NHO Europanytt 04.09.18

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

EU flagg

EU.

Tidsrammen for brexit-forhandlingene kan forlenges frem til midten av november og forhandlingene er fortsatt usikre, Europakommisjonen foreslår å fjerne skiftet mellom sommer og vintertid og det er rekordlav arbeidsledighet i EU. Samtidig har Europaparlamentet stemt over nye regler for å unngå utrygge varer og produkter samt bekjempe svindel og forfalskning knyttet til kredittkort, mobilbetaling og virtuelle valuta

BREXIT: Mulighet for at forhandlingene kan komme å forlenges til midten av november
EUs sjefsforhandler for brexit, Michael Barnier, uttalte seg negativt til sentrale punkter av Theresa May's Brexit Plan.  I forbindelse med det at forhandlingenes deadline i oktober muligens kan komme å bli forlenget til midten av november, uttalte han i et intervju at Mays planer "vil være slutten på det indre marked og det europeiske samarbeidsprosjektet". Å velge kun tilslutning til det indre markedet på varer uten å ta hele det indre markedets pakke vil hverken være ønskelig eller mulig da fri bevegelse av varer henger tett sammen med fri bevegelse av tjenester, personer og kapital. Dersom Storbritannia skal være en del av det indre markedet er løsningen å gjøre som Norge. Les mer her.

ARBEIDSLIV: Laveste arbeidsledigheten i EU på 10 år
Ledigheten i EU fortsetter gå ned, og lå i juli i år på 6,8% i EU 28 – det er det laveste ledighetsnivået i Europa siden 2008. Ledigheten i Euro landene er enda lavere og ligger på 8,2%.  I Norge var arbeidsledigheten i juni i år 3,9%. Mange indikatorer viser til at økonomien i EU og medlemslandene har fortsatt å styrke seg etter at man i fjor kom opp på nivået før finanskrisen. Se tallene for individuelle land og les mer om dette her.

INSTITUSJONELT: Europeere har fått nok av sommertid, og vil fjerne tidsskiftet
Europakommisjonen presenterte slutten av forrige uke resultatet av en omfattende undersøkelse av europeeres holdning til skiftet mellom sommer og vintertid. Resultatet er tydelig – hele 84% av EUs samlede befolkning ønsker ifølge undersøkelsen å avskaffe omstillingen fra sommertid og vintertid.  Å skifte tid to ganger i året hadde negative svar i forhold til trafikkulykker, søvn og helsespørsmål. Også for næringslivet i Europa, bl.a. logistikk- og transportnæringen, er det svært viktig å ha samme tid. Kommisjonen vil nå gå videre med å forberede et forslag om fjerning av tidsskiftet, meddelte transportkommissær Violeta Bulc fredag. For at ønsket fra befolkningen kan bli en realitet, må lovforslaget bli vedtatt av medlemslandene og Europaparlamentet. Endringen vil ikke være bindende for Norge, men vil selvsagt få betydning også for oss. Les mer om det her. 

INDRE MARKED: Nye regler for å unngå utrygge varer og produkter i markedet
Indre markedskomiteen (IMCO) i Europaparlamentet godkjente i går to lovforslag om revidering av EU-reglene for gjensidig godkjenning og markedstilsyn og akkreditering av varer i det indre marked, som ble lagt frem i Kommisjonens varepakke i vinter. Reglene skal forhindre at utrygge produkter blir solgt på det indre marked for å beskytte forbrukerne. Bl. a. vil parlamentarikerne opprette et nytt EU-nettverk for nasjonale tilsynsmyndigheter for å sikre en mer effektiv håndheving, og de vil også skjerpe kravene til medlemslandene å utøve markedstilsyn på produkter som selges over nett gjennom særskilte "online inspektører". Alle selskaper som selger produkter i det indre marked, både fra medlemsland og ikke medlemsland, vil også måtte oppnevne autoriserte representanter i EU for produktene sine. Også norske bedrifter vil være omfattet av de nye reglene gjennom EØS-avtalen. For at de nye reglene skal tre i kraft må de først også godkjennes av Rådet som representerer medlemslandenes regjeringer. Les mer om dette her.

FINANS: Nye regler for å beskytte europeere for kredittkort og mobilbetalingssvindel
Komiteen for borgerlige fri- og rettigheter (LIBE) ga i går sitt ja til et forslag om nye regler for å forebygge svindel og forfalskning knyttet til kredittkort, mobilbetaling og virtuelle valuta som ble lagt frem av Kommisjonen i fjor.  De juridiske forskjellene i EUs medlemsland har gjort det vanskelig å forhindre denne typen svindel og forfalskning samt strafferammene for dette. Derfor støtter parlamentarikerne nye regler om strengere straffer og tettere samarbeid mellom medlemslandene. Og parlamentarikerne støtter her forslaget fra Kommisjonen om minimums tre års fengselsstraff for forbrytelser knyttet til svindel, forberedelse til svindel og manipulering av informasjonssystemer for å muliggjøre ulovlig finansielle transaksjoner. Parlamentet vil nå starte forhandlinger med medlemslandene om endelig lovtekst, så snart LIBE-komiteens innstilling har blitt godkjent av Parlamentet som helhet. Les mer her.

 

*****************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.