NHO

Innhold

NHOs deltakelse i BusinessEurope

BusinessEurope er europeisk næringslivs talerør overfor EUs institusjoner og part i den sosiale dialog på europeisk nivå. NHO deltar aktivt i organisasjonens mange arbeidsgrupper og komiteer.

Gjennom BusinessEurope formulerer europeisk næringsliv sine standpunkter på de fleste av EUs virkeområder hvor organisasjonen er høringspartner.

BusinessEurope er også part i den sosiale dialog mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner på europeisk nivå. Her utformes deler av EUs lovgivning når det gjelder sosial- og arbeidsmarkedspolitikk.

Sammen med organisasjonen for offentlige arbeidsgivere (CEEP) og den europeiske arbeidstakerorganisasjonen (ETUC) har BusinessEurope blant annet forhandlet frem rammeavtaler for foreldrepermisjon og deltidsarbeid.

NHOs deltakelse
NHO deltar aktivt i BusinessEuropes arbeid både faglig og politisk. Dette betyr at vi deltar i BusinessEuropes komiteer, arbeidsgrupper og besluttende organ. Spesielt viktig er den sosiale dialog hvor NHO er med på å utforme kollektive avtaler på europeisk nivå. NHO Brussel koordinerer en del av dette arbeidet.

NHOs prioriterte områder i BusinessEurope er miljø, energi, handelspolitikk (WTO), offentlige innkjøp, konkurranserett, den sosiale dialog, indre marked og arbeidslivsområdet.

Følgende er en oversikt over hvilke komiteer og arbeidsgrupper NHO deltar i, og hvem som er NHOs representanter:

NHOs deltakelse i BusinessEuropes styrende organer

Council of Presidents

Council of Presidents består av presidentene i alle BusinessEuropes nasjonale medlemsorganisasjoner. Dette er det øverste styringsorganet i BusinessEurope, og her besluttes organisasjonens prioriteringer og overordnede strategi. Council of Presidents møtes to ganger i året.

NHOs medlem: Arvid Moss

Executive Bureau

Executive Bureau består av administrerende direktør eller president fra 11 medlemsorganisasjoner, samt BusinessEuropes president og generalsekretær. Medlemmene velges for 2 år og de møtes fire ganger i året. Executive Bureau er BusinessEuropes arbeidsutvalg og saksforberedende organ for Council of Presidents. NHO var medlem av Executive Bureau i 2014-2016.

NHOs medlem: Ole Erik Almlid

Executive Committee

Executive Committee består av de administrerende direktørene fra alle BusinessEuropes medlemsorganisasjoner. Komiteen gjør Council of Presidents' overordnede strategi til konkrete aktiviteter og oppgaver for organisasjonen. Executive Committee møtes to ganger i året.

NHOs medlem: Ole Erik Almlid

Committee of Permanent Delegates

DP-komiteen består av medlemsføderasjonenes stedlige representanter i Brussel hvis primære formål er å fungere som et bindeledd mellom BusinessEuropes sekretariat og medlemmene. Komiteen møtes hver 14. dag og ledes av BusinessEuropes generalsekretær.

Hovedoppgavene er:

  • Forberede dagsorden og møter i BusinessEuropes besluttende organer.
  • Gjensidig informasjonsutveksling av formell og uformell art.
  • Koordinering av lobbyvirksomhet på EU- og på nasjonalt nivå.
  • Stimulere nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom europeiske industri- og arbeidsgiverorganisasjoner.
  • Styrke den europeiske dimensjonen i nærings- og arbeidsgiverpolitikken.

NHOs medlem: Ingebjørg Harto

NHOs deltakelse i BusinessEuropes komiteer og arbeidsgrupper

Economic and Financial Committee

Under Ecofin sorterer pengepolitikk, finanspolitikk, bedrifts- og kapitalbeskatning og tjenester. To ganger årlig utgis et BusinessEurope Economic Outlook som beskriver næringslivets økonomiske vurderinger for det neste halvår. Ecofin Committee er opptatt av at Lisboa-prosessen, for å skape et konkurransedyktig Europa, følges opp i konkrete strukturreformer. På skattesiden ønsker Ecofin Committee enklere regler for beskatning av bedrifter som opererer i flere land. BusinessEurope vil beholde skattekonkurranse mellom landene, og ønsker derfor ingen harmonisering av skattesatser, men støtter initiativ på konsolidering av selve skattebasen. Det er også en egen gruppe som arbeider med merverdiavgiftsspørsmål. EUs prosesser er viktige å følge for NHO selv om skatter og avgifter ikke er en del av EØS-avtalen. NHOs medlem: Bård Ola Tjønneland

International Relations Committee

International Relations Committee (IRC) har som formål å arbeide for å forbedre og fremme europeisk næringslivs adgang til markeder utenfor EU, samt legge grunnlaget for en vellykket utvidelse av EU. Komiteen har 52 medlemmer og møter 3 ganger i løpet av året. Under komiteen er det etablert 10 arbeidsgrupper eller nettverk. Dette er WTO, Russland, USA, Asia, Middelhavsnettverk, Latin-Amerika, ACP-nettverk, Eksportkontroll, Eksportkreditter og EUs toll-lovgivning.
På agendaen står multilaterale handelspolitiske spørsmål (WTO), styrking av næringslivsdialogene med tredjeland, formulering av europeisk næringslivets posisjoner i bilaterale, regionale eller multilaterale forhandlinger og deltagelse i dialogen med det sivile samfunn. Komiteen tar også opp EUs egen handelspolitikk og dets instrumenter. NHOs medlem: Torkel Thorsen

Legal Affairs Committee

Legal Affairs Committee (LAC) er BusinessEuropes policykomité hva angår de fleste næringsjuridiske spørsmål. Komiteen følger i tråd med dette opp initiativ på blant annet selskapsrett og corporate governance (virksomhetsstyring), regnskapsrett, immaterialrett, markedsføringsrett, konkurranserett, statsstøtte, e-handel, personvern og visse miljørettslige spørsmål. NHOs medlem: Halvor E. Sigurdsen 

Industrial Affairs Committee

Industrial Affairs Committee (IACO) er BusinessEuropes næringspolitiske komité. Komiteen dekker flere ulike næringslivsrelaterte saker: Miljø, Bærekraftig utvikling, Energi, Innovasjon, Forskning og teknologisk utvikling. En overvekt av sakene i komiteen dreier seg om miljø og energi, og komiteen arbeider mye med miljø og klimapolitiske spørsmål. NHOs medlem: Per Øyvind Langeland

Social Affairs Committee

Social Affairs Committee (SAC) behandler europeiske arbeidslivsspørsmål og de mange initiativer fra Kommisjonen og andre EU-organer på dette området. SAC diskuterer også spørsmål knyttet til den sosiale dialog i EU og til forhandlinger mellom partene i europeisk arbeidsliv. Akkurat nå er dette noen av de sakene som er viktige: Medinnflytelse for arbeidstakere; et fremtidig regelverk for fjernarbeid. NHOs medlem: Henrik Munthe og Emmelie Odberg Rosengren

Internal Market Committee

Internal market committee (IMCO) ble opprettet i 2005 for å ivareta de horisontale spørsmål knyttet til regelverk og politikk for å oppnå et vel fungerende Indre marked. Komiteen har hittil fokusert på arbeidet som Kommisjonen har igangsatt for å utvikle en ny, overordnet Indre marked-politikk. Viktige elementer i denne sammenheng er tiltak for bedre og mer effektiv håndhevelse av regelverket.

IMCO favner i dag ni arbeidsgrupper som behandle saker som skal sikre fri bevegelighet av de fire friheter som er gods, tjenester, personer og kapital. Disse arbeidsgruppene forbereder og behandler saker innen fri bevegelse av varer, fri bevegelse av tjenester, offentlig innkjøp, transport, telekom og finansielle tjenester. IMCO har også et saksansvar for arbeidet knyttet til den politiske utviklingen av tjenester av allmenn økonomiske interesse (SGEI) og for utviklingen innen politikken ’better regulation’. NHOs medlem: Anne Margrethe Lund

Entrepeneurship and SME Committee

NHO har i flere år bidratt i BusinessEuropes arbeid for små og mellomstore bedrifter (SMB). EUs næringspolitiske satsing har fått et stadig tydeligere fokus på SMB-spørsmål. Europakommisjonens DG Enterprise jobber spesielt med SMB-saker. De arbeider for en bedre koordinering av politikkområder som omfatter forenkling, finansieringsmuligheter, støtteordninger og entreprenørskapsånd.

Formålet med arbeidsgruppen er mangfoldig:

  • Sikre et felles fokus på EUs SMB-politikk i BusinessEuropes medlemsorganisasjoner. Ved hjelp av sekretariatet får vi førstehånds kjennskap til utviklingene på den europeiske scenen, samt hvilke tiltak de ulike organisasjonene iverksetter for oppfølging på deres hjemmebane.
  • Gi innspill til ulike høringsprosesser hvor SMB-spørsmål står særlig i sentrum.
  • Tilføre informasjon til de pågående prosessene i EU.

NHOs medlem: Gjermund Løyning

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: