NHO

Innhold

NHO Europanytt - "i dag starter den viktigste parlamentsdebatten for en hel generasjon"

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

Theresa May, Storbritannias statsminister

Theresa May, Storbritannias statsminister

"Den viktigste parlamentsdebatten for en hel generasjon" i UK går av stabelen, brexit-avtalen skaper praktiske hindringer for nye handelsavtaler ifølge lekket notat fra den britiske regjeringsadvokaten, FNs 24. klimakonferanse i Katowice er i gang, EU jobber for å få ned ledigheten blant unge, nye sikkerhetsregler for motorvogner, og Rådet vedtar sine posisjoner på videreføringen av Connecting Europe Facility samt etableringen av Digital Europe Programme og nye fellesregler rapporteringskrav ved entring av havner.

"Generasjonens mest avgjørende parlamentdebatt" går av stabelen
11. desember skal det britiske parlamentet stemme over Storbritannias exit-avtale og den politiske erklæringen fremforhandlet av Theresa May og EU. Etter en fem dagers debatt i House of Commons skal parlamentarikerne stemme over både exit-avtalen og den politiske erklæringen, som avgjør på hvilke vilkår U.K forlater EU. Debatten har i media blitt omtalt som mest avgjørende parlamentariske debatten for en hel generasjon. Det er veldig vanskelig å forutse noen resultater før selve dagen, men ifølge the Guardian er det hovedsakelig være snakk om fire alternativer: no-deal, May's deal, mykere brexit deal og en andre folkeavstemning. Les mer her.

 

Brexit-avtalen skaper "praktiske hindringer" ifølge lekket juridisk dokument
En 27 sider lang analyse skrevet av den britiske regjeringsadvokaten ble lekket på mandag morgen. Analysen viser til at slik backstop-planen i exit-avtalen ser ut nå, vil Storbritannia møte "praktiske barrierer" ved forhandlinger om nye handelsavtaler med tredjeland. Dokumentet viser blant annet til at hvis U.K. godtar backstop-planen må de følge EUs tollunion regler og vil få vanskeligheter med å forhandle egne handelsavtaler med tredjeland. Regjeringsadvokat Geoffrey Cox er forventet å bli forhørt grundig om denne rapporten i Parlamentet løpet av uken. Dokumentet er fortsatt ikke offentliggjort i sin helhet. Les mer her.

 

FNs 24. klimakonferanse i Katowice er i gang
Planetens fremtid er temaet de to neste ukene i den polske kullgruvebyen Katowice, der FNs 24. klimakonferanse finner sted.  FNs generalsekretær Antonio Guterres understrøk i sin åpningstale i går kveld at for mange handler denne klimakonferansen om "liv og død", og appellerte til verdenssamfunnet om å kutte utslipp med 45% basert på 2010 nivå innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2050. For å få til det må regelboken for det konkrete innholdet i de forskjellige elementene i Parisavtalen implementeres omgående – det er ikke tid til uendelig forhandlinger – konkluderte generalsekretæren. Han tok også opp behovet for mobilisering av midler og investeringer for å kunne bekjempe klimaforandringene, og hvordan ambisiøse klimatiltak spås kunne føre til potensielt 65 millioner nye jobber og 26 trillioner dollar gevinstøkning over de neste 12 årene.  

 

Spesielt viktig ved denne klimakonferansen er forskernes seneste klimarapport som viser at det er en lang vei å gå for å kunne møte 1,5 graders målet satt ved Paris-avtalen. Kommisjonens Visepresident Maros Sefcovic vektla i sin åpningstale at rapporten er et klart signal om at nå er tiden for handling, men at Europa allerede har gjort noen viktige fremskritt da man har overtruffet målet om 20% utslippskutt år 2020 i forhold til 1990 års nivåer og ligger godt an til å oppnå 45% utslippskutt ved slutten av neste desennium. BusinessEurope, hvor NHO er medlem, har også publisert et innspill fra Europas næringsliv til Katowice møtet, som vektlegger 1,5-gradersmålet, ferdigstillingen av en sterk regelbok, karbonprising på globalt nivå med inspirasjon fra EUs kvotesystem samt kollektive innsatser og tiltak som grunnleggende elementer for å oppnå betydende utslippskutt globalt.  Les mer herher og her.

 

EU jobber for å få ned ledigheten blant unge
Arbeidsledighet blant unge er fortsatt en stor bekymring i EU. Blant personer i alderen 15-24 år økte den fra 15% i 2008 til 24% i begynnelsen av 2013, og har derfra gått ned igjen til 15,1% i 2018. EU har derfor etablert ungdomsgarantien, et EU-initiativ for å gi alle under 25 et godt tilbud om sysselsetting, videreutdanning, eller lærlingplass innen fire måneder. Initiativet retter seg mot regioner i EU som har en ledighet blant unge på over 25%, og ifølge Kommisjonen har garantien så langt gitt direkte støtte til mer enn 1,7 millioner unge mennesker i Europa. EU jobber også gjøre unge oppmerksomme på jobbmuligheter i andre EU-land. En plattform samler CV-ene fra unge arbeidssøkere i alderen 18 til 35 år, fra alle EU-28 land pluss Norge og Island. Les mer her.

 

Nye sikkerhetsregler for motorvogner
Ministrene har vedtatt sin posisjon på utkastet til den nye forskriften om sikkerheten til motorvogner for å redusere alvorlige trafikkskader, og revidere EUs generelle sikkerhetsforskrift. Dette er en del av den tredje mobilitetspakken. Den nye teksten tar sikte på å redusere trafikkulykker og bedre beskytte sårbare trafikanter ved å kreve ulike obligatoriske sikkerhetsfunksjoner for en rekke kjøretøyer, inkludert biler, lastebiler og busser. Rådet venter nå på at Parlamentet skal vedta sin posisjon, som forventes ferdigstilt våren 2019. Les mer her.

 

Medlemslandene enig om videreføring av Connecting Europe Facility og etableringen av Digital Europe Programme
Rådet vedtok i dag sin posisjon på forslag om rammene for videreføringen og finansieringen av EUs flaggskipprogram for viktig infrastrukturprosjekter innen transport, energi og digital, Connecting Europe Facility (CEF), i perioden 2021 – 2027. Rådet sa også ja til forslaget om etableringen av Digital Europe Programme (DEP). Et nytt flaggskipprogram som vil være tett knyttet opp mot EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, og skal finansiere og fremme utviklingen innen superdatabehandling, kunstig intelligens, cybersikkerhet samt avanserte digitale kompetanser og en bred anvendelsesgrad av digitale teknologier, for å støtte bedre opp om den digitaliseringen av Europas økonomi og samfunn. Her er medlemslandene bl.a. opptatt av å klargjøre reglene for hvilke prosjekter som skal være styrt av Kommisjonen og hvilke som kan styres av andre fellesinitiativer. Kommisjonen har foreslått et budsjett på 9,2 milliarder Euro for DEP, men medlemslandene vil ikke ta stilling til finansieringen for CEF og DEP før man har kommet i mål med forhandlingene om EUs neste langtidsbudsjett. Les mer her, her og her.

 

Rådet støtter nye fellesregler for rapporteringskrav ved entring av havner Medlemslandene kom i dag til enighet om sin posisjon på et forslag om å samle alle rapporteringskrav knyttet til entring av havner, under et nytt felles system kalt European Maritime Single Window. Et enkelt rapporteringssystem for skip vil redusere den administrative byrden på sjøtransporten betydelig. Et mer digitalisert rapporteringssystem vil videre forbedre konkurranseevnen til fraktsektoren sammenlignet med andre transportmidler. Den generelle tilnærmingen som godkjennes i dag, utgjør rådets posisjon til kommendeforhandlinger med Europaparlamentet om endelig lovtekst. Les mer her.

 

Institusjonene denne uken:

Europaparlamentet: Torsdag skal komiteen for rettslige saker (JURI) stemme på forslag til nye regler for felles tvisteløsningsordninger i forbrukersaker. Samme dagen skal indre markedskomiteen (IMCO) vedta sin innstilling til et lovforslag om opplysnings- og åpenhetskrav knyttet til brukervilkårene i forholdet mellom online plattformer og bedrifter.

Europakommisjonen: Onsdag skal Kommisjonen ha fellesmøte med den rumenske regjeringen i forkant av landets overtagelse av formannskapet i Rådet. Kommisjonen ventes også vedta to handlingsplaner om henholdsvis oppfølgingen av utviklingen på kunstig intelligens (AI) og hvordan motvirke spredningen av desinformasjon og falske nyheter.

Rådet: Tirsdag er det møte i rådet for ekom-saker, der bl.a. en statusrapport på behandlingen av forslaget til ny kommunikasjonsvernforordning (e-Privacy) står på agendaen. EUs finansministre skal også diskutere skattelegging av digitale virksomheter ved et møte i rådet for økonomiske og finansielle saker. Torsdag til fredag er det også møter i rådet for arbeidsliv og sysselsetting samt rådet for justis- og innenrikssaker. Her forventes medlemslandene bl.a. vedta sin felles posisjon på forslaget om etablering av et nytt europeisk arbeidsmarkedsbyrå.

 

*********************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krevet NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.