NHO

Innhold

NHO Europanytt: Siste plenumsmøte for det åttende Europaparlamentet

Nyhet, NHO Brussel

Publisert

EU-parlamentet

EU-parlamentet

Trekk pusten; dette er sakene som ble behandlet…:

Det åttende Europaparlamentet avsluttet sin siste plenumssesjon 18. april, før nytt Europaparlament blir valgt 23. til 26. mai i år. Valget holdes i alle EU-land, og det velges medlemmer til parlamentet direkte fra hvert enkelt land.

Brexit

Parlamentet ga sin tilslutning til Storbritannias valg om å forlenge utmeldingen av EU, og oppfordret videre den britiske regjeringen til å bruke utvidelsen konstruktivt. Les mer her.

Bedre sikkerhet i biler

Parlamentet vedtok nye tiltak for å forbedre trafikksikkerheten og redusere ulykker. Sikkerhetsfunksjoner som "smart-fartshjelper" eller fartssperre (ISA), avanserte nødbremsesystemer og distraksjonsvarslingssystemer må installeres i nye biler fra 2022. Les mer her.

Frontex styrkes

Planen om å gi Frontex, det europeiske grense- og kystvaktbyrået, en permanent styrke på 10.000 grensevakter innen 2027 ble godkjent. Les mer her.

Beskyttelse av varslere

Det ble vedtatt nye rutiner for beskyttelse for varslere i hele EU. Tiltakene tar sikte på å gjøre det enklere og tryggere for ansatte og utenforstående varslere å rapportere ulovlig eller skadelig praksis ved å skape sikre kanaler for rapportering om brudd på EU-lovgivningen og ved å etablere beskyttelsestiltak mot represalier. Les mer her og her.

Styrket forbrukervern

Endringer i sentrale deler av EUs forbrukerregelverk. Endringene er en del av "New Deal for Consumers" som reviderer Forbrukerrettsdirektivet, Handelspraksisdirektivet samt direktivene om urimelig vilkår i forbrukeravtaler og prisindikasjoner.

Endringene skal sikre at ingen produkter selges med forskjellig produktkvalitet i ulike land i det indre marked ("dual quality"). I tillegg introduseres nye opplysningskrav for nettbaserte salgskanaler på prissetting, rangering av søkeresultater og sammenligningsverktøy. Brudd på reglene vil medføre straffegebyr på minimum 4% av årsomsetningen eller inntil to millioner Euro. Les mer her.

Minimumsregler for arbeidskontrakter

Parlamentet godkjente avtalen med Rådet om oppdaterte regler for utforming av arbeidskontrakter. Regelendringene innebærer bl.a. maks 6 måneders prøvetid, rett til å ta parallelle jobber og rett til gratis videreopplæring hvor slik opplæring kreves av europeisk eller nasjonal rett. Ansettelsesformer som har kommet gjennom delingsøkonomien, f.eks. forespørselsbaserte (on demand) eller kupong- og plattformbaserte jobber som Uber, Foodora eller Deliveroo, samt frilansere, traineer og sesongsarbeidende vil i tillegg nå også være omfattet av disse EU-reglene. Les mer her.

Terrorinnhold på nett

Enighet om nye regler som gir internettbedrifter én time til å fjerne terrorinnhold fra nettet etter ordre fra myndighetene, som et ledd i EUs arbeid for å motvirke og begrense spredningen av terrorisme gjennom online kanaler til følge av digitaliseringen. Samtidig godkjente Parlamentet også nye regler som skal vanskeliggjøre for terrorister å få tak i kjemikalier som trengs for å bygge hjemmelagde sprengstoff; et annet hovedledd i EUs visjon for å bekjempe terror i Europa. Les mer her og her.

EUs langtidsbudsjett

Europaparlamentet godkjente deler av EUs langtidsbudsjett (2021-2027 flerårige finansielle rammer – FFR/ 2021-2027 multiannual financial framework – MFF) om omfanget, prioriteringene og finansieringen for forskning, utvikling, romfart og Det digitale Europa programmet. Les mer her.

Trygdekoordineringsreformen utsettes til etter valget

Den endelige behandlingen av EU-reglene for koordinering av trygdeordninger ved arbeidsmobilitet over landegrensene i EØS ble utsatt til etter Europaparlamentsvalget. På bordet ligger bl.a. forslag om å utvide tidsbegrensningen for eksport av trygd fra tre måneder til seks måneder, parallelt med en måneds "karenstid" før arbeidstaker kan få dagpenger i et annet EØS-land. Les mer her og om saken her.

InvestEU

Parlamentet godkjente etableringen av et nytt EU-program for å støtte investeringer og tilgang til finansiering i 2021-2027. Gjennom EU garantier på 40 milliarder Euro, vil man trigge 700 milliarder Euro i private investeringer. InvestEU erstatter dagens europeiske fond for strategiske investeringer. Les mer om avstemningen her og programmet her.

Europeisk forsvarsfond

Parlamentet godkjente en delvis enighet om et Europeisk forsvarsfond (EU Defense Fund) for 2021-2027, med sikte på en mer ‘europeisk’ tilnærming til forsvar. EUs forsvarsfond vil fremme teknologisk innovasjon og samarbeid i den europeiske forsvarssektoren. Les mer her.

Nye CO2-utslippsgrenser for lastebiler

Den første EU-forskriften om CO2-utslipp for lastebiler ble endelig godkjent av parlamentet. Det kreves at CO2-utslipp fra tunge kjøretøy reduseres med 30% innen 2030, og et mellommål på 15% innen 2025. Les mer her.

Nye regler for kortvarig visum i EU

EU vil forenkle prosedyrer for å be om og utstede visum for kortvarig opphold. EU ønsker å bruke visumpolitikken for å oppmuntre ikke-EU-land til å samarbeide om migrasjon. Les mer her.

Matsikkerhet

Nye regler for å øke forbrukertilliten ble godkjent. De nye reglene skal sikre pålitelighet og åpenhet i EUs risikovurderingsprosedyre for matvaresikkerhet.

Det opprettes en felles europeisk database for å forhindre at ugunstige studier holdes tilbake og den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority) gis tillatelse til å offentligjøre relevante vitenskapelige data eller studier. Les mer her.

Et mer integrert finansmarked

Parlamentet vedtok regler som styrker EUs tilsyn med finansmarkeder, bekjempelse av hvitvasking og beskyttelse av forbrukere. Reformene skal bane vei for å fullføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen, to flaggskipsprosjekter for et sterkere indre marked. Les mer her.

Redusert risiko for europeiske banker

Parlamentet vedtok regler, som allerede er uformelt avtalt med medlemsstatene, om forsiktighetskrav for å gjøre bankene mer solide. Dette skal bidra til å øke EUs økonomi ved å øke utlånskapasiteten og skape mer likvide kapitalmarkeder. Videre er man enige om hvordan bankene skal håndtere tap uten at man tyr til å bruke skattebetalernes penger for å finansiere bailouts. Dette er også et ledd i å fullføre bankunionen. Les mer her.

 

Andre temaer på agendaen kan leses her.

 

*****************************************************************************************

NHO Europanytt er forfattet av NHO Brussel. Innholdet i nyhetsbrevet er opphavsrettslig beskyttet. Tilgjengeliggjøring for allmennheten utover det som følger av åndsverkloven krever NHOs forutgående skriftlige samtykke. Innholdet gir ikke nødvendigvis uttrykk for NHOs offisielle oppfatning.