NHO

Innhold

NHO Europanytt: 04.06.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du lese om EUs nye Schengen-strategi, mulighet for frivillig bruk av vaksinesertifikat, enighet om skatteåpenhet for multinasjonale selskaper, Kommisjonens halvårlige vurdering av EU-landenes økonomiske tilstand og om det lekkede forslaget om en europeisk karbontoll (CBAM).

Ny Schengen-strategi skal styrke det europeiske grensesamarbeidet
Onsdag la Europakommisjonen frem en ny Schengen-strategi, som skal støtte opp om et sterkere, moderne og motstandsdyktig grensesamarbeid. Schengen er en grunnleggende del av det felleseuropeiske samarbeidet, og sikrer europeere ubegrenset mobilitet. Flyktningkrisen, terrorisme og koronapandemien har imidlertid tydeliggjort behovet for å tilpasse samarbeidet den nye europeiske hverdagen.

Formålet med strategien derfor å sikre en effektiv håndhevelse av EUs yttergrense, og ikke minst en styrking av den europeiske grense- og kystvakten. Kommisjonen ønsker også å styrke det indre Schengen-samarbeidet og den grensefrie sikkerheten, bl.a. gjennom tettere politisamarbeid og den kommende migrasjonspakten. I lys av pandemien skal Kommisjonen også legge frem en beredskapsplan for å sikre godstransporten under fremtidige kriser.

Strategien tar også sikte på å innlemme fire nye land, Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania i det grensefrie samarbeidet.

Les pressemeldingen her // Les mer her.

 

EUs vaksinesertifikat klart for frivillig bruk
1. juni lanserte EU den såkalte gatewayen, dvs. vaksinesertifikatets verifiseringssystem, for frivillig bruk, noe syv medlemsland bl.a. Danmark og Tyskland har valgt å gjøre. Det forventes at flere land kommer til å slutte seg til ordningen i løpet av de neste dagene og ukene.

Selv om landene nå kan benytte seg av gatewayen på frivillig basis, må sertifikatet fremdeles offisielt vedtas i Europaparlamentet og Rådet. Dette står bl.a. på agendaen under parlamentets plenumssamling neste uke, hvor man også skal diskutere EUs strategi for biologisk mangfold og SMBenes økonomiske tilstand.

Les mer om lanseringen av gatewayen her // Se hele plenumsagendaen her.

 

EU enige om skatteåpenhet for multinasjonale selskaper
Representanter fra de ulike EU-institusjonene ble denne uken enige om nye regler som vil pålegge store multinasjonale selskaper til å offentliggjøre antall ansatte og skatter og inntekter innad i EU-landene og i EU-listede skatteparadis, (21 land). Den nye loven skal gjelde selskaper som over en toårsperiode har hatt en årlig omsetning på mer enn 750 millioner euro. Selskapene kan benytte seg av muligheten til ikke å inkludere kommersiell sensitiv informasjon i opptil 5 år.

Avtaleteksten skal nå gjennom en formell vedtaksprosess i Parlamentet og Rådet. Om loven vedtas vil den tre i kraft i 2023.

Les mer her.

 

Kommisjonen leverer halvårlig vurdering av EU-landenes økonomiske tilstand – det europeiske semester
Kommisjonens halvårlige vurdering av medlemslandenes økonomiske politikk denne uken bærer preg av koronapandemien, og hvordan best mulig utnytte det gjenreisningspakken på 750 mrd EUR for å oppnå vekst og stabilitet. I kjølvannet av de økonomiske utsiktene i Kommisjonens "Spring 2021 Economic Forecast" har det blitt bestemt at den generelle unntaksklausulen om budsjettunderskudd vil ivaretas frem til 2023, gitt behovet for en aktiv økonomisk politikk. Det betyr bl.a. at Kommisjonen ikke vil gi kvantitative finanspolitiske veiledninger.

Kommisjonen har også vurdert medlemslandenes statsgjeld- og underskudd, hvor kun tre av landene overholder de økonomiske kriteriene. EU planlegger imidlertid ikke å følge opp dette i første omgang. Videre foreslår Kommisjonen å videreføre de gjeldende retningslinjene for sysselsetting, bl.a. for å understreke arbeidet med EUs sosiale pilar.

Les mer her.

 

Lekket forslag om europeisk karbontoll (CBAM)
14. juli legger EU frem et forslag til en grensetilpasningsmekanisme for karbon (CBAM) som en del av den større "Fit for 55"-pakken. Hovedtrekkene i forslaget har imidlertid allerede lekket, og det ligger an til at karbontollen kommer til å dekke både indirekte og direkte utslipp fra følgende produkter, i form av primærprodukter, halvfabrikata, og også noen få sluttprodukter:

  • Jern og stål;
  • Sement;
  • Kunstgjødsel;
  • Aluminium;
  • Elektrisitet.

Det foreslås å fase tollen inn fra 2023, med full implementering i 2026. Eksisterende frikvoter videreføres på ubestemt tid. Importører vil måtte kjøpe et digitalt sertifikat for hvert tonn CO2-utslipp som inngår i importerte varer. Varer fra Norge, Island, Liechtenstein og Sveits vil ikke bli rammet. USA og UK er imidlertid ikke automatisk utelatt.

Det gjenstår å se hva som endelig legges frem i midten av juli.

Les mer her.