NHO

Innhold

Slik forbereder du deg på brexit

Brexit: Sjekkliste for bedrifter

Nyhet, Markedsadgang

Publisert

London-illustrasjon med BigBen og toetasjes buss

NHOs sjekkliste blir fortløpende oppdatert framover.

Hvordan skal bedrifter forberede seg på brexit? NHO har utarbeidet en veileder for bedriftene den dagen det eventuelt ikke finnes en avtale mellom EU og Storbritannia. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål!

Innhold i veileder

Kontakt NHO:
Har du spørsmål om Brexit - ikke nøl med å ta kontakt med oss! Ring 23 08 80 00, så setter vi deg videre til rette vedkommende.

Innledning

Saken oppdateres fortløpende. Veilederen er ikke uttømmende.
Det er svært bra for bedriftene at det ikke ble en hard brexit i denne omgang, sier Tore Myhre, internasjonal direktør i NHO.

EU har godkjent Storbritannias søknad om utsettelse til 31. januar 2020. Det skal avholdes nyvalg i UK 12. desember.
Spørsmålet er om det nye britiske parlamentet kommer til å vedta utmeldingsavtalen slik at Storbritannia kan forlate EU og EØS med en avtale. Dersom Boris Johnson får flertall er det store sjanser for det. Men dersom det ikke blir flertall for en avtale i det nye parlamentet, står vi overfor en ny "no-deal"-situasjon 31. januar, med det kaoset på grensene som det medfører.

Fortsatt en viss beredskap
Derfor må bedriftene fremdeles ha en viss beredskap for en mulig hard brexit 31. januar, selv om vi anser faren som mindre enn tidligere, uttaler Myhre. Etter 12. desember vil vi vite hvordan sammensetningen i det nye parlamentet blir, noe som forhåpentligvis gir en avklaring.
Dersom britene går ut med en avtale, inntrer en overgangsordning som varer ut 2020. I denne perioden fortsetter alt stort sett som før, som om Storbritannia fremdeles var medlem av EU og EØS. Viktigste forskjell er at de ikke lenger vil være representert i EUs besluttende organer. Myhre påpeker at avtalen mellom EU og Storbritannia kun gjelder skilsmissevilkårene, det vil si betalingsforpliktelser, rettigheter for folk og bedrifter, samt Nord-Irland. Det er ikke en avtale for det fremtidige forholdet mellom EU og UK.

Kan ta sju år
Meningen er at overgangsperioden skal benyttes til å forhandle frem en slik avtale. Problemet er at det vanligvis tar mange år å forhandle frem slike avtaler. EU og Canada brukte sju år på å forhandle sin avtale. Spørsmålet nå er derfor om vi kan stå overfor en ny "no-deal"-situasjon om ett år, 31. desember 2020. Overgangsperioden kan forlenges, men det er slettes ikke sikkert at britene vil ønske det.
Sagaen om brexit vil dessverre fortsette i mange år. I folkeavstemningen i juni 2016 var det et flertall for å melde seg ut av EU, uten at det var klart hva alternativene er. Debatten til nå har vist hvor vanskelig det er å bli enig om veien videre. I første omgang har det dreid seg om skilsmissevilkårene. Først nå begynner de egentlige forhandlingene og vi må regne med at det ikke blir enklere å bli enige om det fremtidige forholdet. Her varierer alternativene fra å fortsette som medlemmer av det indre marked, altså en slags norsk EØS-løsning, til ingen avtale i det hele tatt, dvs. at man faller tilbake på WTO-betingelsene. Det mest sannsynlige alternativet er antagelig en omfattende frihandelsavtale.

Les også 

Mindre forutsigbarhet fremover

Brexit skaper usikkerhet om de fremtidige handelsforbindelsene mellom Norge og Storbritannia både på kort og lang sikt. Forutsigbarheten som norske bedrifter er avhengig av redusert som følge av brexit. NHOs fremste oppgave er å trygge næringslivets interesser. Veilederen har til formål å hjelpe bedriftene med å kartlegge hva de kan forberede og hvilke prosesser det kan være fornuftig å tenke gjennom for å skape større forutberegnelighet.

Veilederen er laget med tanke på en situasjon der Storbritannia og EU ikke har en avtale på plass den dagen Storbritannia forlater EU og EØS. Dette er kjent som "no deal", og det vil ikke bli en overgangsperiode.

For å avdempe problemene som vil oppstå ved et "no deal", har regjeringen fremforhandlet enkelte avtaler med Storbritannia. Landene har bla. blitt enige om en midlertidig avtale om handel med varer ("Avtalen"), les mer om den under. I tillegg er det forhandlet en avtale om borgeres rettigheter og en luftfartsavtale som sikrer at flyene fortsatt skal kunne lande, og det foreligger en brevutveksling om å fortsatt opprettholde handel på maritime tjenester.

Felles for tiltakene som er gjort i tilfelle «no deal», er at de kun vil tre i kraft dersom det faktisk blir tilfelle at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Tiltakene er altså ment som en beredskap. Avtalen på varer vil gjelde frem til det er fremforhandlet en ny og bredere frihandelsavtale med britene. Dette vil kunne ta lang tid.

Det er også viktig å merke seg at man ikke har fått i stand en avtale på handel med tjenester, og det er usikkerhet knyttet til mange juridiske spørsmål.

Den britiske regjeringen har laget en pakke med tilrådninger (Technical Notes) på forskjellige sektorer i tilfelle det ikke blir en avtale mellom EU og Storbritannia i mars neste år. 

Overordnede råd
 • Det er viktig at du setter deg inn i de endringene som brexit kan medføre for den varehandelen du har med Storbritannia, både på norsk og britisk side. Dersom du er i tvil, bør du ta kontakt med de som utsteder regelverket.
 • Vurder hvordan bedriften din kan bli berørt
 • Vurder mulige indirekte konsekvenser, som at leverandører eller kunder blir påvirket.
 • Vær klar over at mange på britisk side, myndigheter og bedrifter, er dårlig forberedt.
 • Har bedriften tidskritiske leveranser som kan bli berørt av grensekaos og forsinkelser ved grensen?
 • Dersom virksomheten kjøper komponenter fra lokale leverandører, har bedriften vurdert å skaffe en oversikt over hvor de henter sine innsatsfaktorer fra (leverandørerklæring)? 
 • Er bedriften involvert i varestrømmer som går til eller fra UK via EU?
 • Kan det oppstå juridiske komplikasjoner knyttet til forsikringer, kontrakter, godkjenninger, sertifikater etc.?
 • Det er du som importør og/eller eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det til enhver tid gjeldende regelverk. Hvilke forberedelser du må gjøre vil avhenge av produktet og dine behov som importør eller eksportør.
 • Har bedriften personell som er bosatt i Storbritannia og som er innleid eller arbeider på prosjekter i Norge?
 • Hva slags forhåndsregler kan bedriften ta?
  • Tett kontakt med britiske kunder
  • Er det aktuelt å forskyve leveranser?
  • Er det behov for ekstra lagerkapasitet?
  • Er det behov for ekstra rådgivning og ekspertise?
  • Hvilke logistikkutfordringer kan bedriften stå overfor?
A) Eksport eller import til/fra Storbritannia

Frihandel av varer uten toll og avgifter er et grunnleggende premiss for det indre markeds funksjon. På tollområdet innebærer Norges deltakelse i EUs indre marked stor grad av tollfrihet innenfor EØS-området, som for eksempel null-toll på industrivarer. Fiskeprodukter er regulert i egen protokoll og har varierende grad av toll. Norge er likevel ikke del av EUs tollunion. I prinsippet åpner brexit for innføring av toll og avgifter mellom Norge og Storbritannia.

1. Avtale mellom Norge og Storbritannia om handel med varer 

Norge og Storbritannia har riktignok blitt enige om en midlertidig avtale for handel med varer som i dag reguleres av EØS-avtalen, og som innebærer at det ikke vil bli innført toll på varer mellom Norge og Storbritannia dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale på plass. Dette gjelder varer som allerede markedsføres på partenes områder. Avtalen bidrar til å redusere de negative effektene av en "no-deal" for varetransporten, men det vil uansett bli noen vesentlige endringer som det er viktig å være klar over (se under).

Under avtalen vil alle etablerte tollpreferanser, inkludert nulltoll for industrivarer samt opprinnelsesregler (preferansetoll) videreføres. Mht. opprinnelse er dette oppfylt hvis varen i sin helhet er produsert i avtalelandene. Tilsvarende gjelder hvis nødvendig bearbeiding i flere land følger dagens regler – også der dette involverer bearbeiding i EU. Når det gjelder sistnevnte må det imidlertid være etablert nødvendige samarbeidsprosedyrer som sikrer implementering av avtalen.   

Under et «no deal» vil det bli innført toll og nye tollprosedyrer i handelen mellom Storbritannia og EU. Dette vil skape kapasitetsutfordringer og antagelig føre til store forsinkelser på grensene, noe som også vil ramme norske selskaper. Forsinkelser vil også kunne oppstå på kontinentet, bl.a. i Frankrike, Nederland og Belgia.

Det er viktig å merke seg at ved import av mat, animalske produkter, legemidler og andre varer med restriksjoner vil de måtte følge prosedyrer for import fra land utenfor EU/EØS, les mer om det under.

Når det gjelder tollfrie kvoter for handel med sjømat og landbruksprodukter, videreføres det kvoter der handel har funnet sted.

Tollsatser inn til Norge
For import til Norge fra Storbritannia vil vareomfanget og tollsatsene i hovedsak forbli de samme som i dag. Under avtalen vil din bedrift kunne kreve preferansetoll for opprinnelsesvarer fra Storbritannia. Norske og britiske eksportører vil fortsatt kunne benytte materialer fra hele EØS-området i sin produksjon («EØS-opprinnelse» kan likevel ikke benyttes mellom Island/Norge og Storbritannia). Under avtalen er det også lagt til rette for fortsatt «kumulasjon» av opprinnelsesmaterialer fra EU og PEM-området. Du må selv gjøre krav på preferansetollbehandling ved import av en opprinnelsesvare. Du må i så fall legge frem et gyldig opprinnelsesbevis fra eksportøren.

Det er viktig å merke seg at dagens samarbeid med EU og Sveits om kumulasjon og administrativt tollsamarbeid under GSP-ordningen for utviklingsland, ikke vil bli videreført overfor Storbritannia. Erstatningsopprinnelsesbevis utstedt i Storbritannia for GSP-varer vil dermed ikke lenger kunne godtas ved «no deal». Materialer fra Storbritannia som inngår i et eksportert GSP-produkt til Norge, vil bli ansett som tredjelandsmaterialer.

Den gjeldende transitteringsprosedyren blir videreført ved «no deal». Årsaken er at Storbritannia blir selvstendig avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonen. Det tillater fortsatt bruk av tolletatens elektroniske transitteringssystem, NCTS. I motsatt fall ville det ha fått følger for transport av gods, bl.a. økt grensekontroll mellom Storbritannia og Norge og lengre ventetider ved grensen.

Er du i tvil, eller ønsker ytterligere veiledning, anbefaler vi deg å ta kontakt med bl.a. Tolletaten.

Tollsatser inn til Storbritannia
Brexit medfører at Storbritannia må opprette en egen tolltariff og tollovgivning. Det betyr usikkerhet om hvilke tollsatser og prosedyrer som vil gjelde på sikt. Den britiske importtariffen er ikke kjent, men vil sannsynligvis være omtrent den samme som EUs nåværende WTO-importtariff.   

Men ved et «no deal» sikrer avtalen mellom Norge, Island og Storbritannia at dagens vareomfang og tollsatser (preferansetoll) videreføres også for norsk eksport inn til Storbritannia. I likhet med import til Norge kan det derimot bli endringer i regelverk for varer med restriksjoner, se mer om det under. Et "no deal" kan også medføre andre endringer i tollprosedyrer på britisk side.

For øvrig har britiske myndigheter offentliggjort midlertidige tollsatser som vil tre i kraft ved «no deal» Les her. Er du i tvil eller trenger ytterligere veiledning, anbefaler vi deg å ta kontakt med britiske tollmyndigheter.

Hva avtalen ikke omfatter
EØS-avtalens bestemmelser på det veterinære området og andre ikke-tariffære barrierer vil ikke lenger gjelde i en no deal-situasjon. Britene kommer f.eks. ikke lenger til å omfattes av EUs kjemikalieregelverk, legemiddelsystem, forbrukerregler, forskningsprogrammer, etc.

Avtalen som er fremforhandlet mellom Norge og Storbritannia omfatter ikke samarbeid om tekniske reguleringer (TBT) eller sanitære og phytosanitære reguleringer (SPS). Storbritannia har imidlertid erklært (via brevvekslinger til avtalen om varehandel) at de fra dag én ikke skal innføre veterinær grensekontroll, samt at de vil godta alle norske produkter som er godkjent for eksport til EU.  Erklæringen omfatter også aksept av samsvarsvurderinger gjort av tekniske kontrollorgan i EØS og merking gjort etter EØS-regelverket (CE og rattmerket for maritimt utstyr). De vil også legge til grunn de eksisterende harmoniserte europeiske standardene. De vil varsle når de ikke lenger aksepterer varer basert på EØS-regelverk.    

Erklæringen sier ikke noe om hvor lenge ordningen skal gjelde. Men den understreker at Storbritannia skal søke å unngå å innføre krav om helsesertifikater dersom de innfører veterinær grensekontroll på et senere tidspunkt. Disse områdene vil på et senere tidspunkt bli gjenstand for mer detaljerte forhandlinger om en varig avtale. I en tidlig fase av brexit, kan det være grunn til å ta høyde for en situasjon der informasjonen over ikke har nådd frem i tilstrekkelig grad til relevant myndighet på britisk side, og at man må ta høyde for ekstra tid til klareringer.

Det er svært viktig å merke seg at ved en «no deal» vil restriksjonsbelagte varer fra Storbritannia bl.a. for næringsmidler, animalske varer, legemidler og andre produkter med restriksjoner hvor vi i dag har felles krav, sertifiserings- eller godkjenningsordninger med EU, behandles på lik linje med andre tredjeland utenfor EU/EØS. Dersom du er importør kan det innebære andre krav enn tidligere.

Utover Avtalen beskrevet over, vil samhandelen mellom Norge og Storbritannia reguleres av WTO-regler, siden Storbritannia er selvstendig WTO-medlem. Disse reglene gir rammen for hvilke maksimale tollsatser og prosedyrer som kan anvendes. Bla. vil bestevilkårsprinsippet i WTO (at et produkt fra et land ikke skal behandles dårligere enn et tilsvarende produkt som er fremstilt i et annet land) gjelde.

I Avtalen blir det etablert et grunnlag for å forhandle om en permanent avtale for å sikre videreføring av mest mulig av det åpne handelsarrangementet som det indre marked representerer, inkludert handel med tjenester. Dette kan ta lang tid. Her kan du lese mer om regjeringens avtale med Storbritannia om handel med varer i tilfelle «no deal»

Krav om forhåndsvarsling
I dag er det krav om elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra Norge med unntak av vareførsel mellom Norge, EU, Sveits og Liechtenstein. Det er den som transporterer varer over grensen som er ansvarlig for at forhåndsvarsel er gitt f.eks.  transportør, agent, importør eller eksportør.

Ved "no deal" vil det bli innført krav om elektronisk forhåndsvarsling av all direkte vareførsel mellom Norge og Storbritannia.

På sikt vil sannsynligvis Storbritannia og EU ønske å videreføre et felles sikkerhetsområde, slik at forhåndsvarsling ikke blir nødvendig. Norge må da inngå en egen avtale med Storbritannia som speiler en ny sikkerhetsavtale med EU. Nærmere informasjon om forhåndsvarsling kan du finne på Tolletatens hjemmesider

2. Ikke-tollmessige barrierer

Ikke-tollmessige handelshindre kan mulig utgjøre et større hinder enn toll, og kjennetegnes av hindringer for handelen som skyldes at landene har ulike regler, standarder og godkjenningsordninger.    

På lengre sikt vil Storbritannia bli et regulært tredjeland. I en slik situasjon er det enkelte punkter det kan være viktig å være oppmerksom på av ikke-tollmessige forhold. Listen er ikke uttømmende.. 
Uansett utfallet av Brexit, vil Storbritannia på sikt bli et regulært tredjeland i uoverskuelig fremtid. Som ordinært tredjeland vil britisk lovverk over tid avvike fra det som gjelder i EU/EØS. Det vil kunne medføre krav om samsvarsdokumentasjon, testing og etterprøving på grensen eller før markedsføring, krav til oppfyllelse av phytosanitære betingelser (mattrygghet), samt HMS-lovgivning må påregnes.

 • Vær forberedt på at graden av beredskap og forberedelser i transittlands eksport/import-punkter, vil kunne påvirke vareflyten. 
 • Eksport til Storbritannia som et regulært tredjeland kan komme til å kreve justeringer av produkt – og produktemballasje. På nåværende tidspunkt er et ikke mulig å si hvordan de britiske reglene på dette området vil bli. Generelle og spesifikke produktkrav som CE-merking vil ikke lenger være gyldige i Storbritannia etter brexit. 
 • Dersom Storbritannia blir et regulært tredjeland vil bedriften som eksporterer/importerer varer fra Storbritannia bli påkrevd å utarbeide toll-deklarasjoner. 
 • Selv med null-toll mellom Storbritannia og Norge, vil bedrifter måtte godtgjøre at varene de eksporterer har norsk/EØS-opprinnelse for å kunne nyttiggjøre seg null-toll. De nærmere definisjonene av dette kravet vil det måtte forhandles om. 
 • Britiske deler teller ikke lenger som EU/EØS-opprinnelse. Dette er viktig ved re-eksport til EU/EØS-land. Etter brexit tilhører Storbritannia ikke lenger EU, og innsatsfaktorer fra Storbritannia er ikke lenger å regne med i denne sammenhengen. Britiske innsatsfaktorer og bearbeidelse blir heretter å regne som "ikke-opprinnelse", og teller heller ikke i kumulasjonssammenheng. Dersom du importerer varer fra EU, kan du etterspørre opprinnelses-godkjenning fra din eksportør. Les mer om dette hos.
B) Personbevegelse – britiske ansatte i Norge og norske ansatte i Storbritannia

EØS-avtalen gir norske borgere rett til fri innreise og - innenfor visse rammer – rett til å ta arbeid/opphold i hele EØS-området, inkludert UK – og motsatt. I tillegg er en del ikke-yrkesaktive norske borgere omfattet av retten til fri bevegelighet; studenter, personer som mottar faste periodiske ytelser (pensjonister, trygdede) og personer med egne midler.  

Dersom det ikke foreligger en avtale mellom EU og Storbritannia den 31. oktober d.å., alternativt 31. januar 2020, vil disse rettighetene etter EØS-avtalen falle bort. Retten til å ta utdanning i Storbritannia vil opprettholdes, men på hvilke betingelser er uklart. Utvekslingsprogrammet Erasmus + avvikles i Storbritannia.

Storbritannia vil heller ikke lenger være omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet som regulerer gjensidig godkjenning av en rekke regulerte yrker for eksempel elektriker, lege, sykepleier, lærer mv. Det vil ha konsekvenser for nordmenn som tar utdanning i Storbritannia, og for rekruttering av arbeidstakere med britisk utdanning i Norge, særlig i helsevesenet.  

Også retten til medisinsk behandling (iht. trygdekoordineringsforordningen) på samme vilkår som landets innbyggere under midlertidig opphold i andre EØS-land, vil falle bort. EØS-reglene for trygdekoordinering vil dermed ikke lenger gjelde for Storbritannia. Det er etablert en egen trygdeavtale mellom Norge og Storbritannia, som bl.a. omfatter bestemmelser om hvor personer skal være trygdedekket. For ytterligere informasjon kan du kontakte NAV.

Avtale mellom Norge og Storbritannia
For å avdempe de uheldige konsekvensene nevnt over av en "no deal", ble Norge sammen med de andre EØS/EFTA-landene i februar 2019 enige med Storbritannia om en avtale for å sikre borgernes rettigheter.

Avtalen sikrer at norske borgere som er i Storbritannia på tidspunktet for Storbritannias uttreden av EU kan fortsette å bo der og i all hovedsak opprettholde samme rettigheter som i dag. Det samme gjelder deres familiemedlemmer.

Samtidig vil britiske borgere som er i Norge på tidspunktet for Storbritannias uttreden, opprettholde samme rettigheter her. Det samme gjelder deres familiemedlemmer.

Tilsvarende som nevnt ovenfor gjelder for grensearbeidere fra Storbritannia og EØS/EFTA-landene.

Videre kan også personer som har opptjent trygderettigheter før Storbritannias uttreden, fortsatt være omfattet av EØS-rettens bestemmelser om trygdekoordinering på nærmere fastsatte vilkår.

Dette betyr at for persongruppene nevnt over beholder disse rettigheter til blant annet opphold, arbeid, etablering og trygdekoordinering som i dag følger av EØS-avtalen.

For personer som ikke er omfattet av avtalen, vil nasjonal lovgivning for tredjelandsborgere gjelde, med mindre det blir inngått særskilte avtaler om dette på et senere tidspunkt.

Per i dag omfatter ikke avtalen britiske borgere som er på midlertidig opphold og som utfører arbeid i Norge enten ved direkte innleie til norske bedrifter eller fordi de er ansatt hos leverandører som utfører oppdrag for norske bedrifter. Dette er særlig relevant i oljeindustrien og for norske verft som leverer installasjoner til oljeselskapene. Dersom Storbritannia går ut av EU og EØS uten en avtale, vil disse personene bli regnet som tredjelandsborgere og miste de rettighetene de har under EØS-avtalen. Dette kan få stor betydning for din bedrift.

Den omvendte situasjonen - norske borgere på midlertidig oppdrag i Storbritannia – er løst ved at Storbritannia ensidig har godkjent at norske statsborgere kan fortsette å arbeide i UK i tre måneder uten noen nye prosedyrer og at de deretter kan søke om en treårig forlengelse. Norske myndigheter har per i dag ikke gjort det samme.

Les mer: Regjeringen vil sikre borgernes rettigheter ved brexit uten avtale.

 • Bedriften bør kartlegge behovet for ansatte og type kvalifikasjoner på kort, mellomlang og lang sikt.  Tenk igjennom om/hvordan din bedrift blir berørt av restriksjoner på den frie bevegelsen av personer mellom Storbritannia og Norge i form av eksempelvis visumkrav og krav til oppholdstillatelser.
 • Hvordan vil restriksjoner på fri bevegelighet påvirke forretningsmodell og muligheten for å levere tjenester i Storbritannia?
 • Sjekk i hvilket omfang din bedrift har personer som dekkes av EU/EØS-reglene om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Personer som allerede har godkjente yrkeskvalifikasjoner, vil ikke bli rammet.
 • Ta høyde for at det vil bli vanskeligere og/eller administrativt mer byrdefullt å ansette briter, og at det kan påløpe ekstra kostander og tid til klarering.
 • Selskaper og fagforeninger som deltar i European Work Council-ordningen (Europeisk samarbeidsutvalg) oppfordres til å undersøke hvilke eventuelle tiltak som vil nødvendiggjøres ved britisk uttredelse av ordningen. 
 • Britiske arbeidstakere utplassert i EØS-land må sette seg inn i hvilke rettigheter som er lokalt gjeldende. De bes også kontrollere at de fremdeles vil være dekket av lokale rettigheter etter utmeldelsen. 
 • Arbeidstakere med arbeidstillatelse i Storbritannia vil fortsatt være dekket av rettigheter som utgår av britisk lovgivning. Denne overlapper (og overgår) stort sett rettighetsområdet som utgår av EU-direktiver, men vil altså ikke være en rettighet basert på EØS.  

C) Kontrakter

Dersom det ikke foreligger en avtale mellom EU og Storbritannia den 31. oktober, eller alternativt 20. januar 2020, kan det få betydning for inngåtte og fremtidige kontrakter. Enkelte risikoelementer er spesifikke for enkelte bransjer, mens en del risikoelementer er generelle og ikke begrenset til enkeltstående bransjer. Hvis bedriften har kontrakter med britiske aktører som varer utover 2019, eller man er i prosess med å inngå nye kontrakter, er det flere problemstillinger man bør være bevisst på før man signerer kontrakt(ene).  

Ved inngåelse av nye kontrakter med en britisk virksomhet er det i mange tilfeller et åpent spørsmål om og hvordan brexit vil få betydning. For å redusere risikoen kan man vurdere å ta inn en «brexit-klausul» i kontrakten. EN slik klausul kan for eksempel bestemme at partene skal være forpliktet til å sørge for at avtalen etter britisk uttreden skal løpe videre uendret, eller så nært uendret som mulig. Dette kan eventuelt kombineres med en rett til å kreve reforhandling dersom brexit skulle gjøre oppfyllelse umulig eller urimelig byrdefullt, eller å gå ut av kontrakten dersom enkelte forhåndsdefinerte vilkår er oppfylt.

Under følger enkelte generelle elementer ved kontrakten det kan være fornuftig å ha tenkt igjennom. Listen er ikke uttømmende:

Brexitproof
Sjekk om kontraktene bedriften har er «Brexitproof», dvs. tilpasset et Storbritannia som er uavhengig av EU. For eksempel, har bedriften kontrakter som spesifikt referer til EU eller EØS som nedslagsfelt (territorium), kontrakter som forutsetter at Storbritannia er EU medlem, eller at det forutsettes i kontrakten at det er en felles regulerende myndighet for EU og Storbritannia? For eksempel kan territoriet i en distribusjonsavtale eller for en lisens være definert gjennom henvisninger til EU og EØS.

Lovvalg
I utgangspunktet vil ikke kontrakter under britisk rett (her brukes britisk rett som en samlebetegnelse for regelverket i Storbritannia (England, Wales, Nord-Irland og Skottland)) endres av brexit. Selv om britisk rett omfatter en betydelig mengde EU-lovgivning også etter brexit, vil dette kunne avvike på sikt fordi Storbritannia nå kan og vil endre sin lovgivning uavhengig av EU. Ved inngåelse av nye kontrakter bør derfor norske virksomheter vurdere om det er ønskelig å benytte britisk rett.

I kontrakter som henviser til «EU-lovgivning» bør det spesifiseres om dette inkluderer EU-lovgivning etter brexit, eller om det er britisk lovgivning som skal fortsette å gjelde etter brexit.

Toll – og avgifter
Innføring av toll – og avgifter kan potensielt få stor betydning for avtaleforholdet. Nye langsiktige kontakter med britiske virksomheter bør ta høyde for denne risikoen.

 • Hvem som er ansvarlig for overholdelse av eventuelle nye tollreguleringer og hvem som bærer kostandene ved innføring av nye toll og avgifter bør reguleres. Se mer om dette under pkt. 1 i veilederen.
 • Innføring av toll – og avgifter kan også påvirke import/eksport-tiden og medføre forsinkelser for partenes avtalte leveringstid. Hvilke konsekvenser slike forsinkelser kan få og hvem som skal bære risikoen for disse forsinkelsene bør vurderes regulert i kontrakten.

Valutasvingninger
Valutasvingninger har betydning for lønnsomheten av kontakten, og kursutslaget i pundet gjør det nødvendig å ha et bevisst forhold til risikofordelingen knyttet til valutasvingninger.

 • Lag gjerne en stress-test; ved hvilken valutakurs blir forutsetningene i kontrakten uholdbare?
 • Overvei risikovilligheten; tenk på om det er ønskelig å sikre seg mot kurssvingninger. Sørg i så fall for finansiell rådgivning.

Det kan vurderes om risikoen for valutasvingninger kan reduseres ved kurssikring eller ved å spesifisere at betalingen skal skje i Euro eller NOK.

Tvisteløsning
Luganokonvensjonen gir regler om domsmyndighet og fullbyrding av dommer i sivile og kommersielle saker, og sikrer at dommer fra norske domstoler kan håndheves i Storbritannia og motsatt. Det er EU og ikke Storbritannia selv som er part i Luganokonvensjonen. Derfor vil ikke Storbritannia være omfattet av konvensjonen etter brexit. Brexit krever en ny løsning mellom Storbritannia og EU, og mellom Storbritannia og Norge. Uten en ny løsning på dette kan en norsk virksomhet risikere å måtte ta omkamp i en britisk domstol etter å ha vunnet frem i en norsk domstol.

Vurder mulighetene for å benytte en voldgiftsklausul i avtaler med britiske virksomheter. Storbritannia er part i New York-konvensjonen om anerkjennelse og fullbyrdelse av voldgiftsdommer. Da kan en norsk voldgiftsdom uten videre fullbyrdes i Storbritannia.


Avtaler med britiske banker og finansinstitusjoner
Britiske myndigheter vil opprette et «Temporary Permission Regime». Da kan EØS-foretak som yter tjenester basert på «passporting» fortsette virksomheten i opptil tre år. Et norsk foretak med en filial i Storbritannia kan anvende ordningen, men filialen endrer da status til en filial i tredjeland. En slik endring krever tillatelse fra norske myndigheter.  

Ved inngåelse av nye kontakter bør det vurderes behov for særskilt regulering for å hindre utilsiktede konsekvenser samt hvorvidt britisk rett skal gjelde eller ikke. Dersom den britiske finansinstitusjonen har et datterselskap i EU kan det være et alternativ å inngå avtalen med datterselskapet. Les mer om finans og forsikring på Finanstilsynets hjemmeside. 


Overføring av personopplysninger

Etter reglene om personopplysninger (GDPR), kan opplysninger overføres mellom EØS-land.

Etter brexit vil overføring fra og til Storbritannia følge de reglene som gjelder for alle andre land som ikke er i EØS.

Datatilsynet har lagt ut noe veiledning om hard brexit. Også det britiske datatilsynet har en del veiledning, for både behandlingsansvarlige (data controllers) og databehandlere (data processors) i Norge og i Storbritannia. Sistnevnte veiledningen er rettet mot britiske bedrifter, men gjelder "motsatt vei" for norske bedrifter som skal sende eller motta opplysninger til og fra Storbritannia.

Dersom du skal overføre personopplysninger til Storbritannia må du finne ut om bedriften i Storbritannia er en databehandler eller en behandlingsansvarlig. Dersom din bedrift er en behandlingsansvarlig finnes det to typer standardkontrakter du kan benytte avhengig av om bedriften i Storbritannia er behandlingsansvarlig eller databehandler. Les mer om dette her: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/overfore/#standard-personvernbestemmelser

Dersom din bedrift er en databehandler som overfører personopplysninger til Storbritannia, er det per nå ikke utarbeidet standard personvernbestemmelser. Dette innebærer at overføring må skje på et av de andre grunnlagene i Kapittel V i personvernforordningen (f.eks. bindende virksomhetsregler for konsern).

Datatilsynet opplyser at de fleste overføringsgrunnlagene krever godkjenning fra Datatilsynet, og at man må påregne lang saksbehandlingstid.

Norsk avdeling av utenlandske foretak (NUF)
Noen bedrifter med virksomhet i Norge er selskaper etablert i Storbritannia (Ltd.) eller andre land. Utenlandske selskaper som driver virksomhet i Norge, må registrere seg i Foretaksregisteret som "norsk avdeling av utenlandsk foretak", forkortet "NUF".

Det er ikke noe som tyder på at dette blir endret med brexit.

 Ved en «no deal» vil det britiske Ltd-selskapet bli betraktet som hjemmehørende i et tredjeland. Rettigheter basert på EØS-avtalen vil dermed falle bort.

 Avhengig av bransje, tjeneste og/eller produkt bør man sjekke hvorvidt fortsatt virksomhet i Norge er betinget av tillatelse, registrering mv.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: