NHO

Innhold

NHO Europanytt 18.09.2020

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

SOTEU 2020

Foto: European Commission

I dagens Europanytt kan du blant annet lese om kommisjonspresident Ursula von der Leyen’s første State of the European Union-tale, Brexit, EUs gjenreisningsfond, og nye klimamål.

State of the European Union 2020

Ursula von der Leyen holdt onsdag sin første State of the European Union-tale. Brorparten av talen var som forventet dedikert til koronakrisen, gjenreisningen av Europa samt den grønne og digitale omstillingen. Selv om Covid19 har medført den største krisen i EUs historie, har den også gitt Europa en mulighet til å styrkes, fornyes og forenes sa hun.

I tillegg til en gigantisk satsning på en grønn omstilling og digitalisering av Europa, kan nevnes en styrking av det indre marked gjennom et forbedret industri- og konkurranserammeverk som legges frem i første halvdel av 2021. Det vil også være viktig å ikke sakke akterut i det digitale og teknologiske kappløpet. Talen ble fulgt av et såkalt "letter of intent" fra von der Leyen til Europaparlamentet, hvor det ble varslet mellom 50 og 60 større initiativ i løpet av de kommende 12 månedene, i tillegg til de initiativene som allerede er igangsatt.

Hun varslet også en tøffere tone mot Russland og Tyrkia fra EUs side.

Les hele talen her.

 

Von der Leyen varslet storstilt revisjon av energi- og klimapolitikken

Onsdag la kommisjonspresident Ursula von der Leyen frem hovedpunktene i kommisjonens forslag til nye klimamål for 2030. Samtidig varslet hun at et nytt mål på 55 prosent vil kreve at man reviderer store mengder eksisterende politikk på energi- og klimaområdet for å sikre at lovverket bygger opp under det nye målet. Dette arbeidet er kommisjonen godt i gang med – og von der Leyen varslet at dette arbeidet ville være klart allerede innen utgangen av juni 2021. Særlig ble kvotehandelssystemet trukket frem, der man nå ønsker å inkludere bygningssektoren, maritim transport og luftfart i større grad. Likeledes varslet hun at energieffektiviseringsdirektivet, fornybardirektivet, og det såkalte rammeverket for beregning av CO2-opptak fra skog og jord (LULUCF) vil bli revidert i løpet av de neste ni månedene. Revisjonssarbeidet er dog ikke kun begrenset til disse områdene, da kommisjonens ambisjon er at 55%-målet skal reflekteres i all lovgivning og regelverk som kan bidra til at EU leverer på sitt nye klimamål.

Mer om EUs nye klimamål her.

 

Brexit

I kjølvannet av forrige ukes kontroverser har EUs medlemsland stilt seg samlet bak sjefsforhandler Michel Barnier. Forhandlingene er imidlertid fortsatt fastlåste, og tidligere i uken fryktet man til og med en utsettelse av en viktig avgjørelse om utvidet markedstilgang til EØS-området for britiske oppgjørssentraler. Britiske oppgjørssentraler står for 90% av oppgjør knyttet til euro-derivater, og verken Europeiske eller britiske finansaktører er tjent med en plutselig omvelting av dette systemet. Det ser imidlertid ut som dette kan løses, og kommisjonen har nå uttalt at de jobber med saken, og at medlemslandene holdes oppdatert fortløpende.

Les mer her.

 

Kommisjonen presenterte retningslinjer for EUs gjenreisningsfond

EUs gjenreisningsfond, Recovery and Resilience Facility (RRF), er en finanseringsmekanisme som skal hjelpe Europa og EUsmedlemsstater ut av Koronakrisen, ved å investere opptil EUR 612,5 milliarder i bl.a. fornybare ressurser, digitalisering og utdanning for å styrke det indre markedet. RRF består av totalt EUR 360 milliarder i lån, og 312,5 milliarder i tilskudd, som skal investeres fra 2021 til 2026. Kommisjonen la i går frem en oversikt over tilskuddsmidler per medlemsland, og forslag til retningslinjer for bruken av midlene. i de enkelte landene.

Investeringene som skal gjøres kan gi gode muligheter for norsk næringsliv til å delta i store og omfattende prosjekter som vil bli utlyst etter at de nasjonale planene er utarbeidet og godkjent, sannsynligvis våren 2021.

Les mer her.

 

I dag lanserer EU 1 milliard euro Horisont 2020-midler til grønne FoI-prosjekter

Såkalte Green Deal-utlysninger tar sikte på å svare på klimakrisen og beskytte Europas økosystemer og biologiske mangfold. Utlysningenes fokus er å sikre synlige resultater på kort til middels sikt, men med langsiktig virkning. Prosjektene som er finansiert under denne innkallingen forventes å gi konkrete resultater åtte tematiske områder som gjenspeiler de viktigste arbeidsstrømmene i European Green Deal og to horisontale områder - styrke kunnskap og styrke borgere.

Mer informasjon om utlysningen vil bli kunngjort på European Research and Innovation Days neste uke.

Fristen for å levere inn prosjektforslag under denne utlysningen er 26. januar 2021. Utvalgte prosjekter starter høsten neste år.

Les mer her.
Se EUs funding and tenders-portal her.

 

Parlamentet ønsker at naturgass blir inkludert i EUs fond for rettferdig omstilling

Europaparlamentet behandlet denne uken retningslinjene for EUs nye fond for rettferdig omstilling. Hensikten med fondet er å finansiere omstillingstiltak for regioner eller sektorer som blir særlig 'rammet' av klimaomstillingen som følger ambisjonene i Green Deal. I kommisjonens opprinnelige forslag til retningslinjer var ikke naturgass eller infrastruktur knyttet til dette ansett støtteberettiget. Et flertall i Europaparlamentet ville det likevel annerledes og stilte seg bak et forslag som åpner for finansiering av gassinfrastruktur forutsatt at disse bidrar til reduserte klimagassutslipp (f.eks ved å fortrenge kull), og ikke står til hinder for oppskalering av fornybar energi og EUs klimamål for øvrig.

Mer om dette her.

 

Neste uke i EU:

  • Mandag: Retningslinjer for Co2-kompensasjon blir lagt frem;
  • Mandag-tirsdag: Landbruks- og fiskeriministermøte i Rådet;
  • Tirsdag-torsdag: European Research and Innovation Days 2020;
  • Onsdag: General Affairs Council (Rådet for almenne saker);
  • Onsdag: Kommisjonen legger frem et forslag til en ny migrasjonsavtale;
  • Torsdag: Utenriksministermøte i Rådet;
  • Torsdag: EFTA Standing Committee;
  • Torsdag-fredag: EU-toppmøte. Agendaen inkluderer det indre marked, industripolitikk, digitalisering, Covid og forholdet til Tyrkia og Kina;
  • Fredag: Møte i konkurranseevnerådet;
  • Fredag: EEA Joint Committee.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: