NHO Europanytt: 23.11.2021

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Foto: European Union

I dagens Europanytt kan du lese om Brexit, energifattigdom, energiprosjekter av felles interesse og høringer ifm. statsstøtte til bredbånd.

Brexit – fortsatt uenighet

I den vedvarende konflikten mellom UK og EU om Nord-Irland Protokollen synes politiske hensyn å ta vel så mye plass som de praktiske. Fredagens møte bød ikke på nytt gjennombrudd, men ble etterfulgt av et leserinnlegg fra UK Brexit ministeren Frost med beskyldninger om manglende «ambisjon» fra EUs side. Kommisær Maroš Šefčovič kom med motsvar i et intervju med BBC der han anklaget Frost for «political posturing». Uenighetene om Nord-Irland Protokollen synes enda å være fastlåst med en forventning fra EU sin side om at britene kommer tilbake til forhandlingene med et konkret å realistisk svar på EU-forslaget som ble presentert i oktober.  Samarbeidet mellom EU og UK er (nok en gang) på et kritisk punkt.

Les mer om uenighetene her og her. // Les en oppsummering av EUs foreløpige forslag til kompromiss her.

 

Kommisjonen diskuterer energifattigdom med medlemslandene

De siste to dagene har EU-kommisjonen avholdt Energy Poverty Advisory Hub Launch Event 2021. Arrangementet samler EU-topper, nasjonale og lokale myndigheter og næringsaktører for å diskutere hvordan EU best mulig kan bekjempe energifattigdom. Kommisjonen skriver i invitasjonen de nåværende energiprisene krever spesiell oppmerksomhet rundt behovene til energifattige og sårbare forbrukere. Målet til kommisjonen er identifisere både muligheter og utfordringer som blir ettspurt fra medlemslandene.

Les mer om arrangementet her.

 

Gass er fortsatt et viktig felleseuropeisk prosjekt

Fredag presenterte EU-kommisjonen den femte listen over energiprosjekter av felles interesse (PCI). PCI-prosjekter får raskere tillatelse og regulatorisk behandling enn vanlige prosjekter og kvalifiserer for økonomisk støtte fra EUs Connecting Europe Facility (CEF). 98 prosjekter har fått status som energiprosjekter av felles interesse. 67 prosjekter er innenfor overføring og lagring av elektrisitet, 20 innen gass, seks innenfor CO2-håndteringsprosjketer og fem som omhandler smartnettprosjekter.  Etter at listen nå er vedtatt av kommisjonen vil den bli sendt til Europaparlamentet og Rådet. Begge medlovgiverne har to måneder på seg til å enten godta eller avvise listen.  Parlamentet og Rådet har ikke mulighet til å endre utkastet til listen. For Norge sin del var strømkabelen, NorthConnect, med da forrige PCI-liste ble presenert for to år siden, det er den ikke i år.  Kabelen skulle gå mellom Simadalen i Hordaland til Peterhead i Skottland og oppfyller etter Brexit ikke lenger kriteriene til å være med. Northern Lights er fortsatt med I PCI under prosjektgruppen "Priority Thematic Area Cross-border carbon dioxide network."

Les mer om den femte listen av PCI her. // Les Kommisjonens forklaring på fordeler og kriterier for PCI her.

 

Kommisjonen åpner for høringer ifm. statsstøtte til bredbånd

I en pressemelding 19. februar annonserte Kommisjonen at de setter en revidering av «retningslinjene for bredbånd» ut på høring. Formålet med endringsforslaget skal være å gjøre det lettere for medlemslandene å gi statsstøtte til bredbåndsprosjekter uten at det medfører konkurransevridning eller er i strid med gjeldende regler. Revideringen skal videre innføre nye terskler for internetthastighet og fremme bygging av viktig infrastruktur i tråd med EUs prioriteter. Høringsfristen er 11. februar og reglene er forventet å tre i kraft fra midten av 2022.

Les Kommisjonens pressemelding her. // Les mer om formålet og kravene til høringsinnspill her.