NHO

Innhold

Fremtidens næringsliv

Næringslivets perspektivmelding

Veikartet "Fremtidens næringsliv" bygger på Næringslivets perspektivmelding.

I august 2018 lanserte NHO rapporten "Verden og oss - Næringslivets perspektivmelding 2018". Den inneholder en analyse av utviklingstrekk som vil prege det norske samfunnet i tiårene fremover og NHOs visjon for Norge i 2050. Veikartet for Fremtidens Næringsliv vil bygge på denne analysen og vil blant annet bli brukt i forbindelse med Stortingsvalget i 2021.

Det er opprettet et bredt bedriftspanel som skal gi viktige innspill i arbeidet med veikartet. 

Næringslivets perspektivmelding viser flere bekymringsfulle tendenser – blant annet disse: 

 • lavere vekst i Norge og hos våre handelspartnere
 • større gap mellom økende utgifter og fallende inntekter
 • globalisering i revers og mulig handelskrig
 • økte ulikheter og sviktende tillit
 • klimautfordringer som krever felles løsninger og teknologiske nyvinninger
 • en høy andel av befolkningen utenfor arbeidslivet
 • flere jobber vil bli utsatt for automatisering og konkurranse utenfra

Stikkord for NHOs visjon for Norge i 2050
 • Et velferdssamfunn med små forskjeller, høy tillit og like muligheter
 • Et produktivt og bærekraftig næringsliv som skaper de jobbene vi trenger
 • Et samfunn med konkurransedyktig, grønn verdiskaping og lave utslipp
 • Et seriøst og kompetent arbeidsliv – og et velfungerende partssamarbeid

Vi må stille oss spørsmålet om hvordan vi skal nå de framtidige målene. Dersom vi tar riktige valg, basert på våre relative fortrinn, kan også de kommende tiårene bli gode år.  Prosjektet «Veikart for Fremtidens Næringsliv» skal være NHOs bidrag til hva som er god politikk for fremtidens Norge, i samarbeid med NHO-felleskapet og andre alliansepartnere:

 • Prosjektet skal vise frem betydningen av de ringvirkningene næringslivet skaper for samfunnet. Også den regionale dimensjonen skal synliggjøres.
 • Arbeidet skal vise at norsk næringsliv er en del av løsningen på flere samfunnsutfordringer - som finansiering av velferden - og gi innsikt og innspill om mulighetene i fremtidens næringsliv. Arbeidet skal være bedriftsnært, og prosjektet skal søke samarbeid og allianser i gjennomføringen.
 • Det legges til grunn at nullutslippssamfunnet skal realiseres, og at bedriftene jobber opp mot FNs bærekraftmål det er naturlig. Den internasjonale sammenhengen er særlig viktig, ikke minst forholdet til EUs ambisjoner og arbeid.

Norge 2050 – hva må til?
 • Vi må satse på våre fortrinn – naturgitte, menneskelige og tillit
 • Få gjennomslag for gode rammevilkår og nye tiltak
 • Et bredt samarbeid mellom myndigheter, partene i arbeidslivet, bedrifter, akademia og andre
Les mer

Samleside Fremtidens næringsliv

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: