NHO

Innhold

NHO Europanytt 03.07.2019

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

#205

Copyright: European Union

Ny topplederkabal endelig klar, erfaren nordisk hånd på rattet i oppstartsfasen etter valget, finnene tar sats for en ambisiøs klima- og miljøpolitikk

Ny topplederkabal endelig klar

Topplederne møttes til et ekstraordinært toppmøte søndag som varte til mandag og så til tirsdag for å fordele toppjobbene i EU systemet. Det måtte kompromissvilje og store anstrengelser til for å lande dette. De to forhåndsnominerte spitzenkandidatene nådde ikke opp på grunn av motstand fra ulike medlemsland, og de på forhånd nevnte mest aktuelle andre kandidatene forsvant også under forhandlingene. Følgende kompromiss ble landet:

 • Kommisjonspresident: Ursula von der Leyen, nåværende tysk forsvarsminister og konservativ. Har vært minister i alle Angela Merkels regjeringer.
 • Rådspresident: Charles Michel, belgisk statsminister inntil nylig og liberal. Belgisk politikk er et perfekt grunnkurs i forhandlinger og kompromisser som kan komme godt med for en rådspresident i EU fremover.
 • Utenriks"minister": Josep Borrell, nåværende spansk utenriksminister og sosialist. Har tidligere vært president i Europaparlamentet.
 • Sjef for den europeiske sentralbanken, ECB: Christine Lagarde, nåværende sjef for IMF og konservativ. Har tidligere vært fransk finansminister. 

Det gjenstår også for Europaparlamentet å godkjenne valget av von der Leyen som president for Europakommisjonen, sannsynligvis 15. juli. Det vil nok kreve ytterligere forhandlinger og politiske konsesjoner fra von der Leyen.

Parlamentet konstituerer seg

Europaparlamentet begynner som nevnt sin konstituering i dag. Presidenten for Europaparlamentet velges i dag av parlamentet og inngår ikke i kabalen ovenfor

Videre vil det velges ledere og nestledere i de ulike komiteene. Det har vært få lekkasjer om hvem som ligger an til å få disse jobbene, men en liste over hvilke komiteer de ulike gruppene peiler seg inn på sirkulerer. Noen sentrale komiteer

 • ITRE; EPP (de konservative) ønsker fortsatt å bestyre den viktige industri, forsknings og energikomiteen,
 • ENVI; Renew Europe (de liberale) vil ha miljøkomiteen,
 • IMCO; Greens (de grønne) vil ha komiteen for det indre markedet
 • EMPL; ECR (Tory/Lov og rettferdighetspartiet (Pol) mv.) ønsker arbeidsmarkedskomiteen

  Les mer her

 

Erfaren nordisk hånd på rattet i oppstartsfasen etter valget

Startskuddet har gått for det finske formannskapet som vil lede medlemslandenes arbeid første halvåret av den nye mandatperioden. En viktig tid for EU, hvor arbeidet vil fortsette både med forhandlingene om EUs neste langtidsbudsjett og andre utestående nøkkelinitiativer fra Juncker-kommisjonen. Samtidig som medlemslandenes strategiske agenda for å bringe EU fremad de kommende fem årene skal følges opp. I tillegg skal UKs uttreden av unionen etter planen gjennomføres i høst. Men Finland har hatt formannskapet to ganger tidligere og vil kunne legge en erfaren nordisk hånd på rattet i høst!

Utover de såkalte "trio-programmene har hvert enkelt formannskap sine egne prioriteringer. To viktige tema for Finland dette halvåret er bl.a. konkurransekraft og sosial inkludering.

Det indre marked er et av verdens største handelsområder, men veksten i europeisk økonomi har gått ned, arbeidsmarkedet utfordres av raskere teknologiske utviklingen, og Europa møter intensiv konkurranse fra andre globale aktører. For å effektivisere og maksimere potensialet ved det indre marked vil Finland gjennom bærekraftige tiltak styrke Europas produktivitet og konkurranseevne på

 • industripolitikk
 • handelspolitikk
 • digitaliseringspolitikk
 • indre markedspolitikken generelt

De vil også utvikle en plan for bærekraftig økonomisk utvikling i Europa som bl.a. vil vektlegge

 • tjenestesektoren
 • nye teknologier og forretningsmodeller
 • virkningene i ulike nøkkelverdikjeder som er særskilt avhengig tjenestesektoren
 • kunstig intelligens og data- og plattformøkonomien som viktige drivere av den økonomiske utviklingen.

Det finske formannskapet ønsker at den økonomiske utviklingen må ta hensyn til den sosiale dimensjonen, og prioritere arbeidet for et indre marked som tilgodeser alle europeiske borgere på en rettferdig måte, med utgangspunkt i

 • oppfølgingen av den europeiske pilaren for sosiale rettigheter for å sikre utviklingen mot en økt sosial konvergens i Europa
 • etableringen av det nye europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA), som et viktig verktøy for å sikre en god implementering av eksisterende regler og gode vilkår for utsendte arbeidstakere i forbindelse med arbeidsmobilitet i det indre marked.

 

Finnene tar sats for en ambisiøs klima- og miljøpolitikk

På klima- og miljøsiden får finnene ansvar for å lose unionen gjennom flere store initiativ det neste halvåret. EUs rolle som global klimaleder har fått seg en ripe i lakken som følge av at stats- og regjeringssjefene ikke har klart å finne enighet om ambisjonsnivået for EUs langtids klimastrategi frem mot 2050. Per i dag motsetter Polen, Tsjekkia, Ungarn og Estland seg at EU forplikter seg til klimanøytralitet innen 2050. Det er likevel de siste dagene kommet frem at en løsning er i sikte. Det forutsetter en økonomisk byrdefordelingsmekanisme som vil begrense de økonomiske konsekvensene av klimapolitikken for de landene med størst omstillingsbehov. Finnene, som selv nylig kunngjorde at de ville bli klimanøytrale innen 2035, vil de neste månedene ha ansvaret for å lose denne prosessen i havn. Vi kan også forvente at finnene vil forsøke å sette sitt preg på EU agendaen ved å vie stor oppmerksomhet til sirkulærøkonomien. Dette har vært en prioritering for Juncker-kommisjonen som har uttalt at sirkulærøkonomi må gjennomsyre all fremtidig politikk som utformes i Brussel. Mens sirkulærøkonomien hittil har vært orientert mot plast, resirkulering og gjenbruk, vil planene for det som omtales som sirkulærøkonomi 2.0 meisles ut i løpet av denne mandatperioden – det er rimelig å anta at finnene forsøke å sette sitt preg på denne videreutviklingen. Les mer her

 

******************************************************************************************************************** 

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning. 

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: