med at partene sa seg nødt til å sette strek over prosessen.  Gjensidig adgang til å fiske kvoter i hverandres farvann på delte bestander, ble man ikke enige om. Britiske myndigheter ser med stor misnøye på utfallet, og næringsledere beskriver saken som en nasjonal fadese – som nok en gang understreker sårbarheten den britiske fiskeindustrien står i etter utgangen av EUs indre marked.

Også for norsk sjømatnæringen har Brexit skapt utfordringer, og det er uheldig at man ikke har en fiskeriavtale med Storbritannia for 2021. Manglende avtale om soneadgang og kvoter i britisk sektor vil ha konsekvenser for næringen knyttet til torskefisk, sild og makrell. Det skaper usikkerhet for gjennomføring av fiskeriene, både etter nordsjøsild og makrell. Tilgang til britisk sone er også av betydning for flåten som fisker bunnfisk som torsk, lange og brosme. Alt dette er fiskerier som er viktige for råstofftilførselen for norsk fiskeindustri.

Les mer her // les mer på regjeringens nettsider.

 

Porto Social Summit denne uken

Fredag denne uken går et høydepunkt av stabelen for det portugisiske formannskapet i EU dette halvåret: Porto Social Summit. Toppmøtet vil samle medlemsstater og regjeringsledere, EU-institusjonene, sosiale partnere og sivilsamfunnet til en felles plattform for å styrke partenes arbeid og samarbeid, for implementeringen av handlingsplanen for EU Sosiale Pilar. På agendaen står også diskriminering og likestilling, herunder arbeids-, lønns- og pensjonsforskjeller mellom kvinner og menn. Toppmøtet er forventet å munne ut i en felles erklæring fra deltakerne, der EUs ledere og arbeidslivets parter forplikter seg til å styrke arbeidet for et sosialt Europa. Dette er også en del av gjenreisningen etter pandemien, der utfordringer som fattigdom, sosial ekskludering og hjemløshet har blitt særlig eksponert. Dette vil også være det første fysiske arrangementet fra formannskapet siden de inntok setet i januar.

Les mer om toppmøtet her.

 

Hydrogen med avgjørende rolle i fremveksten av fornybar energi

I dag fremlegges rapporten "Hydrogen for Europe", en vitenskapelig studie med International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) som oppdragsgiver, som undersøker hvilket potensial hydrogen har i den europeiske energiomstillingen. Funnene i undersøkelsen viser bl.a. at etterspørselen av hydrogen innen 2030 kan øke til det tredobbelte av det nåværende politiske målet i EUs hydrogensstrategi. Rapporten viser også at både blå og grønn hydrogen vil være avgjørende for at Europa raskere og mer kostnadseffektivt når målsetningen om netto null utslipp. Transportsektoren står for over halvparten av hydrogenetterspørselen, og også industrisektoren vil være avhengig av hydrogen. Stålsektoren og kjemikalieindustrien er andre områder der potensialet anses som stort.

Les mer her.

 

NHO arrangerte webinar om grønne muligheter innen Horisont Europa

Om vi skal lykkes med det grønne skiftet og nå klimamålene er det behov for både å fremheve og eksportere eksisterende grønne innovasjoner, og ikke minst utvikle nye innovasjoner over landegrensene. 

Grønn innovasjon var tema da NHO, Forskingsrådet og Innovasjon Norge inviterte NHOs medlemsbedrifter til vårt tredje webinar om Horisont Europa innen temaene klima, energi og mobilitet. Dette er et område hvor norske virksomheter er ledende i verdenssammenheng og har gjort det spesielt godt i tidligere rammeprogram. Webinaret eksemplifiserte dette godt gjennom samtaler med TrønderEnergi og Varanger Kraft. Norsk næringsliv bør gripe muligheten til å utvikle sin bedrift og innovere gjennom sin kompetanse, og lede an i et globalt perspektiv.

Mer info om finansierings- og samarbeidsmulighetene innen klima, energi og mobilitet finnes på våre hjemmesider, hvor du også kan se de tidligere webinarene. Det vil arrangeres ytterligere ett tematisk webinar tirsdag 2. juni om mat, bioøkonomi, naturressurser, jordbruk og miljø.

 

Se opptak av webinaret her // Se opptak av det innledende webinaret her // Se opptak av webinaret om digitalisering, industri og romvirksomhet her.